para qué sirve el valor catastral

6 Impostos que depenen del valor cadastral d’un immoble


 • español

  Cada vegada que es parla sobre els impostos relacionats amb l’habitatge, surt a relluir el valor cadastral. El valor cadastral és el valor administratiu que se li dóna a cada bé immoble al cadastre. En funció de la seva quantitat, els nous propietaris pagaran més o menys diners per cada un d’aquests 6 impostos:

  Impostos relacionats amb el valor cadastral

  El valor cadastral no té per què coincidir amb el valor de mercat d’un immoble. Segons l’informe immobiliari realitzat de manera trimestral per Vivendex, el preu per metre quadrat a Barcelona durant el tercer trimestre es va situar entre els 3.383 i els 4.388 euros en funció de la font analitzada (Tinsa i Idealista).

  El valor cadastral, s’altra banda, és el valor de l’immoble per a l’Administració pública. Una dada calculada en base a una sèrie d’elements com la seva ubicació, despeses de producció o valor del sòl, però que no ha de coincidir forçosament amb el valor Escripturat de l’habitatge. Per saber el valor cadastral del teu immoble consulta el nostre article Com saber el valor cadastral d’un pis.

  1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  Tots els béns immobles urbans que no siguin considerats com a habitatge habitual, han de tributar en la declaració de la renda com ‘rendes immobiliàries’. D’aquesta manera, pagarem en el nostre IRPF en funció del valor cadastral de l’immoble.

  Per determinar l’import a incorporar a la nostra declaració, multiplicarem el valor cadastral per 1,1% si el valor ha estat revisat després de l’1 de gener de 1994 i per 2% si el valor s’ha revisat abans d’aquesta data.

  2. Impost sobre Béns Immobles (IBI)

  Es tracta d’un impost municipal que grava la titularitat dels béns immobles localitzats al municipi. Per calcular l’IBI, s’agafa com a base el valor cadastral d’un immoble, xifra que es multiplicarà pel tipus impositiu existent en cada municipi després d’aplicar-hi les reduccions oportunes en funció del perfil del contribuent,.

  El Tipus impositiu de l’IBI a la ciutat de Barcelona se situa en el 0,75%.

  3. Plusvàlua Municipal

  Es tracta d’un impost que s’ha d’abonar cada vegada que un habitatge és transmet d’un titular a un altre (venda, herència o donació) i que grava l’increment que experimenta el sòl des de l’adquisició de l’immoble, fins a la data de la transmissió. D’aquesta manera, en aquesta ocasió ens hem de fixar en el valor cadastral del sòl (i no de l’habitatge) per computar aquesta taxa.

  Al nostre article Com calcular la Plusvàlua Municipal a Barcelona expliquem com determinar l’import que hem de pagar en concepte de Plusvàlua Municipal a la ciutat de Barcelona cada vegada que transmetem un immoble.

  4. Impost sobre el Patrimoni

  L’Impost sobre el Patrimoni grava el patrimoni net de les persones. Un dels elements que formen part d’aquest patrimoni són els béns immobles. Per calcular-lo, l’administració es basa en el valor més alt registrat pels següents conceptes:

  • Valor cadastral de l’habitatge.
  • Valor comprovat per l’Administració a efectes d’altres tributs.
  • Valor de compravenda.

  Si el valor cadastral és el més alt (cosa que no sol passar), aquest serà el que determini el que hem de pagar en concepte d’Impost sobre el Patrimoni.

  5. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

  L’impost sobre transmissions patrimonials és la taxa que grava la compra d’habitatges de segona mà (en els immobles nous, se substitueix per l’IVI). A Catalunya, aquesta taxa se situa en el 11% sobre el valor real de l’habitatge, però què vol dir el valor real de l’habitatge?

  Per calcular aquest impost, l’Administració pren com a referència el valor més alt entre el valor escripturat o el valor cadastral de l’habitatge multiplicat per una sèrie de coeficients multiplicadors. Per aquest motiu el valor cadastral té també importància en l’abonament de l’impost sobre transmissions patrimonials.

  Els actes jurídics documentats (impost de les hipoteques), segueixen el mateix esquema. No obstant, des que el 9 de novembre el Govern de Sánchez va publicar un nou reial decret en relació amb aquesta taxa, l’impost de les hipoteques a partir d’ara serà abonat per la banca.

  6. Impost sobre Successions i Donacions

  En donar o heretar un pis a Barcelona, els contribuents hauran de fer front a l’Impost sobre Successions i Donacions. Igual que passav a en el punt anterior, aquest impost serà calculat en base a l’import més alt entre el valor escripturat i el valor cadastral multiplicat per una sèrie de coeficients establerts per cada comunitat.

  * Com pots comprovar, conèixer el valor cadastral és important a l’hora de calcular tot un seguit d’impostos. Si necessites que un expert immobiliari t’ajudi en la gestió de la teva operació immobiliària contacta amb Vivendex al 93 419 49 48.