actualizar renta local

Com actualitzar la renda d’un local comercial?


 • Com s’actualitza la renta d’un local comercial? Cada quant s’ha de fer? Resol tots els dubtes que poden sorgir-te si estàs en el procés de compravenda d’un local.

  Llogar un local comercial per a dur a terme una activitat comercial i llogar un habitatge com a residència requereixen contractes d’arrendament específics. En tractar-se d’usos diferents, la Llei d’Arrendaments Urbans indica que, en el cas dels habitatges, la renda mensual ja no és un acord lliure entre arrendador i arrendatari. En el cas dels locals, sí que es pactaria de manera lliure, indicant la pròpia llei, la quantia que ha d’abonar-se.

  Per a evitar conflictes entre les parts, és important comptar amb un professional especialitzat en cada àrea perquè revisi el contingut de cada document i pugui preveure necessitats futures i, sobretot, que quedin per escrit per endavant.

  Guia per llogar el teu Local Comercial

  Actualizació de la renda d’un local

  Conforme es vagin complint determinats terminis, les parts pactaran la forma en la qual el preu del lloguer anirà augmentant o reduint-se a través de la clàusula d’actualització.

  Encara que l’habitual sol ser que aquests terminis es pactin d’any en any, també pot ocórrer que es faci en períodes inferiors o superiors. Fins i tot arribant a donar-se la situació en què el preu del lloguer es mantingués congelat durant un període de temps prèviament acordat per les parts.

  Una altra dada a decidir per les parts és si s’actualitza a l’alça o a la baixa, tenint en compte que ambdues poden ser possibles. La tendència actual és que els arrendataris, en previsió de la recessió ocasionada per les crisis i la sensació d’inestabilitat econòmica, pactin a la baixa en contraposició al que històricament s’estipulava.

  La llei indica que la quantia ha d’abonar-se per mesos anticipats dins dels primers set dies del mes i s’actualitzarà anualment en funció de l’IPC, però, en tractar-se d’un pacte lliure, les parts podrien optar per una altra mena d’acords per a l’actualització de la renda.

  • Renda fixa amb una part variable.
  • Renda escalonada.

  Cada quant s’ha d’actualitzar la renda d’un local comercial?

  Encara que és habitual que es pactin els períodes en els quals no es reportarà cap renda, s’atorguen aquests períodes perquè l’empresari pugui realitzar les obres necessàries per a adequar el local a la qual serà la seva futura activitat. També per a aconseguir els permisos i llicències exigides. D’aquesta manera, la renda es faria exigible quan passi aquest període.

  Si una empresa lloga a una altra un local comercial l’1 de gener de 2022, en el moment de lliurament de claus i rebre la fiança, atorga un període de carència de 6 mesos per a adequar el local i obtenir les llicències. D’aquesta manera, la primera renda es reportaria el mes de juliol del 2022.

  En aquest cas en particular, en el moment d’actualització de la renda, existirien dues opcions:

  • Actualitzar-la l’1 de gener de 2022: Moment de lliurament del local.
  • Actualitzar-la l’1 de juliol de 2022: Quan es complís un any de la meritació de rendes.

  Revisions extraordinàries de la renda d’un local comercial

  L’essencial en els contractes d’arrendament de locals comercials és que solen ser contractes de llarga durada, arribant-se a pactar fins a 10 anys, fins i tot, doncs a l’arrendador no li interessa que l’import de la renda es desfasi i a l’arrendatari no li interessa que pugi molt. Quant a les diferents opcions, es poden pactar diverses fórmules de revisió de la renda o establir una renda escalonada que vagi augmentant d’any en any

  Fórmules per actualitzar la renda d’un local

  Se pueden pactar diversas fórmulas de revisión de la renta de un local o establecer una renta escalonada que vaya aumentando de año en año.

  Revisió conforme a l’IPC

  La revisió conforme a l’IPC sol ser la més habitual en els contractes d’arrendament de locals comercials. Es revisa conforme a l’Índex de Preus al Consum (IPC) que publica cada mes l’Institut d’Estadística (INE) després de pactar-se que, cada vegada que el contracte compleix un any, s’aplicarà a la renda la variació que l’IPC hagi tingut en el mes en què es realitza la revisió.

  Revisió conforme a la renda del mercat

  Probablement, és la forma més segura que no quedi desfasada. Tant arrendador com arrendatari triaran un expert immobiliari que elaborarà un informe de renda de mercat i després es realitzarà una mitjana aritmètica de la renda resultant de tots dos informes. Aquesta revisió sol combinar amb la revisió conforme a l’IPC. Es pacta que la renda es revisa conforme a l’IPC i al tercer any, es revisa conforme a la renda del marcat.

  IPC més percentatge

  També es pot pactar que, a l’inici del tercer any de contracte, es revisi la renda conforme a les variacions de l’IPC més “x’’ punts (%). En aquests casos es pot establir un límit màxim perquè no pugi en excés la renda.

  *Llogar un local comercial a Barcelona pot ser una operació arriscada si no es coneix el procés o s’acaba llogant a un inquilí equivocat. Per a resoldre tots els teus dubtes, en Vivendex, hem preparat una Guia completa amb tot el que necessites saber per a encertar en el lloguer del teu local comercial.

  Guia per llogar el teu Local Comercial