valor catastral Barcelona

Com calcular el valor cadastral d’un habitatge a Barcelona


 • español

  Calcula el valor cadastral del teu habitatge a Barcelona i descobreix sis impostos que depenen d’aquest valor administratiu.

  El valor cadastral és el DNI de casa teva. Es tracta d’un identificador oficial únic compost per un codi alfanumèric de 20 caràcters que permet la diferenciació i identificació inequívoca de l’immoble.

  A diferència de la inscripció al Registre de la Propietat, la inscripció al Cadastre és gratuïta i obligatòria. Però, com podem calcular el valor cadastral d’un habitatge a Barcelona? On podem trobar el valor cadastral del nostre immoble i quins impostos depenen del seu valor?

  Càlcul del valor cadastral

  El valor que el Cadastre fixa per als immobles d’un municipi depèn de l’avaluació de les següents característiques:

  • Localització de l’immoble.
  • Cost d’execució del material de la construcció.
  • Despeses de producció.
  • Beneficis de l’activitat empresarial de promoció.
  • Valors de mercat.
  • Valor del sòl.
  • Valor de la construcció.

  El Valor Cadastral del sòl pots trobar-lo accedint a aquest enllaç de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Per a omplir tota la informació et caldrà el número fix de l’immoble que apareix en els rebuts de l’IBI.

  Impostos que depenen del valor cadastral

  Conèixer el valor cadastral d’un habitatge és important ja que d’ell depenen una sèrie d’impostos que haurem d’abonar pel nostre immoble.

  IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

  En una compravenda l’IRPF ha de ser abonat pel venedor a la seva propera declaració de la renda en cas d’haver obtingut benefici econòmic amb la transacció. Hi ha una sèrie d’exempcions a l’IRPF a les que els contribuents podran acollir-se per evitar pagar.

  IBI (Impost sobre Béns Immobles)

  A Barcelona, el coeficient a aplicar al valor cadastral per als béns immobles urbans és el 0,66%. Es tracta d’un tribut anual que hauran de pagar tots els propietaris d’habitatges simplement pel fet de tenir-los. En una compravenda l’IBI de l’any en curs serà repartit entre comprador i venedor en la proporció en què cadascun d’ells hagi estat en possessió de l’habitatge durant l’any de la venda.

  IP (Impost sobre el Patrimoni)

  Es tracta d’un impost que grava el patrimoni net de les persones. A la base imposable d’aquest impost se li apliquen una sèrie d’exempcions contemplades a cada comunitat autònoma.

  ITP (Impost sobre Transmissions Patrimonials)

  L’ITP d’un habitatge es calcula en funció del valor de mercat de la mateix, però, si aquest és menor que el seu valor cadastral, l’Agència Tributària tindrà fins a quatre anys per fer una comprovació de valors i obligar el contribuent a pagar la diferència existent entre el valor de la venda declarat i el valor cadastral comprovat.

  Guia Impost Transmissions Patrimonials

  ISD (Impost sobre Successions i Donacions)

  A l’hora de valorar un immoble heretat per calcular l’Impost de Successions i Donacions, les comunitats autònomes fan una valoració de la propietat basada normalment en el valor cadastral de l’immoble multiplicat per un factor de correcció.

  Plusvàlua municipal (Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana)

  A l’hora de calcular el que haurem de pagar per la Plusvàlua Municipal d’un habitatge a Barcelona, haurem de tenir en compte el valor cadastral del sòl i multiplicar-lo pel coeficient multiplicador corresponent en funció dels anys en què hàgim estat en possessió de l’habitatge. Consulta la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal a Barcelona per realitzar aquest càlcul de manera automàtica.

  Valor cadastral VS valor de mercat

  Tant el valor cadastral com el valor de mercat estan relacionats amb el preu atorgat a una propietat, però, aquests no solen coincidir. En què es diferencien?

  Mentre que el cadastral és un valor administratiu que serveix com a base per a calcular una sèrie d’impostos, el valor de mercat és el preu finalment declarat en una compravenda, és a dir, el preu que el comprador paga pel seu habitatge.

  Ja que el valor de mercat està influït per la llei de l’oferta i la demanda, aquest sol fluctuar més en el temps posicionant normalment per sobre del valor cadastral. Això passa sobretot en ciutats tan dinàmiques immobiliàriament parlant com és el cas de Barcelona.

  Per conèixer el valor cadastral del teu habitatge pots consultar el teu últim rebut de l’IBI o la seu electrònica del Cadastre. No obstant, si el que necessites és conèixer el valor de mercat d’un immoble hauràs de consultar amb una agència immobiliària.

  Et facilitem una eina de valoració d’immobles online per a què puguis fer-te una primera idea aproximada del preu de mercat que podria arribar a tenir el teu immoble.

  Valoració d’immobles online