deducciones renta Cataluña 2021

Renda 2022 a Catalunya: Deduccions per habitatge habitual


 • español

  Descobreix els deduccions per habitatge habitual a Catalunya als que podràs accedir per a l’exercici de la Renda 2022. Quines despeses en habitatge podràs deduir-t’a la teva propera declaració de la renda?

  L’habitatge habitual suposa una de les majors inversions per a la majoria dels contribuents. Tant en així, que les comunitats autònomes estableixen una sèrie de deduccions en la declaració de la renda per a reduir la càrrega econòmica a assumir d’aquells que més ho necessiten.

  Deducció per inversió en habitatge habitual

  A partir de l’1 de gener de 2013, la deducció per inversió en habitatge habitual tan sols es podia aplicar per les quantitats satisfetes en el període que es tractés en casos com:

  • L’adquisició de l’habitatge o el pagament per a la seva construcció amb anterioritat a l’1 gener de 2013.
  • Si has pagat per obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013 i les obres hagin finalitzat abans de l’1 de gener del 2017.
  • Si has pagat per a la realització d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual per a persones amb discapacitat abans de l’1 de gener, i les obres hagin finalitzat abans de l’1 de gener de 2017.

  Es dedueixen el 1,5% de les quantitats invertides en rehabilitació de l’habitatge habitual amb una base màxima de 9.040 euros anuals.

  Deducció per rehabilitació d’habitatge habitual

  En cas de rehabilitació d’habitatge habitual, el 1,5 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l’habitatge que sigui o quin ser l’habitatge habitual del contribuent, entenent-se -en sentit jurídic- com el dret de propietat o ple domini d’aquesta, encara que aquest sigui compartit, sent indiferent el negoci jurídic que l’origini.
  La base màxima d’aquesta deducció s’estableix en un import de 9.040 euros anuals.

  Segons indica la Normativa (Art. 55.5 Reglament IRPF), es considera rehabilitació de l’habitatge habitual les obres que es realitzin en aquest mateix habitatge i que compleixin els següents requisits:

  a. Les obres es qualifiquin o declarin com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d’habitatges.

  b. Les obres siguin per a la reconstrucció de l’habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i altres anàlogues, sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi del 25 per 100 del preu d’adquisició si s’hagués efectuat l’adquisició durant els dos anys immediatament anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l’habitatge en el moment de l’inici.

  Deducció per lloguer d’habitatge habitual

  En cas d’invertir en obres de rehabilitació per a la millora energètica, també sorgeixen tres noves deduccions temporals de les quals podràs beneficiar-te si compleixes amb els requisits. Consulta quins són.

  Deducció per lloguer d’habitatge habitual

  Des d’1 de gener de 2015 se suprimeix la deducció per lloguer de l’habitatge habitual. No obstant això, podràs continuar beneficiant-te d’aquesta deducció si compleixes amb els següents requisits:

  • Has celebrat un contracte d’arrendament amb anterioritat a 1 de gener de 2015 i has satisfet, amb anterioritat a aquesta data, quantitats pel lloguer del teu habitatge habitual.

  • Has tingut dret a la deducció per lloguer de l’habitatge habitual en relació amb les quantitats satisfetes pel lloguer d’aquest habitatge en un període impositiu reportat amb anterioritat a 1 de gener de 2015.

  Si compleixes amb ells, podràs deduir el 10,05% de les quantitats satisfetes durant el període impositiu sempre que la teva base imposable sigui inferior a 24.107,20€ anuals.
  És important tenir en compte que aquestes deduccions estan subjectes a unes certes condicions i requisits, com per exemple, la deducció que hagi aprovat la teva Comunitat Autònoma per a cada exercici, per la qual cosa es recomana consultar amb un assessor fiscal per a conèixer detalladament les particularitats de cadascuna.

   

  16-desembre-2021 |