debajo valor catastral

Es pot vendre un pis per sota del seu valor cadastral?


 • español

  Per norma general, quan un propietari decideix vendre un pis a Barcelona busca d’obtenir amb la seva transacció el màxim benefici. No obstant, hi ha certes circumstàncies on la pressa per tancar la venda, obliga els propietaris a acceptar preus de venda per sota del seu valor cadastral.

  És legal aquesta pràctica? Quines implicacions fiscals té vendre un pis a Barcelona per sota del seu valor cadastral? A l’article d’avui intentarem donar resposta a aquestes preguntes:

  Què és el valor cadastral?

  El valor cadastral no té res a veure amb el valor de mercat d’un immoble. Per conèixer els valors de mercat de l’habitatge a Barcelona, descàrrega’t el nostre informe immobiliari amb les dades del sector.

  Informe Immobiliari de Barcelona

  El valor cadastral d’un pis, en canvi, és un import administratiu que es fixa tenint en compte determinats criteris establerts pel municipi en què es troba. Alguns dels elements a valorar serien els següents:

  • Localització de l’immoble
  • Cost d’execució material de la construcció
  • Despeses de producció
  • Beneficis de l’activitat empresarial de promoció
  • Valor de mercat
  • Valor del sòl
  • Valor de la construcció

  El valor cadastral d’un pis serveix com a referència a l’hora de calcular certs impostos com ara l’IBI, la renda o el rendiment immobiliari en l’IRPF.

  Conseqüències fiscals

  Com a norma general, el preu d’un habitatge pot ser fixat lliurement pel seu propietari. El nostre Dret Civil estableix el principi d’autonomia per ambdues parts, de manera que sempre que comprador i venedor arribin a un acord, el preu de venda pot fixar-se fins i tot per sota del valor cadastral.

  No obstant això, que pugui ser fixat de manera lliure no vol dir que qualsevol preu de venda pugui establir-se sense implicacions fiscals per ambdues parts. Vendre un pis per sota del valor cadastral, comporta una sèrie de conseqüències fiscals negatives que tant comprador com venedor han de conèixer:

  Conseqüències fiscals per al comprador

  A l’hora de vendre un pis per sota del seu valor cadastral, les conseqüències fiscals que pot experimentar el comprador estaran relacionades amb la liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. El comprador haurà d’abonar aquesta taxa en funció de l’import que resulti de la diferència entre el valor de la venda de la casa declarat i el valor cadastral comprovat.

  Conseqüències fiscals per al venedor

  El venedor, d’altra banda, haurà de declarar el valor més elevat que hagi estat comprovat a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’Agència Tributària s’encarregarà de fer arribar al venedor la nova liquidació establerta segons els paràmetres de la comprovació de valors efectuada i el valor cadastral.

  Davant aquesta nova liquidació de l’impost el venedor tindrà dues opcions:

  • Acceptar-la i abonar la diferència,
  • Sol·licitar l’obertura d’un expedient de taxació contradictòria. En aquest expedient, hauria d’argumentar per què el valor real de l’immoble és inferior al que va fixar l’Administració en el cadastre, i, per tant, per què s’ha tributat com a tal.

  La nostra recomanació

  Des de Vivendex volem deixar clar que vendre de forma ràpida no té per què implicar vendre per sota del preu de mercat, i, ni molt menys, vendre per sota del valor cadastral. Si necessites vendre un pis amb urgència (ja bé sigui per necessitat, per repartir una herència etc.), posa’t en mans de professionals.

  Acudint a una agència immobiliària amb gran experiència en la teva zona, podràs reduir el termini de venda de manera considerable sense que això impliqui haver de baixar el preu. D’aquesta manera, a més d’aconseguir certa rendibilitat per l’operació immobiliària, aconseguiràs fugir de les implicacions fiscals que pot comportar vendre un immoble per sota del valor cadastral.