deducciones vivienda renta 2018

Renda 2018 a Catalunya: deduccions per habitatge habitual


 • español

  Et presentem les principals deduccions en l’IRPF de Catalunya relacionades amb l’habitatge habitual de les que podran beneficiar-se els contribuents catalans durant l’exercici de la renda de 2018.

  Deduccions autonòmiques a Catalunya per habitatge habitual per a l’exercici de la renda 2019 >>

  Quines despeses deduïbles has tingut aquest 2018? A més de les deduccions estatals, les comunitats autònomes poden fer ús de tot un seguit de competències pròpies a l’hora de regular les deduccions d’IRPF en cada perfil de contribuent.

  Deduccions IRPF Catalunya 2018

  Passem a analitzar les principals deduccions per habitatge habitual que la comunitat catalana ofereix per a l’exercici de la renda 2018.

  Lloguer d’habitatge habitual

  Els contribuents catalans podran deduir un 10% de la seva quota íntegra d’IRPF per lloguer d’habitatge habitual, gaudint d’una deducció màxima de 300 euros per les quantitats satisfetes durant l’exercici de 2018. Per poder accedir a aquesta deducció per lloguer, els contribuents hauran de complir amb els següents requisits:

  1) Trobar-se en una d’aquestes situacions:

  • Tenir 32 anys o menys a data de la meritació de l’impost.
  • Haver estat a l’atur durant 183 dies o més durant l’exercici de 2018.
  • Posseir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • Tenir 65 anys o més o ser vidu.

  2) Que la seva base imposable menys el mínim personal i familiar no superi els 20.000 euros anuals.

  3) Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer, excedeixin el 10% dels rendiments nets del subjecte passiu.

  L’import màxim deduïble durant la renda de 2018 serà de fins a 600 euros en cas de circumstàncies especials com ara la pertinença a una família nombrosa.

  Inversió en habitatge habitual

  La deducció a Catalunya per inversió en habitatge habitual és del 7,5% amb caràcter general i del 15% si es tracta d’obres per a l’adequació de l’habitatge habitual de persones discapacitades.

  Els contribuents catalans que van adquirir el seu pis abans del 30 de juliol de 2011, podran beneficiar-se d’un percentatge d’increment del 9% sempre que es trobin en una de les següents situacions:

  • Tinguin menys de 32 anys.
  • Hagin estat a l’atur més de 180 dies.
  • Tinguin com a mínim un fill.

  Rehabilitació d’habitatge habitual

  Els contribuents catalans també podran gaudir d’una reducció del 1,5% en la seva quota íntegra d’IRPF per les quantitats satisfetes durant el període impositiu de 2018 per rehabilitació del seu habitatge habitual. La base màxima de la reducció en aquest cas és de 9.040 euros anuals.

  Altres reduccions en la declaració de la renda de 2018

  A més de les reduccions per habitatge habitual, en la declaració de la renda de 2018, els catalans també podran beneficiar-se d’una altra sèrie de beneficis fiscals. Entre ells destaquen:

  • Reducció en l’IRPF per viduïtat.
  • Reducció en l’IRPF per les quantitats satisfetes en concepte de préstecs per a màsters o doctorats.
  • Reducció en l’IRPF per naixement o adopció.
  • Reducció en l’IRPF per donacions a medi ambient, conservació del patrimoni natural o donacions per al foment del català.

  Has venut un pis el 2018?

  Recorda que, si has venut un pis l’any 2018, l’hauràs d’incloure en la declaració de la renda com a guany (o pèrdua) patrimonial. Tant per calcular l’impacte de la transmissió del teu immoble en la declaració de la renda com per calcular la resta de costos que implica la venda del teu immoble, posa’t en mans de professionals. D’aquesta manera, podràs planificar les teves despeses i evitar costos imprevistos a l’hora de gestionar la teva venda.

  Per ara t’avancem una infografia amb les despeses més habituals a l’hora de vendre el teu immoble a Barcelona.

  Despeses de vendre pis
  10-desembre-2018 |