evitar pago plusvalía Barcelona

6 tàctiques per evitar el pagament de la Plusvàlua a Barcelona


 • español

  Diferents estratègies per justificar pèrdues en la transmissió d’un immoble i evitar el pagament de la Plusvàlua Municipal a Barcelona.

  A la reforma de la llei d’hisendes locals encara li queda un llarg recorregut al Congrés. Gairebé un any i mig després que el Tribunal Constitucional declarés nuls els articles relatius a la regularització de la plusvàlua municipal, cada vegada són més les vies admeses pels jutjats per demostrar la venda a pèrdues d’un habitatge i, en conseqüència, lliurar-se del pagament d’aquest tribut.

  En aquest article, explicarem 6 estratègies per justificar una pèrdua de valor en la transmissió d’un immoble i, per tant, evitar el pagament de la Plusvàlua Municipal.

  Recorda que si no pots lliurar-te del pagament d’aquesta taxa, pots descarregar la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal a Barcelona i estimar de manera automàtica el que hauràs d’abonar en concepte d’aquest tribut.


  Nuevo llamado a la acción

  1. Escriptures de Compravenda

  La prova més evident per demostrar una venda a pèrdues, és sens dubte acudir a les Escriptures de l'immoble. A tal fi hem de documentar la minusvalidesa amb una còpia de les Escriptures amb les que al seu dia vam adquirir l'habitatge, i una altra còpia de les Escriptures amb què transmetrem el pis als seus nous propietaris.

  2. Valors de referència

  El mes de gener finalitzava amb una nova sentència del Suprem admetent els valors de referència publicats per cada comunitat autònoma com a prova per a demostrar una venda a pèrdues. Els valors de referència emprats, seran els mateixos que els usats per a la valoració dels béns immobles a l'efecte de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions.

  Podeu consultar els valors de referència per al càlcul d'aquests impostos, a la pàgina de la Generalitat de Catalunya.

  3. Actualitzacions de pèrdues conforme a l'IPC

  Cada vegada són més els jutjats que admeten actualitzar els valors de la transmissió d'acord amb l'IPC perquè el venedor pugui obtenir una pèrdua per la venda i, conseqüentment, evitar el pagament de l'impost.

  Exemple:

  Un immoble comprat el febrer de 2001 per 140.000 euros i venut per 180.000 euros al febrer de 2018, pot haver experimentat una pèrdua de valor si actualitzem els preus en funció de l'IPC.

  4. Incloure despeses d'urbanització del terreny

  Una altra estratègia per evitar el pagament de la Plusvàlua Municipal, és incloure les despeses d'urbanització del terreny per incrementar el valor d'adquisició. Aquesta estratègia, va ser admesa per un Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó i actualment es troba pendent de resolució per part del Tribunal Suprem.

  5. Incloure despeses de compravenda

  Un altre argument admès per un Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, va ser incloure els costos de notaria, registre i impostos per al càlcul del valor d'adquisició de l'immoble. D'aquesta manera, demostrar una pèrdua de valor seria més senzill ja que partiríem d'un valor de compra inicial més elevat.

  Tant l'Impost de Societats com l'IRPF, permet als contribuents afegir aquests costos al valor de la compravenda per determinar si existeix o no un guany.

  6. Al·legar que l'impost és confiscatori

  Però si després d'haver posat en pràctica les 5 estratègies anteriors seguim experimentant un augment de valor en la transmissió del nostre immoble, sempre podrem al·legar que aquest impost és confiscatori.

  Aquest argument, podria emprar-se quan el guany obtingut per la transmissió, hagi de destinar-se totalment o majoritàriament al pagament de l'impost de Plusvàlua Municipal.

  Exemple:

  Hem experimentat un guany de valor per la transmissió nostre immoble de 9000 euros, però hem d'emprar 8000 en el pagament d'aquest tribut.

  * Recorda que si després de posar en pràctica les 6 estratègies anteriors segueixes experimentant un augment de valor en la venda del teu immoble pots calcular el que hauràs de pagar en concepte de plusvàlua municipal utilitzant la calculadora de la Plusvàlua Municipal a Barcelona de Vivendex.


  Nuevo llamado a la acción

  *Contingut actualitzat d'acord amb la normativa vigent a dia 2019.11.13. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.