calcular plusvalía local Barcelona

Com calcular la Plusvàlua d’un local a Barcelona


 • Descobreix com calcular la Plusvàlua Municipal d’un local comercial a Barcelona en funció de cadascun dels dos sistemes disponibles: Mètode Objectiu i Plusvàlua Real.

  La Plusvàlua Municipal és una taxa municipal que grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en el moment de la seva transmissió.

  Després del Decret llei 26-2021, del 8 de novembre aprovat pel Consell de Ministres a partir de la sentència del Tribunal Constitucional del passat 26 d’octubre en què es titllava la doctrina d’inconstitucional, s’estableixen canvis significatius a la normativa:

  • No estaran subjectes a aquest impost les transaccions que no hagin experimentat un increment de valor entre el preu d’adquisició i el preu de transmissió durant els anys en què s’ha estat en possessió de l’immoble
  • El contribuent podrà triar entre dos sistemes per al càlcul de la Plusvàlua en funció de quin li resulti més avantatjós: Mètode Objectiu o Plusvàlua Real.

  *Si vols vendre, heretar o donar un local comercial a Barcelona i vols saber quant hauràs de pagar en concepte de Plusvàlua Municipal, et recomanem descarregar-te la Calculadora de la Plusvàlua Municipal de Barcelona de Vivendex.

  Una plantilla d’Excel amb què calcular de manera automàtica la Plusvàlua Municipal del teu immoble a Barcelona i esbrinar quin dels dos sistemes disponibles (Mètode Objectiu i Plusvàlua Real) et resulta més avantatjós.

  Calculadora de la Plusvàlua Barcelona

  No obstant, si prefereixes fer el càlcul a mà, a continuació expliquem com calcular la Plusvàlua d’un local a Barcelona, un procediment similar al que s’ha de seguir si el que es vol és calcular la Plusvàlua d’un habitatge.

  Calcular la Plusvàlua d’un local: Mètode Objectiu

  Per calcular la Plusvàlua Municipal d’un local a Barcelona mitjançant el Mètode Objectiu cal tenir en compte dos valors: la base imposable i el tipus impositiu fixat per l’Ajuntament, un valor que a Barcelona és del 30%.

  Pas 1: Calcular base imposable

  `Per calcular la base imposable aplicarem al valor cadastral del sòl el coeficient de multiplicació corresponent als anys transcorreguts entre la transmissió i l’adquisició del local seguint la taula següent.

  PV

  Pas 2: Aplicar el tipus impositiu

  A la base imposable resultant hi apliquem el tipus impositiu fixat per l’Ajuntament de Barcelona, és a dir, el 30%.

  Exemple Pràctic:

  Imaginem que hem comprat un local a Barcelona fa 12 anys amb un valor cadastral del sòl de 150.000 euros. Per calcular la base imposable de l’impost haurem d’aplicar a aquests 150.000 euros el coeficient de multiplicació assignat a un període de 12 anys, és a dir, 0,08%

  • 150.000 euros X 0,08 = 12.000 euros la base imposable.

  Posteriorment, aplicarem a la base imposable resultant el tipus impositiu que correspongui, en aquest cas, el 30%.

  • 12.000 X 0,30= 3.600 euros haurem de pagar per la Plusvàlua del nostre local a Barcelona.

  Calcular la Plusvàlua d’un local: Plusvàlua Real

  Per calcular la Plusvàlua Municipal d’un local a Barcelona mitjançant el mètode de Plusvàlua Real es tindrà en compte el guany econòmic experimentat pel propietari de l’immoble durant el temps en què va estar a les seves mans.

  1er Pas: Calcular guany Patrimonial

  Calculem el guany patrimonial real de la transacció restant al preu de la transmissió el preu pel qual al seu dia va ser adquirit el local.

  2on Pas: Calcular base imposable

  La base imposable serà el resultat de multiplicar el guany patrimonial pel percentatge que representi el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total de l’immoble.

  3er Pas: Aplicar el Tipus Impositiu

  Per acabar, apliquem a la base imposable resultant el tipus impositiu corresponent a l’Ajuntament d’on s’ubica el local.

  Exemple Pràctic:

  Imaginem que el local del cas pràctic anterior, que vam comprar fa 12 anys, va ser adquirit per un preu de 250.000 euros i ara procedirem a vendre’l per 300.000 euros. A més, el percentatge que representa el valor cadastral del sòl sobre el total de l’immoble és del 40%.

  Per calcular la Plusvàlua Municipal del local mitjançant la Plusvàlua Real comencem calculant el guany patrimonial:

  • 300.000 – 240.000 euros= 60.000 euros de guany patrimonial.

  Posteriorment calculem la base imposable multiplicant el guany patrimonial obtingut pel percentatge que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total de l’immoble.

  • 60.000 euros X 0,40 = 24.000 euros la base imposable.

  Per acabar, ja només ens quedarà aplicar el tipus impositiu existent a la ciutat de Barcelona a la base imposable resultant.

  • 24.000 euros X 0,30= 7.200 euros haurem de pagar per la Plusvàlua Municipal del nostre local a Barcelona.

  En el cas pràctic vist en aquest article, resulta més avantatjós optar pel Mètode Objectiu a l’hora de calcular la Plusvàlua Municipal, però tot dependrà del guany patrimonial experimentat així com dels anys transcorreguts entre l’adquisició i la transmissió.

  *Recorda que si vols calcular de manera automàtica quant hauràs de pagar per la Plusvàlua Municipal del teu local a Barcelona, pots descarregar-te la calculadora de la Plusvàlua Municipal de Vivendex.

  Calculadora de la Plusvàlua Barcelona

   

  *Contingut elaborat sobre la base de la normativa vigent a data de publicació de l’article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contacteu amb l’equip de Vivendex al 93 418 49 48.