precio registrar piso en Barcelona

Quant costa registrar un pis a barcelona?


 • español

  Calculem quant costa inscriure en el Registre de la Propietat un pis a Barcelona.

  Les tarifes per a registrar un pis a Barcelona es regeixen pel Reial decret 1427/1989 d’aprovació d’aranzels dels Registradors de la Propietat. Això vol dir que l’import a pagar per aquest concepte és el mateix a tot l’Estat.

  Per a calcular-ho, cal tenir en compte el valor escripturat de l’habitatge. El Registre de la Propietat té una taxa regressiva. Això vol dir que, a major valor de l’habitatge, menor percentatge a aplicar. En qualsevol cas, el preu del registre mai podrà ser inferior a 24,04 euros ni superior a 2.181,67 euros.

  Per a calcular el que haurem d’abonar a l’hora de registrar un pis a Barcelona, haurem de seguir la següent taula:

   

  Altres costos de registrar un pis a Barcelona

  No obstant això, abans d’inscriure un habitatge haurem de liquidar els impostos corresponents en funció de la manera de transmissió de l’habitatge. En el Registre ens sol·licitaran l’Escriptura de l’habitatge i el justificant de pagament de la Plusvàlua Municipal. A més, en funció de la manera en què hagi estat transmès l’habitatge, també ens demanaran el justificant de pagament dels impostos corresponents:

  • Compravenda: justificant de pagament de l’IVA (en habitatges nous) o justificant del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials (en habitatges de segona mà).
  • Herència: justificant de pagament de l’Impost de Successions.
  • Donació: justificant de pagament de l’Impost de Donacions.

  Pots calcular el que hauràs d’abonar per la Plusvàlua Municipal i l’Impost de Successions i Donacions a través de la pàgina de Vivendex:Nuevo llamado a la calculadora Plusvàlua


  Impost de Transmissions Patrimonials Catalunya

  Canviar de nom un pis amb hipoteca

  Si el pis a Barcelona que es vol canviar de titularitat en el Registre es tracta d’un pis hipotecat, serà necessari subrogar o cancel·lar el deute pendent.

  Per a subrogar la hipoteca d’un habitatge, han de coincidir l’import pendent de pagament del propietari, amb l’import que necessita sol·licitar el comprador per a fer-se càrrec de la subrogació. En aquest cas, el comprador acceptaria les condicions del préstec hipotecari que posseïa el propietari anterior.