alquilar vivienda protección oficial Barcelona

Es pot llogar un pis de protecció oficial a Barcelona?


 • español

  Quan comprem un pis de protecció oficial a Barcelona, hem de ser conscients de les peculiaritats d’aquest tipus d’habitatges. Els habitatges HPO, són concedits en condició d’habitatge habitual i permanent, pel que a priori, el lloguer no està permès excepte causes oportunament justificades.

  Per poder llogar un pis de HPO a Barcelona, és necessari que l´habitatge perdi la seva condició de protegit, cosa que només podrà donar-se de 2 maneres:

  • Havent transcorregut el temps estipulat per l’Administració responsable de la seva assignació (normalment 10 anys).
  • Realitzant una sol·licitud d’autorització pel seu lloguer a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

  Si ens trobem a la primera situació, el nostre habitatge ja serà considerat com una vivenda lliure, pel que podrem procedir amb la venda o lloguer de manera lliure.

  Descarrega la Guia del Venedor

  D´altra banda, si el nostre habitatge encara es troba en condició de protejit, és a dir, té menys de 10 anys, serà necessari portar a terme un procediment de desqualificació.

  Llogar un pis de protecció oficial a Barcelona

  Les competències sobre els habitatges de protecció oficial a Barcelona, pertanyen a la comunitat de Catalunya. No obstant això, cal tenir en compte que cada règim de protecció, cada ajuntament i fins i tot cada promoció, pot establir condicions particulars dins les seves competències. Vegem el procediment necessari per a llogar un pis de protecció oficial a Barcelona, abans de concloure el període de protecció oficial establert per l’Administració.

  1. Realitzar una sol·licitud

  El primer pas per poder llogar un habitatge de protecció oficial, serà realitzar la sol·licitud pertinent.

  L’esmentada sol·licitud, ha de ser realitzada pel titular o els titulars de l’habitatge. A la sol·licitud , s’han d’explicar els motius pels quals l’habitatge ja no pot ser utilitzat com habitual i permanent (trasllat per treball, augment de membres de la unitat familiar etc.), i, per tant, es sol·licita l´autorització per poder llogar-la.

  La sol·licitud s’ha de presentar de manera presencial a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i Serveis territorials, o bé a les oficines locals de l’habitatge.

  2. Documentació a presentar

  Juntament amb aquesta sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

  – DNI dels titulars de l’habitatge
  – Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les escriptures de l’habitatge.
  – Justificant dels motius pels quals es sol·licita l’autorització.

  – Certificat de l´entitat bancària on consti la data de la formalització del préstec, en cas de que existeixi.

  3. Resposta de l’Administració

  L’Administració emetrà la seva resposta en funció de la normativa per la qual es va qualificar l’habitatge. El servei competent ha de comunicar a la persona interessada si es concedeix l’autorització per al lloguer de l’habitatge protegit i sota quines condicions. En alguns casos, l’Administració requerirà la devolució de les quantitats concedides en concepte d’ajuda a l’adquisició o d´altres beneficis legals.

  A la resposta emesa per l’Administració, podrà trobar-se informació relativa a:

  • Renda màxima de lloguer
  • Termini màxim del lloguer

  També es poden establir requisits per als nous llogaters com:

  • Pertinença al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial.
  • Renda inferior a X vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de la Generalitat. Per justificar els ingressos, caldrà aportar una declaració jurada que no són propietaris de cap altre habitatge de HPO i la seva última declaració de la renda.
  • Contracte de lloguer visat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Si no es presenta el contracte de lloguer en 6 mesos, es revoca l’autorització.

  El contracte de lloguer emès sobre l’habitatge protegit, haurà de contenir la següent informació perquè sigui considerat vàlid:

  • Identificació de l’expedient de construcció de la promoció de l’habitatge públic de l’immoble i la seva data de qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial.
  • Renda de lloguer pactada entre l´arrendador i l´arrendatari (sota els màxims de l’Administració).
  • Compromís per part dels inquilins de destinar l’habitatge protegit com a domicili habitual.
  • Compromís per part dels inquilins d’ocupar l’habitatge en un termini màxim de 3 mesos des de la posada a disposició.

  En cas que l’autorització per al lloguer sigui denegada, es podrà presentar un recurs d’alçada davant el Director de Promoció de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en funció dels articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre.

  I si el que vull és vendre?

  Per vendre un habitatge de protecció oficial a Barcelona sense que hagi transcorregut el període establert per l’Administració perquè perdi la seva condició de protegida, hauràs de portar a terme un procés de desqualificació per a la venda. El procediment és similar al del lloguer, però amb certes peculiaritats.

  Si per contra el teu habitatge ja ha perdut la seva condició de protegit i vols vendre´l, podràs fer-ho lliurement sense necessitat d’autorització. Si aquest és el teu cas, et recomanem que facis un cop d’ull a la nostra Guia del venedor, on hi trobaràs els millors consells per aconseguir unavenda segura i satisfactòria.


  Guia del Venedor

   * Contingut elaborat d’acord amb la normativa vigent a data de publicació de l’article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual es sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l’equip de Vivendex al 93 418 49 48.

  11-juliol-2018 |