renta 2019 Cataluña

Renda 2019 a Catalunya: deduccions per habitatge habitual


 • español

  Deduccions autonòmiques a Catalunya per habitatge habitual per a l’exercici de la renda 2019. Quines despeses es podran deduir els catalans en la seva pròxima declaració de la renda?

  En aquest post, farem un repàs de les actuals deduccions per habitatge habitual a disposició dels contribuents catalans.

  Deduccions autonòmiques a Catalunya

  L’Agència Tributària de Catalunya estableix certes deduccions autonòmiques per rebaixar la quota final resultant a la declaració de la renda de 2019.

  Lloguer d’habitatge habitual

  Els contribuents catalans podran deduir d’un 10% les quantitats satisfetes en concepte d’habitatge habitual durant el període impositiu fins a un màxim de 300 euros. Per poder gaudir de la deducció per lloguer d’habitatge habitual, els contribuents han de complir algun dels següents supòsits:

  • Tenir o ser menors de 32 anys a data de meritació de l’impost.
  • Haver estat a l’atur 138 dies o més durant l’exercici.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • Tenir 65 anys o més i ser vidu o vídua.

  A més de trobar-se en algun d’aquests supòsits, la base imposable total menys el mínim personal i familiar, no ha de superar els 20.000 euros en tributació individual o 30.000 euros en tributació conjunta. De la mateixa manera, les quantitats satisfeta en concepte de lloguer, no han de superar el 10% dels rendiments nets.

  Famílies nombroses

  Les famílies nombroses podran accedir a una deducció del 10% de les quantitats satisfetes durant l’exercici sense necessitat de complir cap dels supòsits exposats en el punt anterior. A més, l’import màxim deduïble passarà dels 300 als 600 euros.

  Rehabilitació d’habitatge habitual

  Les reformes encaminades a la rehabilitació de l’habitatge habitual també seran objecte de deducció en la declaració de la renda, concretament, un 1,5% de les quantitats satisfetes en el període impositiu fins a un màxim de 9.040 euros tant en declaració individual com en declaració conjunta.

  ALTRES DEDUCCIONS

  A més de deduccions per habitatge habitual, l’Agència Tributària de Catalunya estableix una altra sèrie de deduccions per tal de rebaixar la quota resultant de l’exercici.

  • Per naixement o adopció d’un fill
  • Per donacions a entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana o entitats que fomentin la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica
  • Pel pagament d’interessos de préstecs per als estudis de màster i de doctorat
  • Contribuents que quedin vidus
  • Per donacions a determinades entitats en benefici de l’entorn, la conservació de el patrimoni natural i de custòdia del territori
  • Per inversió d’un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de creació recent
  • Per inversió en accions d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en expansió de mercat alternatiu borsari.