contrato de arras

Quin percentatge s’ha d’entregar en un contracte d’arres?


 • español

  Quina quantitat s’ha de lliurar en concepte d’arres en la transmissió d’un immoble? Encara que sempre que hi hagi consens el percentatge és lliure, cal assenyalar una sèrie de recomanacions.

  Un contracte d’arres és un contracte privat entre comprador i venedor per mitjà del qual es reserva la compravenda d’un pis a través d’una quantitat econòmica prèviament pactada. La quantitat de diners aportada, serà descomptada del preu final que es pagui per l’immoble i funcionarà com a garantia de que comprador i venedor acabaran formalitzant la transacció.

  A la pràctica, aquest contracte implica que, si el comprador acaba tirant-se enrere en l’operació, perdrà la quantitat aportada en concepte d’arres. D’altra banda, si és el venedor el que decideix no continuar amb la transmissió, haurà de retornar al comprador la quantitat lliurada a les arres però per duplicat.

  El contracte d’arres és un pas previ al contracte de compravenda i constitueix el mitjà més habitual per segellar el compromís d’ambdues parts per portar la transacció immobiliària a bon port.

  Model Contracte d’arres
  • Avantatges per al comprador: s’assegura que el propietari no acabi venent el immoble a un altre comprador que li ofereixi una oferta econòmica millor.
  • Avantatges per al venedor: s’assegura que el comprador no acabi per decantar-se per un altre immoble fent-li perdre oportunitats de negoci.

  Quina quantitat es lliura en concepte d’arres?

  L’habitual és que el comprador lliuri un 10% del valor de l’habitatge en concepte d’arres. No obstant això, cal recordar que el contracte d’arres és un pacte completament lliure, de manera que les quantitats poden variar segons sigui l’acord de les parts implicades en la compravenda.

  En quins casos es lliura un percentatge inferior?

  Quan el període que esperem que transcorri entre el contracte d’arres i la signatura a la Notaria és petit, posem 15 dies, no té sentit lliurar una quantitat d’arres elevada. El compromís del comprador pel pis és ferm de manera que podria lliurar simplement un 5% del valor de l’immoble.

  De la mateixa manera, quan el pis té un valor elevat, posem 500.000 euros, un 5% o un 7% pot ser un percentatge més que raonable per formalitzar un contracte d’arres. Un 5% sobre un immoble valorat en 500.00 euros és una quantitat prou transcendental perquè ningú estigui disposat a perdre-la per incompliment de contracte.

  En quins casos es lliura un percentatge superior?

  Existeixen certes transaccions immobiliàries, en què el termini que transcorre entre el contracte d’arres i la signatura a la Notaria es pot prolongar força. Imaginem per exemple que, abans d’adquirir el nostre immoble, el comprador necessita vendre un immoble anterior per poder finançar la nova compra.

  En aquests casos, el comprador pot lliurar un percentatge d’arres més elevat com a senyal que, encara que els terminis siguin més prolongats, el seu compromís amb és en ferma.

  NecesSitEs redactar un contraCTE D’ARRES?

  Si et trobes en procés de comprar o vendre un habitatge i necessites redactar un contracte d’arres, tot seguit et faacilitem el model de contracte d’arres que fem servir a Vivendex. Descarrega la nostra plantilla i fes-la servir en el teu procés de compravenda.

  Model Contracte d’arres