ITE Cataluña

La ITE a Catalunya i les deficiències més comuns


 • español

  En què consisteix la ITE? Quins edificis han de passar aquesta inspecció? Quines són les deficiències més comuns que s’hi troben? Resol tots els teus dubtes sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis a Catalunya i descàrrega la Guia Pràctica del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

  La Inspecció Tècnica d’un Edifici (ITE) consisteix en l’avaluació que realitza un tècnic qualificat (arquitecte, aparellador o enginyer) per determinar si un immoble compleix amb la normativa de seguretat per als mateixos residents i la població que conviu a l’edificació.

  Quan ha de passar la ITE un edifici?

  La ITE a Catalunya és obligatòria per a tots els edificis de més de 45 anys i s’haurà de realitzar cada 10. També és un requisit per a aquells edificis que s’hagin declarat en ruïna o per els que s’hagi dut a terme una rehabilitació integral recent.

  L’incompliment pot comportar sancions importants i el responsable serà la propietat o la mateixa comunitat de propietaris.

  Si la inspecció és favorable el tècnic realitzarà un certificat que ho acrediti. En cas contrari, quedaran reflectits els problemes que hi ha a la finca i que la propietat o la comunitat de propietaris ha de solucionar. Les deficiències, en alguns casos, poden considerar-se complicacions lleus de manteniment però, en d’altres, es tracta de problemes estructurals greus.

  En aquest sentit, la ITE a Catalunya permet detectar deficiències a temps i evitar futurs accidents de gravetat. També ajuda a prevenir futures reparacions que comportin afrontar costos majors.

  Deficiències més comuns de la ite

  1. Filtracions d’aigua en cobertes i terrasses

  Es tracta d’un problema molt comú i present en molts immobles. En alguns casos són degudes a la manca de manteniment i en d’altres a una deficiència de l’obra.

  2. Brutícia a les cobertes

  A causa de la falta de manteniment i l’acumulació de brutícia, restes orgàniques, plantes i altres restes arrossegats per les pluges. Pot comportar greus problemes de salubritat per a les persones que habiten a l’edifici.

  3. Vidres trencats en cobertes i patis

  Són comuns a causa dels canvis de temperatura, cops accidentals, calamarsa. Es recomana la seva substitució.

  4. Fibrociment

  És un dels problemes més habituals. Popularment és conegut com uralita, un material molt utilitzat en la construcció de cobertes, mitgeres, baixants i dipòsits d’aigua. S’ha demostrat que aquest material és altament cancerigen i perillós ja que conté amiant i està prohibit a la UE.

  5. Instal·lacions elèctriques fora de normativa

  Cal que les instal·lacions estiguin actualitzades i compleixin les normatives vigents per evitar incendis.

  6. Despreniments de façanes

  Aquesta deficiència pot provocar lesions greus als veïns i a la resta de persones i pot significar haver d’afrontar costos molt elevats en cas d’accident. Cal mantenir la façana, els balcons, voladissos i patis interiors en un estat correcte.

  7. Oxidació d’elements metàl·lics

  A causa de la humitat i els agents atmosfèrics es poden detectar desgastos en els balcons, baranes i d’altres elements de l’estructura.

  18-novembre-2020 | ,