impuesto patrimonio Cataluña

Com funciona l’impost del patrimoni a Catalunya?


 • español

  Us expliquem com funciona l’impost del patrimoni a Catalunya: qui ha de pagar-lo, com es calcula i les exempcions existents a la comunitat catalana. Com afecta l’impost del patrimoni a la rendibilitat d’una inversió immobiliària?

  L’impost del patrimoni és una taxa que afecta a més de 200.000 persones en tot el país. Encara que també rep el nom d’Impost sobre la Riquesa o Impost sobre les Grans Fortunes, la seva finalitat és sempre la mateixa: gravar el patrimoni net de les persones, entenent que aquest és el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què s’és titular, deduint-ne les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor.

  A continuació intentarem explicar algunes de les peculiaritats d’aquest impost.

  Qui grava l’impost del patrimoni?

  L’impost del patrimoni és una taxa el rendiment de la qual és cedit per complet a les comunitats autònomes. Elles són les que s’encarreguen de regular el mínim exempt, el tipus de gravamen, les bonificacions i la quota a abonar.

  Cal tenir en compte que, aquesta taxa, és un impost rigorosament individual, de manera que no hi ha tributació conjunta de la unitat familiar. A més, s’ha d’acreditar el 31 de desembre de cada any i afecta al patrimoni de què s’és titular en aquesta data.

  Com es calcula l’impost del patrimoni?

  Per calcular l’impost del patrimoni a Catalunya hem de seguir els següents passos:

  Càlcul de la base imposable

  Començarem calculant la base imposable de l’impost. Aquesta tindrà en compte el valor de tots els béns que integren el patrimoni de l’individu (béns immobles, joies, dipòsits en comptes corrents o d’estalvi, assegurances de vida, objectes d’art …), deduint-ne els deutes contrets.

  En el cas de la comunitat autònoma de Catalunya, els primers 500.000 euros estan exempts de tributació. En d’altres comunitats la quantitat exempta varia. Per exemple, a Aragó aquest mínim exempt se situa entorn els 400.000 euros mentre que a Madrid, arriba fins als 700.000 euros.

  Exempcions en l’impost del patrimoni

  A la base imposable se li reduiran les exempcions estipulades per cada comunitat. A Catalunya, aquestes exempcions fan referència a:

  • Els béns que integren el patrimoni històric de les comunitats autònomes.
  • Determinats objectes d’art i antiguitats.
  • L’aixovar domèstic.
  • Certs drets de contingut econòmic.
  • Els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial.
  • Els valors pertanyents a no residents.
  • El patrimoni empresarial i professional.
  • Les participacions en determinades entitats empresarials i professionals.
  • L’habitatge habitual de contribuent, amb un import màxim de 300.000 euros.

  Per veure els matisos de cada exempció, us recomanem fer una ullada a la secció de Exempcions de la pàgina de l’Agència Tributària.

  Quota íntegra

  En aplicar les exempcions a la base imposable obtenim la base liquidable, una quantia a la qual haurem d’aplicar l’escala de gravamen establerta per cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, la tarifa de l’impost sobre el patrimoni es regeix mitjançant aquesta taula:

  taula impost patrimoni Catalunya

  Tarifa de l’impost sobre el patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

  Valoració de béns immobles a Catalunya i valor de referència

  La Direcció General del Cadastre determina, cada any, el valor de referència dels béns immobles a partir de l’anàlisi dels preus de les compravendes d’immobles totals realitzades en document púbic. Per tant, el valor de referència és una dada pública que es pot consultar a través de la seu electrònica del Cadastre.

  Els titulars cadastrals, subjectes passius de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o de l’impost sobre successions i donacions, que vulguin impugnar el valor de referència (quan aquest determini la base imposable de l’impost) presentessin una sol·licitud de rectificació d’autoliquidació o un recurs de reposició davant l’Agència Tributària de Catalunya, en relació amb el que assenyala l’apartat “Béns immobles amb valor de referència”.

