donar un piso en Barcelona

Com donar un pis de pares a fills


 • español

  Analitzem com donar un pis a Barcelona de pares a fills, pas a pas: procediment, terminis, òrgans que intervenen e impostos atribuïbles a cada subjecte de l´operació.

  La donació de pisos és una alternativa enfront a l´herència per la que molts barcelonins opten alhora de transmetre un habitatge als seus fills. Això es deu, a que aquesta tècnica pot aportar certs beneficis fiscals prespecte a l´herència.

  Para valorar quina opció és més atractiva econòmicament parlant, caldría analitzar les circumstàncies personals que envolten a cada donació o a cada herència: si el beneficiari és menor de 35 anys, si el propietari actual és major de 65, si l´habitatge a transmetre es tracta de l´habitatge habitual…

  Si el procediment a l´hora d´heretar un habitatge l´abordem a la nostra infografía ‘Heretar un pis en 5 passos‘, a continuació ens centrarem en l´alternativa de la donació per determinar quin és el procediment si s´escull anar per aquest camí.


  Nuevo llamado a la acción

  Donació, pas a pas

  Seguint les indicacions de l  l´Agencia Tributaria de Catalunya, tres són les gestions que cal dur a terme a l´hora de donar un immoble a Barcelona de pares a fills.

  1. Atorgar una Escriptura Pública de donació en una Notaría.

  2. Autoliquidar l´Impost de Succesiones i Donacions amb el model 651.

  3. Inscriure la transmissió de l´immoble en el Registre de la Propietat.

  ¿Com calcular l´Impost de Successions i Donacions a Barcelona?

  A l´hora de calcular l´Impost de Successions a Barcelona, hauriem d´acudir a la Generalitat de Catalunya. Cal tenir en compte que, poden existir càrregas, deutes i despeses deduïbles sobre la base imposable, i que la quota tributària és sucseptible d´aplicar-hi una sèrie de bonificacions.

  En el nostre artícle : 'L´impost de Successions a Catalunya' expliquem com calcular aquest impost de manera detallada.

  On i quan pagar?

  L´Impost de Donacions y Successions pot abonar-se de manera presencial en qualsevol financiera colaboradora amb la funció recaptatòria de la Generalitat de Catalunya o per vía telemàtica si la tramitació es realitza per Internet.

  Quant als terminis disponibles, el donatari disposarà d´un mes a partir de la data del acte o del contracte. Si el termini finalitza en dissabte, es perllongarà fins al següent día hàbil.

  Impostos per el donant

  Igual que passa amb   els impostos associats a l´herència, els dontants tampoc es lliuraràn de la seva corresponent part d´impostos en el cas de les donacions.

  • Plusvàlua: grava l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  • IRPF: si l´habitatge heredat ha experimentat un increment de valor amb el pas del anys, el donant haurà declarar l´augment patrimonial en la seva declaració de la renda.