RENDA 2023 A CATALUNYA: DEDUCCIONS PER HABITATGE HABITUAL


 • español

  T’informem sobre les deduccions per habitatge habitual a Catalunya disponibles per a la declaració de la Renda 2023. Quines despeses relacionades amb el teu habitatge podràs deduir en la teva pròxima declaració de la renda?

  Deducció per lloguer d’habitatge habitual

  • General: Es permet deduir el 10% de les quantitats pagades amb un màxim de 300 euros anuals per a persones de fins a 32 anys, persones que hagin estat en atur almenys 183 dies en el 2023, persones amb una discapacitat d’almenys el 65%, o vidus majors de 65 anys.
  • Famílies nombroses o monoparentals: La deducció és del 10%, amb un màxim de 600 euros. Per a això, es requereix que la base imposable (suma de la base general i de l’estalvi) no pugui superar els 20.000 euros en tributació individual o els 30.000 euros en conjunta, després de restar els mínims personals i familiars. A més, el lloguer ha de representar més del 10% del rendiment net del contribuent.
  • Pre 2015: Des de l’1 de gener de 2015 es va suprimir la deducció per lloguer de l’habitatge habitual. No obstant això, podràs continuar beneficiant-te d’aquesta deducció si compleixes amb els següents requisits:
   • Has celebrat un contracte d’arrendament amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 i has satisfet, amb anterioritat a aquesta data, quantitats pel lloguer del teu habitatge habitual.
   • Has tingut dret a la deducció per lloguer de l’habitatge habitual en relació amb les quantitats satisfetes pel lloguer d’aquest habitatge en un període impositiu reportat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.

  Si compleixes amb ells, podràs deduir el 10,05% de les quantitats satisfetes durant el període impositiu sempre que la teva base imposable sigui inferior a 24.107,20€ anuals.

  Deducció per rehabilitació d’habitatge habitual

  Segons indica la Normativa (Art. 55.5 Reglament IRPF), es considera rehabilitació de l’habitatge habitual les obres que es realitzin en aquest mateix habitatge i que compleixin els següents requisits:

  • Les obres es qualifiquin o declarin com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d’habitatges.
  • Les obres siguin per a la reconstrucció de l’habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i altres anàlogues, sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi del 25% del preu d’adquisició si s’hagués efectuat l’adquisició durant els dos anys immediatament anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l’habitatge en el moment de l’inici.
  • En cas d’invertir en obres de rehabilitació per a la millora energètica, també sorgeixen tres noves deduccions temporals de les quals podràs beneficiar-te si compleixes amb els requisits. Consulta quins són.

  Es pot deduir el 1,5% de les quantitats destinades a la rehabilitació de l’habitatge habitual, amb una base màxima de 9.040 euros.

  Deducció per inversió en habitatge habitual

  Per a la compra, rehabilitació, ampliació o adequació de l’habitatge habitual (amb algunes condicions d’antiguitat de la compra o rehabilitació), la deducció és del 7,5%, podent arribar al 15% per a obres d’adequació de l’habitatge per a persones amb discapacitat.

  Aquestes deduccions són aplicables sempre que es compleixin els requisits específics establerts per la normativa autonòmica i han de ser declarades correctament en la renda. Per a més detalls i per a assegurar-te de complir amb tots els requisits, pots consultar l’Agència Tributària i les guies específiques sobre les deduccions a Catalunya.

  21-maig-2024