vivienda protección oficial

Com vendre un pis de protecció oficial a Barcelona?


 • español

  A l’hora de vendre un pis de protecció oficial a Barcelona, hem de tenir en compte que un pis de protecció oficial és atorgat en condició d’habitatge habitual i permanent. És a dir, si no han passat 10 anys des de la data de la compra, caldrà que l’habitatge perdi la seva condició de protegit per poder procedir a vendre’l.

  D’aquesta manera, si un propietari vol vendre un pis de protecció oficial a Barcelona abans de 10 anys, ha de tenir un motiu que justifiqui la venda. Alguns dels motius més habituals, serien els següents:

  • Trasllat de lloc de treball a una altra ciutat.
  • Augment en el nombre de membres de la unitat familiar.
  • Necessitats especials d’un membre de la unitat familiar (ex. Majors de 65 anys).

  Vendre un pis de protecció oficial a Barcelona, pas a pas

  No obstant, el simple fet de trobar-se en una d’aquestes situacions, no implica que el pis protegit pugui vendre’s lliurement. Per vendre un immoble protegit de menys de 10 anys, serà necessari iniciar un procés administratiu. Vegem aquest procediment, pas a pas.

  1. Sol·licitud d’autorització per a la venda

  El primer pas per poder vendre un pis protegit, serà presentar una sol·licitud per a la venda. Aquesta sol·licitud, s’ha de presentar de manera presencial, a l’Agència de l’Habitatge de Cataluña i als Serveis territorials d’Habitatge o a les Oficines Locals d’Habitatge.

  La sol.licitud per a la venda, haurà d’anar acompanyada de la següent informació:

  • Motiu de la transmissió de l’immoble.
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l’Escriptura de Compravenda.
  • Certificat de l’entitat de crèdit indicant la data de formalització del préstec qualificat.

  2. Sol·licitar el retorn de les ajudes

  Per poder vendre un pis protegit a Barcelona abans dels 10 anys, caldrà tornar els ajuts obtinguts per a la seva adquisició al Ministeri de Foment. Per fer-ho, s’haurà d’aportar la següent informació:

  • Sol.licitud de liquidació de subsidiació, a efectes de desqualificació o venda anticipada.
  • Fotocòpia de la sol·licitud d’autorització de venda presentada a l’Agència.
  • Fotocòpia de la resposta emesa per l’Agència sobre l’acceptació a tràmit de la sol·licitud. En aquesta resposta, s’ha d’indicar que es requereix la liquidació del subsidi i / o ajut estatal directe a l’entrada (AEDE).
  • Fotocòpia de l’Escriptura de Compravenda.
  • Certificat de l’entitat de crèdit en què s’indiqui: data de formalització del préstec qualificat / convingut, data de cancel·lació legal o econòmica del préstec (si no està cancel·lat, cancel·lació cautelar del subsidi o motiu pel qual ha deixat de percebre el subsidi), quantia semestral de l’ajuda de subsidiació rebuda des de la data d’inici del préstec fins a la seva cancel·lació i data en la qual es va abonar el AEDE, si escau.

  Tota aquesta documentació per vendre un pis protegit, s’ha d’enviar a:

  Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge
  Subdirecció General d’Ajudes a l’Habitatge
  Paseo de la Castellana, 112
  28071 Madrid

  3. Devolució de les ajudes

  El Ministeri de Foment, enviarà una carta de pagament per triplicat amb l’import a retornar a les persones interessades. La devolució podrà formalitzar-se en qualsevol entitat financera.

  L’entitat financera es quedarà amb una còpia de la carta de pagament i la resta es retornaran segellades, una a la persona propietària del pis i l’altra a la comunitat autònoma.

  4. Resposta de l’Administració

  Tan bon punt la sol·licitud ha estat tramitada, s’ha realitzat la devolució de les ajudes i el procediment s’ha comunicat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’atorgarà l’autorització per a la venda del pis. En aquesta autorització, haurà d’aparèixer el preu màxim legal a què podrem vendre l’immoble.

  És important saber, que una vegada que la autorització ha estat positiva, no caduca. És a dir, podrem vendre el nostre pis a Barcelona en el moment que considerem oportú.

  En cas que l’autorització per a la venda del nostre immoble protegit sigui denegada, es podrà presentar un recurs d’alçada davant el Director de Promoció de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

  5. Vendre l’habitatge protegit

  Ara que ja ets lliure de vendre el teu pis de protecció oficial a Barcelona, és convenient que coneguis alguns consells per aconseguir una venda ràpida i segura. A la guia del venedor de Videndex, podràs trobar recomanacions per a propietaris adaptades al mercat immobiliari de Barcelona.guia del venedor