  En la resta de casos, els titulars cadastrals podran dirigir-se al Cadastre per a sol·licitar que les descripcions coincideixin amb la realitat física i jurídica, a més de presentar un escrit sobre el valor de referència d’un immoble del qual són titulars.

  Actualment, és important conèixer el valor real d’un immoble rebut en herència perquè es calcularà l’import de l’impost de successions i donacions (ISD) sobre el seu valor real. Aquest import, és el que haurem de liquidar en la Comunitat Autònoma a la qual pertanyia el mort en un termini de sis mesos després de la defunció.

  I com podem conèixer-ho? Per a això, cal tenir present que el valor real dels béns immobles en herència corresponen al preu que es va acordar pagar per l’immoble en una operació de compravenda habitual. No obstant això, no és una decisió senzilla, perquè normalment es declara per:

  • El seu valor cadastral.
  • El seu valor d’adquisició.
  • El seu valor fiscal.

  Bonificacions a la quota de l’impost sobre el patrimonio a Catalunya

  • Bonificació del patrimoni protegit de les persones amb discapacitat:

   Perquè aquesta bonificació pugui aplicar-se, el subjecte ha de complir una sèrie de requisits. Per exemple, ha de tenir la seva residència habitual a Catalunya. A més, entre els elements patrimonials integrants de la base imposable de l’impost s’hagin inclòs béns i/o drets que formin part del patrimoni especialment protegit del subjecte passiu, constituït a l’empara de la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d’Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària amb aquesta finalitat (BOE del 19).

   També pot aplicar-se la bonificació als béns o drets de contingut econòmic que formin part del patrimoni protegit constituït a l’empara de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en els termes previstos en l’article 2 de la Llei 7/2014, en la redacció donada per el article 1 de la Llei 2/2016, de 2 de novembre.

   Quant a l’import de la bonificació, el 99% de la part de quota minorada que proporcionalment correspongui el valor net dels béns i drets pels quals el subjecte passiu tingui dret a la bonificació.

   

  • Bonificación de las propiedades forestales

   La bonificación será del 95% en la parte de la cuota que corresponda proporcionalmente a las propiedades forestales. Sin embargo, siempre tienen que disponer de un instrumento de ordenación debidamente aprobado por la Administración forestal competente de Cataluña.

  Cal recordad que són les Comunitats Autònomes les que tenen competència per regular aquestes deduccions. Per exemple, Madrid estableix una bonificació del 99% a la cuota per descendents, cònjuges i ascendents. Per això, és important saber que serà variable depenent de la zona a la que s’hereti.

  Invertir en immobiliari tenint en compte la rendibilitat

  A l’hora d’invertir en l’immobiliari, cal tenir en compte les despeses totals que implica augmentar el nostre patrimoni per tal de calcular amb més exactitud la rendibilitat total de l’operació. Entre aquestes despeses totals trobem l’Impost del Patrimoni, l’Impost de Béns Immobles o qualsevol altra despesa a assumir per part del propietari pel simple fet de tenir un pis en propietat: comunitat de veïns, assegurança de la llar, taxa d’aigües i residus etc.

  Si vols invertir en el sector immobiliari de Barcelona, Reus, Sitges, Sant Cugat o les seves àrees metropolitanes, pots contactar amb l’equip de Vivendex. El nostre personal realitzarà un estudi de les possibilitats de rendibilització de cada propietat i de les despeses extra que aquesta inversió suposa en el cas del teu patrimoni.

  Per comptar amb una aproximació de la rendibilitat neta que podries obtenir de la teva inversió immobiliària, pots fer ús de la nostra calculadora de rendibilitat. La calculadora té en compte possibles despeses extra derivades de l’amortització de préstecs hipotecaris, per la qual cosa et permetrà calcular la rendibilitat neta de manera molt precisa.

  Calculadora de rendibilitat