transmis

L’Impost de Transmissions Patrimonials a Barcelona


 • español

  Descobreix el que hauràs d’abonar per l’Impost de Transmissions Patrimonials en comprar un immoble de segona mà a Barcelona.

  A l’hora de calcular el pressupost de què disposem per comprar un pis, un dels aspectes que hem de tenir en compte és el dels impostos. Al preu de venda anunciat a Internet, caldrà sumar-hi un percentatge extra en concepte d’impostos, una quantia que variarà en funció de la tipologia del nostre pis (nou o de segona mà) i el nostre perfil com a contribuent.

  En aquest article, intentarem explicar com calcular l’Impost de Transmissions Patrimonials a Barcelona, un impost que grava la compra d’habitatges de segona mà i que depèn de l’Agència Tributària de Catalunya.

  Per obtenir una informació més detallada sobre aquest impost, podeu descarregar-vos la Guia Pràctica de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya.


  Impost de Transmissions Patrimonials Catalunya

  Tarifa de l'Impost de Transmissions Patrimonials a Barcelona

  Atès que es tracta d'un tribut autonòmic, les tarifes i tipus que a continuació detallarem, seran aplicables a qualsevol compra d'habitatge de segona mà realitzada a la comunitat de Catalunya. D'aquesta manera, per calcular l'Impost de Transmissions Patrimonials, caldrà comprovar el tipus impositiu a aplicar sobre el valor Escripturat.

  Per a pisos amb un valor inferior al milió d'euros, el tipus aplicable serà del 10%. Per a habitatges amb un valor superior, s'ha d'aplicar el tipus mitjà en funció de la tarifa progressiva que mostrem a continuació:

   

  L'Impost de Transmissions Patrimonials a Catalunya s'haurà de presentar a través del model 600 que podeu descarregar a través de la següent imatge:

  Terminis per presentar l'Impost

  El termini per presentar la liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials, serà d'un mes comptant des del dia de la signatura de les Escriptures o Contracte Privat del pis. En cas de presentar l'impost fora de termini sense requeriment previ, s'aplicaran una sèrie de recàrrecs d'acord amb l'article 27 de la Llei general tributària (LGT).

  Ajornar o fraccionar el pagament

  Quan la situació dels contribuents els impedeix efectuar el pagament de l'Impost de Transmissions Patrimonials en el termini establert per la normativa, podran gaudir de la possibilitat de fraccionar el pagament. L'ajornament o fraccionament del tribut estarà subjecte als interessos de demora corresponents.

  La normativa tributària de recaptació preveu la possibilitat d'ajornar o fraccionar el pagament dels tributs quan la situació de tresoreria de les persones els impedeix efectuar el pagament en el termini establert per la normativa, amb la meritació dels interessos de demora corresponents.

  Documentació

  Juntament amb el model 600 s'ha de presentar a l'oficina liquidadora la següent documentació:

  • Document original de l'Escriptura Pública o Contracte Privat. Aquest document serà retornat al moment.
  • Còpia simple o fotocòpia del document original.
  • En el cas que ell o els contribuents gaudeixin d'algun tipus de benefici fiscal que els permeti un tipus d'impost reduït (família nombrosa, col·lectiu jove, minusvalidesa ...) caldrà aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits.

  Si teniu pensat comprar un pis de segona mà a Barcelona i voleu consultar si teniu dret a una reducció en el tipus impositiu a aplicar en el vostre cas, no dubteu a contactar amb Vivendex.