renta 2020 en Cataluña

Renda 2020 a Catalunya: deduccions per habitatge habitual


 • español

  Deduccions per habitatge habitual a Catalunya per a l’exercici de la Renda 2020. Quines despeses es podran deduir els catalans a la seva pròxima declaració de la renda?

  Amb l’arribada del final d’any, molts contribuents catalans es comencen a preguntar de quines deduccions es podran beneficiar a la propera campanya de la declaració de la renda.

  En aquest article, detallarem les deduccions en habitatge habitual vigents per a l’any 2020.

  1. Deducció per inversió en habitatge habitual a Catalunya

  Els contribuents catalans es podran deduir fins a un 15% de les quantitats satisfetes per a la millora de l’accessibilitat i comunicació sensorial de l’habitatge habitual per a persones amb discapacitat.

  2. Deducció per rehabilitació d’habitatge habitual a Catalunya

  De la mateixa manera, els catalans també es podran deduir un 1,5% amb un màxim de 9.040 euros per les quantitats satisfetes durant l’any 2020 en concepte de rehabilitació d’habitatge habitual.

  Per poder gaudir d’aquesta deducció, les obres realitzades hauran de ser qualificades com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d’habitatges, d’acord amb el Reial Decret 801/2005, del 1 de juliol.

  Com ha de ser la rehabilitació?

  Les reformes de l’habitatge habitual han de tenir per objecte la reconstrucció de l’immoble mitjançant la consolidació i tractament d’estructures, façanes i elements anàlegs. A més, el cost de l’obra ha de superar el 25% del preu d’adquisició si la compra s’ha fet durant els dos anys anteriors a l’obra o, en cas contrari, del valor de mercat en el moment de la rehabilitació.

  3. Deducció per lloguer d’habitatge habitual a Catalunya

  En aquest apartat tindríem dos grups diferents de contribuents:

  Règim General

  En cas de llogar l’habitatge habitual, els contribuents es podran deduir el 10% de les quantitats satisfetes durant el 2020, amb un màxim de 300 euros (600 en declaració conjunta), sempre que es donin els següents requisits:

  a) Que es trobin dins d’un dels següents supòsits:

  • Tenir 32 anys o menys a data de meritació de l’impost.
  • Haver estat a l’atur un mínim de 83 dies durant l’exercici.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%
  • Ser vidu o vídua i tenir 65 anys o més.

  b) Que la seva base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no sigui superior a 20.000 euros anuals (30.000 en declaració conjunta).

  c) Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer d’habitatge habitual excedeixin com a mínim el 10% dels rendiments nets.

  famílies nombroses

  Les famílies nombroses es podran deduir un 10%, amb un màxim de 600 euros anuals, de les quantitats satisfetes durant 2020 sempre que a data de meritació de l’impost compleixin els supòsits establerts en les anteriors lletres b) i c).

  30-novembre-2020 |