reducción vivienda habitual en sucesiones

Reducció per habitatge habitual en l’Impost de Successions Catalunya


 • español

  A l’hora de calcular el que hauràs d’abonar en concepte d’Impost de Successions a Catalunya, un dels primers càlculs que has de fer és estimar el valor total de l’herència rebuda. Aquesta quantitat, és el que s’anomena base imposable i en ella s’inclou tota la massa hereditària rebuda més les assegurances de vida percebudes pel beneficiari.

  No obstant, a aquesta base imposable se li poden aplicar una sèrie de reduccions que facin disminuir la quota final resultant d’heretar un pis. La base imposable menys les possibles reduccions a què els beneficiaris puguin accedir és el que es coneix com a Base Liquidable.

  formula base liquidable sucesiones

  Dins de les possibles reduccions, una de les més comunes és la reducció per habitatge habitual. Vegem com funciona aquest benefici a la comunitat catalana.

  Reduccions per habitatge habitual a Catalunya

  Els subjectes que podran accedir a la reducció per habitatge habitual de l’Impost de Successions de Catalunya seran els següents:

  • Cònjuge o parella estable
  • Ascendents
  • Descendents
  • Parent col·lateral més gran de seixanta-cinc anys que hagi conviscut amb el causant un mínim de dos anys abans de la mort.

  Els subjectes esmentats, podran accedir a una reducció del 95% del valor de l’habitatge habitual per al càlcul de la base imposable. Aquesta reducció, tindrà un límit de 500.000 euros per al valor del conjunt de l’habitatge tenint en compte que pot ser prorratejat entre els diferents hereus. Com a resultat del prorrateig, el límit individual que cada subjecte passiu podrà reduir serà de 180.000 euros.

  Requisits per a accedir a la reducció

  Els beneficiaris de la reducció per habitatge habitual en l’Impost de Successions tindran l’obligació de mantenir l’habitatge adquirit durant els 5 anys següents a la mort del causant (llevat que el beneficiari mori dins aquest termini). Mentre que la normativa estatal estableix un mínim de 10 anys de manteniment, l’Agència Tributària de Catalunya redueix aquesta xifra a 5.

  En cas d’incompliment del termini de manteniment, el beneficiari haurà de liquidar la part de l’impost que ha deixat d’ingressar més els interessos de demora que s’hagin meritat.

  L’Agència Tributària de Catalunya ha elaborat una guia pràctica sobre l’Impost de Successions i Donacions per poder aprofundir més sobre l’assumpte i accedir a exemples reals.

  Guia pràctica sobre l’Impost de Successions i Donacions

  Concepte d’habitatge habitual

  Es considera com a habitatge habitual, a efectes de la reducció en l’Impost de Successions, aquell que s’ajusti al que estableix la norma que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques:

  • Que l’habitatge hagi constituït la residència del contribuent durant un termini continuat d’almenys tres anys.

  També es podrà incloure dins d’aquesta definició un traster i fins a dues places d’aparcament si aquests estan situats al mateix edifici o complex urbanístic i a data de la mort del causant es trobaven en la seva disposició sense haver estat cedits a un tercer.

  Inscripció al Registre

  Recorda que un cop hagis abonat l’Impost de Successions i Donacions corresponent, el següent pas per poder disposar de l’immoble heretat lliurement serà inscriure’l al registre de la propietat. Per això, et facilitem una infografia amb la documentació necessària que hauràs de presentar al registre:

  Registrar pis heretat