plusvalía Municipal Reus

Com calcular la Plusvàlua Municipal a Reus


 • español

  Et mostrem com calcular la Plusvàlua Municipal a Reus pas a pas i et facilitem una calculadora per a què puguis fer el càlcul de manera automàtica.

  A l’hora de vendre un pis a Reus, una de les principals despeses a què hauràs de fer front és el pagament de la Plusvàlua Municipal, una taxa depenent de cada ajuntament que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana en els que se sustenta l’immoble que vendrem durant el temps en què haguem estat els seus propietaris.

  Com que és un impost municipal és comú trobar venedors d’habitatges de diferents municipis que assumeixen costos diferents per la venda d’immobles de valors similars.

  Plusvàlua Municipal a Reus, pas a pas

  A Vivendex hem actualitzat la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal de Reus després del Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre, aprovat pel Consell de Ministres, per a què puguis calcular aquesta taxa de manera automàtica.

  Calculadora de la Plusvàlua Municipal de Reus

  Tot i així, i per tal que tinguis clar d’on surt l’import final, a continuació t’explicarem com es calcula l’impost de la Plusvàlua Municipal al municipi de Reus pas a pas atenent als dos mètodes actualment contemplats per la normativa.

  Calcular Plusvàlua a Reus: Mètode Objectiu

  Un dels sistemes pel qual pots optar a l’hora de calcular la Plusvàlua Municipal a Reus és el Mètode Objectiu, alternativa basada en l’aplicació d’una sèrie de coeficients sobre el valor cadastral del sòl en funció dels anys transcorreguts entre l’adquisició i la transmissió fins a obtenir la base imposable sobre la qual aplicar el tipus impositiu.

  El Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre, estableix els següents coeficients màxims per a cada període, no obstant, els ajuntaments tenen un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la normativa per adaptar-los si ho consideren convenient a la situació immobiliària de la seva localitat.

  imatge

  Cas Pràctic Mètode Objectiu

  Imaginem que hem comprat un habitatge fa 8 anys el valor cadastral del sòl del qual és de 160.000 euros i ara volem procedir amb la seva venda. Per calcular la Plusvàlua Municipal en aquest cas hauríem de:

  1. Calcular la base imposable: per a fer-ho, multipliquem els 160.000 euros del valor cadastral del sòl per 0,10, coeficient de multiplicació a aplicar sobre un període de 10 anys. Això ens donarà un resultat de 16.000 euros que funcionarà com a base imposable de l’impost.
  2. Aplicar el Tipus Impositiu: sobre la base imposable de 16.000 euros apliquem el tipus impositiu corresponent que depèn de cada Ajuntament. A Reus, aquest valor sempre és del 30%, per la qual cosa obtindríem una quota tributària final de 4.800 euros.

  Mitjançant el Mètode Objectiu ens tocaria pagar per la Plusvàlua Municipal del nostre habitatge a Reus 4.800 euros.

  Calcular la Plusvàlua a Reus: Plusvàlua Real

  El segon mètode a disposició dels contribuents per calcular la Plusvàlua Municipal, és la Plusvàlua Real, sistema que té en compte el guany patrimonial real experimentat amb la compravenda per obtenir la Base Imposable de l’impost sobre la qual aplicar el Tipus Impositiu corresponent.

  Cas pràctic Plusvàlua Real

  Seguint amb el mateix exemple sobre el que hem calculat la Plusvàlua mitjançant el Mètode Objectiu, calcularem ara quant ens tocaria pagar si en aquesta mateixa operació optem pel sistema de la Plusvàlua Real.

  1. Calcular el Guany Patrimonial: si vam comprar l’habitatge per 330.000 i 8 anys després el venem per 350.000, obtindrem un guany patrimonial de 20.000 euros.
  2. Calcular la Base Imponible: a continuació multiplicarem el guany patrimonial obtingut pel percentatge que representi el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total de limmoble. Si considerem que aquest percentatge és del 50%, obtindrem una base imposable de 10.000 euros.
  3. Aplicar el Tipus Impositiu: tenint en compte que a Reus el Tipus Impositiu sempre és del 30%, ja només ens quedarà aplicar aquest percentatge sobre la Base Imposable, operació que ens donarà una Quota Tributària final de 3.000 euros.

  Mitjançant la Plusvàlua Real ens tocaria pagar per la Plusvàlua Municipal del nostre habitatge a Reus 3.000 euros.

  Quin sistema és més avantatjós?

  En els exemples que hem vist en aquest article resulta més avantatjós optar pel Mètode de la Plusvàlua Real, sistema pel qual acabaríem pagant una quota tributària de 3.000 euros davant dels 4.800 euros que pagaríem si optéssim pel Mètode Objectiu. Tot i així, tot dependrà del guany patrimonial real obtingut i dels anys transcorreguts entre la data d’adquisició i la data de transmissió.

  Cal no oblidar-nos a més que cada ajuntament estableix les seves bonificacions per veure reduïda la quantitat a pagar per aquest impost. Al nostre article Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Reus podeu explorar-les totes elles.

  Novetats introduïdes pel Real decret a la Plusvàlua

  A més dels dos sistemes diferents a disposició dels contribuents a l’hora de calcular la Plusvàlua Municipal, la nova normativa sobre la qual se sustenta l’impost introdueix les novetats següents:

  • Les transmissions d’habitatges que no experimentin un guany patrimonial real, és a dir, aquells en què el valor de transmissió sigui inferior al valor d’adquisició, no estaran subjectes a la liquidació de l’impost.
  • Sí que estaran subjectes a liquidació les plusvàlues produïdes en un període menor a un any.
  • Els Ajuntaments tindran sis mesos per adequar la normativa estatal establerta pel Reial Decret a les seves ordenances municipals. Mentrestant, l’ordenança vigent serà l’estatal amb els coeficients vists en aquest article.
  • Els Ajuntaments també tindran la possibilitat de rebaixar fins a un 15% els valors cadastrals del sòl dels seus immobles a efectes d’aquest impost.

   

  *Ara que ja saps com calcular la Plusvàlua Municipal a Reus de manera manual, t’animem a que et descarreguis la Calculadora de la Plusvàlua Municipal a Reus de Vivendex, un document d’Excel actualitzat amb les últimes novetats sobre l’impost per a què puguis calcular el que hauràs de pagar per la Plusvàlua del teu habitatge de manera automàtica i sense complicacions.

  Calculadora de la Plusvàlua Municipal de Reus

  * Contingut actualitzat sobre la base de la normativa vigent a data de publicació d’aquest article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contacteu amb l’equip de Vivendex al 93 418 49 48.