fraccionar pago ITP

Fraccionar el pagament de l’ITP (Impost de Transmissions Patrimonials)


 • Vostè pot fraccionar el pagament de l’ITP (Impost sobre Transmissions Patrimonials) del seu habitatge, si aquest compleix determinats requisits.

  L’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, més conegut com a ITP, és un tribut directe que grava tres fets imposables:

  1. Transmissions de béns o cessions de drets d’ús de béns inter vivos, com un cotxe o una casa.
  2. Operacions de constitució de societats, d’ampliació o de reducció de capital i fusió, entre d’altres operacions empresarials habituals.
  3. Actes jurídics documentats.

  Requisits per fraccionar el pagament de l’ITP

  Hi ha uns certs requisits que permeten fraccionar el pagament de l’ITP per a la compra d’un habitatge.

  *Per aprofundir sobre la liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i la manera de fraccionar-ne el pagament, podeu descarregar-vos la Guia Pràctica de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats de l’Agència Tributària de Catalunya.

  Guia de L’Impost de Transmissions Patrimonials

  L’article 113 del Reial decret 828/1995, del 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, preveu la possibilitat de fraccionar aquest impost en tres anualitats, sempre que l’habitatge no superi els 120 m2. Però s’han de complir una sèrie de condicions:

  • El comprador ha de sol·licitar l’ajornament dins del termini que té per liquidar i pagar aquest impost. Normalment, el termini és de 30 dies hàbils des de la data d’adquisició, a excepció de les comunitats autònomes que tinguin establert un termini diferent.
  • Els pagaments s’hauran de domiciliar a un compte bancari i es presentarà la sol·licitud mitjançant el model 724.
  • L’acció ha de consistir en l’adquisició d’un habitatge destinat a ser el domicili habitual i permanent de linteressat.
  • La superfície útil de l’habitatge no pot excedir mai els 120 metres quadrats.
  • El pagament de l’ITP es pot fraccionar en tres anualitats com a màxim i es meriten interessos de demora a favor d’Hisenda (el 3,75% per al 2016).
  • Cal tenir en compte que els fraccionaments concedits quedaran sense efecte, quan s’alieni l’habitatge adquirit o quan el contribuent deixi de satisfer qualsevol dels imports fraccionats en un termini màxim dels quinze dies següents al venciment.
  • En relació als habitatges transmesos, l’Administració tindrà preferència sobre qualsevol creditor i fins i tot sobre el tercer adquirient, encara que hagi inscrit el seu dret al Registre de la Propietat, per al cobrament de l’import del deute tributari fraccionari, dels interessos de demora i del recàrrec de constrenyiment.

  Si necessiteu comprar un immoble, ja sigui un habitatge, un local comercial o un edifici, us podeu posar en contacte amb l’equip de Vivendex. Des de la nostra immobiliària no només t’ajudarem a trobar la propietat que s’adapti millor a les teves necessitats sinó que també t’ajudarem a gestionar tots els tràmits previs i posteriors que necessita la teva transacció.

  Contacta amb nosaltres