impuestos donar piso Barcelona

Quins impostos cal pagar al donar un pis a Barcelona?


 • español

  Donar un pis a Barcelona porta amb si el pagament d´una sèrie d´impostos que es reparteixen entre donant i donatari : Impost de Successions i Donacions, Plusvàlua Municipal e IRPF. Vegem com es distribueixen les despeses en una donació entre els diferents subjectes que intervenen.

  Donar un pis és una opció cada vegada més valorada entre aquells propietaris que volen cedir un habitatge als seus fills. Tot i que l´herència sol portar amb si millors condicions fiscals respecte a la donació, les positives previsions en el preu de l´habitatge a Barcelona, fan que moltes famílies es plantegin la possibilitat de cedir el seu habitatge en vida perquè els seus fills en puguin treure una major rentabilitat.

  Si en un article previ parlavem sobre els  impostos que cal pagar en heretar un pis a Barcelona, en aquesta ocasió ens centrarem en els impostos associats a les donacions.

  Quant costa donar un pis a Barcelona?

  Tres són els impostos que intervenen a la donació d´un pis a Barcelona. Vegem els impostos que intervenen a la donació d´un pis a Barcelona. Vegem cada un d´ells:

  Impost de Successions i Donacions a Catalunya

  Impost de Donacions i Successions de Donacions y Sucesions haurà de ser abonat pel donatari, és a dir , pel beneficiari de l´herència. A més, aquest impost s´haurà d´abonar en un plaç màxim de 30 díes després de la cessió de l´habitatge. Si no és així, es correrà el risc de rebre certes sancions, recàrregs e interessos de demora.

  Abans de realitzar una donació, convé conèixer la normativa perquè el beneficiari de la donació no hagi d´assumir certs càrregs inesperats. Cal tenir en compte, que hi ha certs descomptes sobre la tarifa general que poden aplicar-se a certs grups de població en funció de: el parentiu, tipus i valor de l´habitatge  heredat, etc.

  Les reduccions sobre les donacions més habituals a Catalunya, estàn relacionades amb la donació d´un habitatge habitual a descendents directes o diners destinats a la compra d´un habitatge habitual. En aquests casos, la reducció pot arribar fins el 95% del valor de l´habitatge amb una rebaixa màxima de 60.000 euros podent-se ampliar fins els 120.000 euros per beneficiaris amb un grau de discapacitat superior al 65%.

  Plusvàlua Municipal a Barcelona

  La Plusvàlua Municipal, és un tribut que s´ha d´abonar cada vegada que un immoble canvia de propietari, per tant, les donacions tampoc estaràn exemptes d´aquest impost. En aquest cas, serà el donant qui hagi de retre comptes amb l´Ajuntament corresponent pel pagament de la Plusvàlua Municipal.

  Al juliol de 2018, el Tribunal Suprem va dictaminar que els habitatges que es transmetin per un valor inferior al valor que van pagar els seus propietaris quan la van adquirir, és a dir, les minusvalideses, estaràn exemptes de pagament d´aquest tribut sempre que el subjecte passiu pugui demostrar que no ha experimentat benefici de valor.

  Si el pis donat que vas rebre no està exempt d´aquest tribut i vols saber el que tindràs que abonar en concepte de Plusvàlua Municipal, pots descarragar-te la nostra calculadora de Plusvàlua Municipal a Barcelona.

  Calculadora de Plusvàlua Municipal a Barcelona

  IRPF

  Si s´ha produït un guany patrimonial, el donant serà el encarregat de tributar la transmissió en la seva declaració de la renda de l´any següent.

  Cal matisar que, si la donació és exclusivament de diners, el donat no haurà de declarar en l´IRPF aquesta transmissió ja que no s´ha experimentat una variació de patrimoni.

  En el cas de la donació de pisos, per saber si s´ha experimentat una guany patrimonial, s´haurà de comprovar si el valor de la transmisió és superior al valor de l´adquisició del bé. Quan el transmetent és major de 65 anys i el que dóna és el seu habitatge habitual, no s´haurà de tributar per guany en l´IRPF.

  *Les donacions d´habitatges a Barcelona són tràmits complicats que requereixen  assessorament d´un  professional per no acabar assumint despeses imprevistes. Abans de donar o rebre un pis donat, estudia bé les teves possibilitats i calcula l´import final que haureu de pagar cada un dels interventors en l´operació.