calcular plusvalía fiscal vivienda

Com calcular la Plusvàlua fiscal per la venda d’un habitatge


 • español

  Et mostrem com calcular la Plusvàlua fiscal per la venda d’un habitatge per a què sàpigues el que et tocarà pagar a la propera declaració de la renda pels guanys obtinguts.

  En plena campanya de la Declaració de la Renda, molts contribuents es pregunten com declarar la venda d’una propietat per la qual han obtingut un benefici.

  La fórmula per calcular la Plusvàlua fiscal per vendre un habitatge en tan senzilla com restar al valor de transmissió el valor d’adquisició, però, existeixen multitud de despeses, tributs i amortitzacions que poden fer que la fórmula no sigui tan senzilla com sembla a primera vista.

  A continuació intentarem explicar com calcular la Plusvàlua Fiscal del teu habitatge per tal que puguis fer-te una idea del que et tocarà pagar a la propera declaració de la renda.

  Calcular la plusvàlua fiscal, pas a pas

  També coneguda com a Plusvàlua d’Hisenda o Plusvàlua a la Renda, la Plusvàlua Fiscal és una taxa que depèn de l’Agència Tributària i que grava el guany patrimonial obtingut per la venda d’un immoble.

  Es tracta d’un dels costos als què hauran de fer front els propietaris a l’hora de vendre el seu habitatge.

  Infografia Despeses de vendre pis

  Per calcular el que haurem de pagar, primer haurem de comprovar si veritablement hem obtingut un guany patrimonial després de la venda del nostre immoble.

  1er Calcular el valor de transmissió

  El primer pas per calcular la Plusvàlua Fiscal de la venda d’un habitatge és calcular el seu valor de transmissió. Per a fer-ho hauràs de restar al valor escripturat de venda les despeses i tributs associats a la transacció. Com més aconsegueixis reduir el valor de transmissió, menys guany patrimonial hauràs de declarar i, per tant, menys et tocarà pagar en concepte de Plusvàlua Fiscal.

  • Valor de venda Escripturat: es tracta del valor real pel qual estem venent el nostre immoble. Si es tracta d’un bé heretat o donat, caldrà acudir al valor a l’efecte de l’Impost de Successions i Donacions.
  • Despeses i tributs: es refereix a les despeses inherents a la venda com el pagament de la Plusvàlua Municipal, honoraris de la gestió immobiliària etc.

  2on Calcular el valor d’adquisició

  Un cop calculat el valor de transmissió, necessitem saber quin és el valor d’adquisició del nostre immoble, és a dir, el valor pel qual en el seu dia ens vam comprar l’habitatge. El valor d’adquisició és el resultat de sumar al valor escripturat totes les inversions, millores, despeses i tributs que al seu dia vam haver de desemborsar per la compra del nostre immoble.

  En aquest cas, com més gran sigui el valor d’adquisició, menys guany patrimonial haurem de demostrar i, com a conseqüència, menys haurem de pagar per la Plusvàlua fiscal del nostre immoble.

  • Valor de compra escripturat: es refereix a l’import que vam pagar per casa nostra. Si es tracta d’un habitatge heretat o donat serà la comunitat catalana l’encarregada d’atorgar a l’habitatge un valor administratiu en funció de les seves característiques.
  • Inversions i millores: al valor de compra escripturat podrem sumar-li els diners invertits en aquelles millores que augmentin la vida útil del nostre habitatge: instal·lació d’ascensor, construcció de piscina, tancaments…
  • Despeses i tributs: fa referència a totes les despeses de compra com ara l’impost de transmissions patrimonials, l’IVA, la gestoria, la notaria, els honoraris de la immobiliària…
  • Amortitzacions: per acabar, si hem tingut l’habitatge arrendat, haurem de restar al valor de compra escripturat totes les amortitzacions fiscalment deduïbles que corresponguin al període d’arrendament.


  3er Calcular el guany i aplicar el tipus impositiu

  Al valor obtingut en restar el valor de transmissió al valor d’adquisició li haurem d’aplicar el tipus d’IRPF que correspongui al nostre tram de benefici.

  Després de l’aprovació dels nous pressupostos generals de l’Estat de 2021, s’incorpora un nou tram d’IRPF per a les rendes més altes. Per tant, cada tram de guany patrimonial obtingut tributarà de la següent manera:

  • Guany patrimonial de 0 a 6.000 euros: tributarà un 19%
  • Guany de 6.000 a 50.000 euros: tributarà un 21%
  • Guany de 50.000 a 200.000 euros, tributarà un 23%
  • Guany a partir de 200.000 euros: tributarà un 26%

   

  *Recorda que la Plusvàlua fiscal és només una de les despeses de venda a les que hauràs de fer front per la teva transacció. A la nostra infografia Costos de vendre pis hi trobaràs un llistat complet de totes les despeses que hauràs de tenir en compte i l’import aproximat que podrà suposar per a tú cadascuna.

  Costos de vendre pis

  *Contingut actualitzat d’acord amb la normativa vigent a dia 2019.11.13. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l’equip de Vivendex al 93 418 49 48.