funciones Notario en compraventa

Quin és el paper del notari en una compravenda immobiliària?


 • español

  El notari és una figura fonamental en tota compravenda immobiliària. Tot i que oficialment la seva presència no és obligatòria en la transmissió d’un immoble ja que comprador i venedor poden optar per formalitzar la venda mitjançant un contracte privat, es tracta d’una figura molt recomanable a l’hora d’aportar seguretat jurídica a la transacció.

  A més, la figura del notari és obligatòria en aquells casos en què una de les parts ho sol·liciti d’acord amb el Codi Civil. També és obligatòria en cas que el comprador necessiti demanar una hipoteca a la seva entitat financera. Segons la Llei Hipotecària, un préstec únicament pot concedir-se si el pis està inscrit al Registre de la Propietat, un registre que mai admet contractes privats per a la inscripció.

  Responsabilitats d’un Notari en una compravenda

  Tot i que els serveis notarials poden suposar una despesa extra en la transmissió d’un immoble, es tracta d’una figura altament recomanable per a benefici tant del comprador com del venedor.

  Per descobrir la resta de costos associats a la venda d’un immoble, pots descarregar-te la nostra Infografia Despeses de vendre pis.


  Nuevo llamado a la acción

  Però, quines són les funcions d'un notari en una compravenda immobiliària i per què és tan recomanable la seva presència a l'hora de vendre un immoble? Entre les responsabilitats d'un notari davant d'una transacció immobiliària, en destaquem les següents:

  Redacció de la Escriptura de Compravenda

  Com ja hem comentat, una compravenda es pot tancar mitjançant la signatura d'un contracte privat entre les parts (comprador i venedor). No obstant, no és comú que el ciutadà tingui els coneixements necessaris per redactar el contracte d'acord amb la legalitat vigent.

  A més, certes entitats com les financeres, exigeixen el lliurament d'una escriptura pública en comptes d'un Contracte Privat per a la concessió d'hipoteques, un document que únicament estan en disposició de redactar els Notaris Públics.

  En la confecció d'aquesta Escriptura Pública de Compravenda, el notari ha de plasmar la informació relativa al propietari de l'immoble i a possibles càrregues existents sobre ell. També podrà sol·licitar a la comunitat de veïns un certificat d'estar al corrent de pagament amb les quotes comunitàries o l'acreditació de la referència cadastral de l'habitatge.

  Assessorar i informar

  El notari és el professional encarregat d'assegurar que les parts integrants de la transacció (comprador i venedor), entenen i estan conformes amb cadascuna de les clàusules existents tant en el Contracte com en l'Escriptura.

  El notari ha de llegir les escriptures davant de les dues parts, les vegades que siguin necessàries, abans de la signatura. Durant la lectura, tant comprador com venedor podran interrompre al Notari amb l'objectiu de sol·licitar l'aclariment de qualsevol dels punts exposats.

  Transmissió de l'herència d'un pis

  El notari també serà l'encarregat de realitzar una correcta transmissió de l'herència d'un habitatge segons consti en el testament del difunt.

  Per saber si la persona morta va fer testament davant de notari, caldrà consultar al Registre d'últimes voluntats. Si aquest testament existeix, en el Registre ens lliuraran un certificat en què s'especificarà el Notari encarregat de custodiar la documentació.

  Per a més informació sobre la transmissió d'un pis heretat, pots descarregar-te la nostra Infografia Heretar un pis en 5 passos.


  Nuevo llamado a la acción