Tràmits a realitzar després d’escripturar un local comercial


 • Un cop adquirit un local comercial per mitjà d’escriptura pública, s’han de realitzar els següents tràmits:

  Impostos

  El primer que has de fer després d’escripturar un local comercial és abonar els impostos corresponents a la Comunitat Autònoma, aportant còpia de l’escriptura i el corresponent imprès de liquidació. Tot això dins d’un termini màxim de 30 dies hàbils des de la data d’escriptura.

  Si la compra és una segona transmissió, s’aplicarà l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), que oscil·la depenent de la comunitat autònoma. En el cas de Catalunya és d’un 10%. En el cas d’una compravenda per habitatge habitual ha un tipus reduït. Tarifes i tipus impositius

  Si la compra és una primera transmissió meritarà IVA, (10% en habitatges i el 21% en locals, oficines, naus i pàrquings) que se li haurà de pagar a la part venedora en el moment de la signatura per al seu ingrés a Hisenda i l’Impost d’Actes Jurídics documentats (AJD), que a Catalunya és del 1,5%. Tarifes AJD Catalunya

  Paral·lelament la part venedora haurà de liquidar la Plusvàlua Municipal (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans) a més de l’Impost sobre l’Increment Patrimonial. Tramitació autoliquidació plusvàlua

  En alguns casos, la part compradora pot renunciar a l’exempció de l’IVA en segones transmissions o bé acollir-se a la inversió de subjecte passiu d’IVA.

  Altres gestions

  A més del pagament d’impostos, després d’escripturar un local comercial hauràs de realitzar les següents gestions.

  Inscriure l’Escriptura al Registre de la Propietat: Si l’escriptura s’ha presentat telemàticament al Registre de la Propietat, és molt recomanable sol·licitar al notari aquesta presentació per la garantia d’immediatesa que ofereix per bloquejar el Registre de la Propietat. Hi ha un termini de seguretat per presentar en paper la còpia autoritzada signada pel notari, previ pagament de l’impost de transmissió patrimonial Onerosa o, si s’escau, del d’Actes Jurídics Documentats. Un cop examinada pel registrador, aquest ha d’inscriure l’immoble a nom del comprador, i se li lliurarà la còpia de l’escriptura, amb el canvi de nom al registre.

  Aquests tràmits pots fer-los personalment, però se solen delegar a una gestoria perquè tramiti la liquidació d’impostos i porti al registre tota la documentació necessària.

  Contactar amb la Comunitat de Propietaris: Facilitar a la comunitat les dades dels nous propietaris per a qualsevol comunicació.

  Documentació: Assegurar-se de tenir les escriptures i guardar totes les liquidacions d’impostos, factures de despeses ocasionades en la compra i en el cas de realitzar una Hipoteca quedar-se amb una còpia de la mateixa (l’original se la queda l’entitat financera).

  Comunicació al Cadastre: El canvi de titularitat de l’immoble s’ha de comunicar al Cadastre. Actualment el notari està obligat a comunicar telemàticament al Cadastre aquest canvi. Aquesta comunicació supleix la declaració que estan obligats a efectuar els particulars.

  Si compres un local comercial aquesta Guia de compra segur que t’ajudarà durant el procés. Hi expliquem els passos que has de donar per encertar amb la compra del teu local comercial.

  Guia per comprar un local comercial

  Així mateix, contacta’ns o deixa’ns les teves dades, digue’ns quin és el teu cas i en què podem ajudar-te. En breu contactarem amb tu.