pago Hacienda por venta de piso en Barcelona

Quant hauré de pagar a Hisenda per la venda del meu pis a Barcelona?


 • español

  Un error molt comú que solen cometre els propietaris és pensar que els costos de vendre un habitatge s’acaben el dia de la signatura davant el notari. A l’hora de vendre un pis a Barcelona, els propietaris es veuen obligats a afrontar una sèrie de despeses durant tot el procés (plusvàlua municipal, cèdula d’habitabilitat…).

  Un dels més oblidats és sens dubte l’anomenada Plusvàlua d’Hisenda. Aquest tribut s’encarrega de gravar el guany patrimonial obtingut per la venda del nostre immoble a la declaració de la renda de l’any en curs.

  En aquest article us mostrarem com calcular el guany patrimonial obtingut per la venda d’un pis a Barcelona i la manera en què aquest tributarà a la vostra declaració de la renda.

  * Per realitzar un càlcul complet dels costos que comporta la venda d’un immoble, podeu descarregar-vos la següent infografia sobre despeses:

  Infografia sobre despeses

  Com es realitza el càlcul?

  A priori, aquesta operació és tan senzilla com restar al valor pel qual estem transmetent el nostre habitatge (valor de venda) el valor real pel qual el vam adquirir en el seu moment (valor de compra). Per obtenir aquestes dues dades, cal tenir en compte les següents consideracions.

  Valor de compra:

  Cost d’adquisició + inversions i millores + despeses i tributs de la compra – Amortitzacions

  Al valor d’adquisició caldrà sumar-li, d’una banda, totes les inversions i millores realitzades sobre l’habitatge i, d’altra banda, totes les despeses i impostos que en el seu moment vam haver d’assumir per a l’adquisició (s’exclouen els interessos). A aquest valor cal restar-li les amortitzacions corresponents als béns amortitzables.

  Coeficient d’actualització

  El valor de compra obtingut en el punt anterior, caldrà multiplicar-lo pel coeficient d’actualització corresponent a la data en què vam comprar l’immoble. Els coeficients d’actualització es regeixen per la següent taula:

  coeficient-actualitzacio-guany-patrimonial

  Valor de venda:

  Valor de venda – despeses i tributs de la venda per part del venedor

  Per calcular el valor de venda serà necessari restar les despeses i tributs que hem d’assumir com a venedors per transmetre l’habitatge.

  Quant pagaré a hisenda?

  Un cop obtingut el guany patrimonial per la venda del nostre pis a Barcelona (valor de venda – valor de compra), podrem determinar quin serà el seu tributació en la declaració de la renda en funció dels següents trams:

  • Fins a 6.000 euros de guany: 19%
  • Entre 6.000 i 24.000 euros: 21%
  • Més de 24.000 euros: 24%

  No obstant, no tots els contribuents hauran de fer front a aquest cost i, per descomptat, no tots hauran d’assumir la mateixa càrrega econòmica. L’Agència Tributària estableix exempcions, com ara la reinversió en habitatge habitual o l’exempció per a majors de 65 anys, amb les quals els constituents podran lliurar-se del pagament de l’IRPF per vendre el seu pis si compleixen una sèrie de requisits.

  Tens més dubtes sobre el procés? Posa’t en contacte amb el personal de Vivendex i ens encarregarem de facilitar-te la informació sol·licitada.