pagar derramabas en compraventas

Qui paga una derrama aprovada en Junta en una compravenda?


 • español

  Que no t’enganyin. Assabenta’t de qui haurà de responsabilitzar-se d’una derrama pendent a l’hora de comprar o vendre un habitatge.

  Qui paga una derrama pendent en una compravenda immobiliària? Aquest assumpte pot convertir-se en motiu de disputa entre comprador i venedor si no es coneix a la perfecció que és el que dicta al respecte la normativa vigent.

  I si la derrama ja havia estat aprovada en Junta de propietaris abans de procedir amb la signatura davant del notari? I si la derrama havia estat aprovada però encara no s’havien començat a sol·licitar els pagaments de les quotes?

  A continuació intentarem resoldre tots els dubtes relatius a la compravenda d’un habitatge sobre el qual recau una derrama pendent.

  Tant si vols comprar com si vols vendre un habitatge, aquesta Guia t’interessa. Una Guia elaborada amb les recomanacions dels nostres Real Estate Consultants per a què puguis dur a terme una compravenda satisfactòria i, sobretot, segura.

  Guia de Compravenda

  Es pot vendre un pis amb una derrama?

  Però, abans d’entrar en detalls, comencem per el més bàsic: és possible vendre un habitatge amb una derrama pendent? Aquí la resposta és molt clara: Sí, és possible vendre un habitatge amb una derrama pendent. Ara bé, caldrà que el comprador estigui informat al respecte abans de procedir amb la signatura del contracte i d’elevar-lo a escriptura pública.

  A més, cal tenir en compte que, a l’hora de procedir amb la formalització de la compravenda davant del notari, una de les comprovacions que aquest realitzarà serà verificar si hi ha deutes pendents a la comunitat de propietaris per part de venedor, tant dels pagaments ordinaris de les quotes de la comunitat de veïns com de pagaments extraordinaris a conseqüència d’una possible derrama.

  Per això, entre la documentació que caldrà lliurar al notari per a la signatura serà necessari un certificat emès pel secretari de la comunitat de veïns en què s’informi sobre la situació de pagaments de l’actual propietari.

  Qui pagarà la derrama pendent?

  Però, qui serà la persona que es responsabilitzi de la derrama a la compravenda? Si acudim a la Llei 47/1970 sobre la Propietat Horitzontal, veiem que a l’article 17 s’especifica que les derrames per al pagament de millores executades o per executar a l’immoble hauran de ser assumides pel propietari en el moment en què s’exigeixin les quantitats necessàries per al pagament de les obres.

  És a dir, no es tindrà en compte qui sigui el propietari en el moment d’aprovar la derrama a la Junta de veïns, sinó qui sigui el propietari en el moment en què s’exigeixin els pagaments per dur-la a terme.

  A més, cal tenir en compte que quan es tracti d’una actuació necessària, és a dir, aquelles dirigides a garantir la seguretat o les condicions d’habitabilitat de l’edifici, tots els propietaris estan obligats a fer-se’n càrrec en funció, per norma general , de la quota de participació de cada veí.

  Documentació per a una transacció segura

  Com hauràs pogut comprovar, tenir un certificat signat pel secretari de la comunitat en què s’especifiqui que el venedor està al corrent de pagaments tant ordinaris com extraordinaris de la comunitat, no és suficient per saber si el comprador haurà de responsabilitzar-se d’una derrama que ja hagi estat aprovada en Junta però de la qual encara no se n’hagin començat a sol·licitar els pagaments.

  És per això que la nostra recomanació sempre passa per, a més de sol·licitar aquest document, preguntar directament al president o secretari de la comunitat si s’han aprovat derrames que encara estiguin pendents de pagament.

  Comptar amb aquesta informació és clau per saber si la compra segueix resultant atractiva per al comprador, ja que les possibles despeses extra que hauria d’assumir per fer front a la derrama podrien sobrepassar el pressupost que inicialment tenia pensat per a la compravenda.

  A més, ser coneixedor d’aquesta derrama podria permetre al comprador iniciar una negociació de preu a la baixa.

  Ull amb ocultar informació!

  Però, compte! Si el venedor deliberadament oculta informació sobre possibles derrames, es pot considerar com a vici ocult de l’habitatge, i, per tant, el nou propietari podria reclamar al venedor les quantitats satisfetes.

  Una derrama pot considerar-se com a vici ocult quan, si ho hagués sabut, el comprador no hagués adquirit l’habitatge o hagués rebaixat el seu preu.

  Recorda que a la nostra Guia de compravenda podràs trobar informació sobre les despeses i impostos que hauràs d’assumir en funció de si compres o vens, la documentació que hauràs de presentar i consells dels nostres Real Estate Consultant per a què puguis dur a terme una transacció de manera segura i, sobretot, satisfactòria.

  Guia de Compravenda