plusvalía municipal y plusvalía IRPF

Plusvàlua Municipal i Plusvàlua al IRPF, t’expliquem les diferències


 • español

  Quan venem un pis hem de ser conscients de cadascuna de les despeses que comporta aquesta operació. Aquí, igual que quan vam comprar, hem de fer front a una sèrie d’impostos, ja que la venda també comporta una sèrie de responsabilitats davant les administracions públiques.

  Una de les més controvertides és el pagament de la plusvàlua. No obstant, en referènca a aquest tribut hauríem de diferenciar entre plusvàlua municipal i plusvàlua al IRPF. Encara que puguin semblar dos conceptes similars, cadascun d’ells grava fets imposables completament diferents:

  Plusvàlua Municipal

  Aquest és el nom que rep l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

  • Organisme recaptador:

  La Plusvàlua Municipal és un tribut depenent de cada ajuntament. Tot i que el tipus impositiu màxim aplicable és del 30%, cada ajuntament estableix les seves pròpies taules i bonificacions per determinar l’import a pagar pel contribuent

  • Fet imposable:

  Grava l’increment de valor que ha experimentat el terreny sobre el qual se sustenta l’habitatge a transmetre durant el temps en què ha estat en mans dels seus propietaris.

  • Com es calcula:

  Per calcular la Plusvàlua Municipal s’han de tenir en compte els anys que un ha tingut l’immoble en possessió. En funció d’aquest període, cada ajuntament estableix un coeficient d’increment que s’aplicarà sobre el valor cadastral de l’habitatge. La xifra resultant d’aquesta operació donarà lloc a la base imposable, a la qual haurem d’aplicar-li el tipus impositiu establert per cada ajuntament.

  Calculadora Plusvàlua Municipal Barcelona

  Plusvàlua al IRPF

  També coneguda com a Plusvàlua d’Hisenda o Plusvàlua de la Renda.

  • Organisme recaptador

  L’Administració encarregada de la recaptació d’aquesta taxa és l’Agència Tributària. Igual que passava amb la Plusvàlua Municipal, l’Agència Tributària estableix una sèrie de taules i bonificacions, aplicables segons quin sigui el perfil del contribuent i quines siguin les característiques de la transacció.

  • Fet imposable

  Grava el guany patrimonial obtingut per la venda d’un immoble.

  • Com es calcula

  Per calcular la plusvàlua al IRPF haurem de restar al valor pel qual transmetem el nostre pis (valor de venda) el valor pel qual el vam adquirir en el seu dia (valor de compra).

  Cal tenir en compte que al valor de venda cal restar-li les despeses i tributs de la compravenda que hem d’assumir com a venedors, i que al valor de compra haurem de restar-li les amortitzacions (si n’hi ha) i sumar-li les inversions i millores a més de les despeses de compravenda que vam assumir com a compradors.

  Certes consideracions

  * Com acabem d’explicar en el punt anterior, per al càlcul de la Plusvàlua al IRPF, al preu de venda hem de descomptar-li tots els costos i tributs que assumim com a venedors. Entre aquests tributs, es troba per suposat el pagament de la Plusvàlua Municipal.

  * Després de l’última sentència del Tribunal Constitucional l’any 2018 tots els contribuents que venguin experimentant pèrdues en la transacció, és a dir, que venguin per un import inferior al que van pagar en el seu dia per adquirir l’immoble no hauran de fer front a la Plusvàlua Municipal. Per provar aquest fet caldrà aportar les Escriptures de la Compra.

  Vols vendre un pis a Barcelona i no tens clar com calcular cadascun d’aquests imports? Necessites vendre un pis però t’agradaria rebre assessorament professional per aconseguir-ne la màxima rendibilitat? Consulta amb l’equip de Vivendex.

  *Contingut actualitzat d’acord amb la normativa vigent a dia 2019.11.13. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l’equip de Vivendex al 930 18 52 44.