prorroga-alquileres

Tot sobre la pròrroga del 2% del lloguer en 2023


 • español

  Si aquest 2023 et trobes en situació de voler arrendar un habitatge, hauràs de saber que els arrendadors podran pujar com a màxim un 2% el lloguer als seus inquilins. No obstant això, els contractes que finalitzin abans del 30 de juny de 2023 podran prorrogar-se durant 6 mesos.

  El passat 27 de desembre de 2022, el Consell de Ministres va aprovar algunes noves mesures per a suavitzar la inflació i protegir els col·lectius més vulnerables. Entre elles, la pròrroga del límit del 2% de la pujada dels lloguers. Aquesta va ser acordada el 20 de març del 2022 en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de les quals el govern és conscient a causa del context actual, en el qual continuem recollint les conseqüències derivades de la pandèmia del COVID-19 i la invasió de Rússia a Ucraïna continua afectant els ciutadans.

  L’objectiu principal? minorar els efectes que la pujada de l’Índex de Preus al Consum (IPC) pugui tenir en l’àmbit de l’arrendament d’habitatge, donat al fet que és un índex habitual dels contractes.

  D’aquesta manera, l’actualització de la renda no podrà superar el resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat publicat mensualment per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

  Què fer si acaba el contracte de lloguer d’un habitatge?

  Com a arrendador, has de conèixer que l’arrendatari de l’habitatge pot negociar l’increment de la seva renda en casos específics com:

  1. En cas que l’arrendador sigui una gran propietari, entenent-se com una persona física o jurídica titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial, la pujada (que no pot superar el 2%) serà pactada per les dues parts (arrendador i arrendatari).

  * Si com a arrendador d’un habitatge actualitzes el lloguer del teu habitatge, no podràs aplicar l’IPC (encara que estigui estipulat per contracte), hauràs d’aplicar el IGC.

  2. En cas que l’arrendador no sigui un gran propietari, l’increment del preu del lloguer podrà ser superior al 2% si és acceptat per les dues parts (arrendador i arrendatari). En cas de no arribar a cap acord, la pujada del preu del lloguer no podrà superar el resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat amb un màxim del 2%.

  Contractes de lloguer durant el 2023: pròrroga extraordinària

  Els contractes de lloguer d’habitatge habitual que finalitzin entre el 28 de desembre de 2022 i el 30 de juny de 2023 es prorrogaran durant 6 mesos a partir de la data de finalització, mantenint les seves condicions, sempre que l’inquilí el sol·liciti.

  No obstant això, és important tenir en tant que aquesta pròrroga no s’aplicarà si com a arrendador, necessites usar la casa com a habitatge permanent per a l’ús personal o familiars de primer grau de consanguinitat o adopció. També s’inclou cònjuge en cas de separació o divorci si s’hagués fixat en el contracte.

  Protección ante la subida de los alquileres-1

  Què passa en cas de desnonament?

  Al costat de la pròrroga de lloguers, el Govern també àmplia fins al 30 de juny la interrupció de desnonaments d’aquells inquilins sense alternativa residencial perquè es consideren vulnerables.

  S’inclouen aquelles llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge habitual quan existeixin persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat a càrrec.

  En aquest últim cas, el jutge, després de la prèvia valoració, tindrà la capacitat de suspendre el llançament sol·licitant un informe a serveis socials, si els propietaris dels immobles són persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges.

  En aquests casos, sempre es tindran en compte els casos que ja es van regular en els que la suspensió mai podrà dictar-se. Tal com cita el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana del Govern d’Espanya en la seva nota de premsa:

  Quan l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari.

  Quan s’hagi produït en un immoble de propietat d’una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que tingués en ell el seu domicili habitual o segona residència degudament acreditada.

  Quan l’entrada o permanència en l’immoble s’hagi produït mediant intimidació o violència sobre les persones.

  Quan existeixin indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites.

  Quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagués assignat l’habitatge a un sol·licitant.

  Que l’entrada en l’immoble s’hagi produït amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020. Junto a la prórroga de alquileres, el Gobierno también amplia hasta el 30 de junio la interrupción de desahucios de aquellos inquilinos sin alternativa habitacional porque se consideran vulnerables.

  Què poden fer els arrendadors que es trobin amb un cas de desnonament?

  Si com a arrendador et trobes afectat per la suspensió dels desnonaments dels arrendataris, podràs sol·licitar una compensació fins al 31 de juliol de 2023.

  En quins casos puc sol·licitar-la? En cas que no s’ofereixi solució després dels 3 mesos següents després de l’emissió de l’informe de serveis socials, com a propietari tindràs dret a sol·licitar una compensació si s’acredita el perjudici econòmic ocasionat.

  S’estén el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària del desnonament o llançament, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista en la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports. (Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda urbana del Govern d’Espanya).

  La compensació consistirà en el valor mig corresponent a un lloguer d’habitatge a l’entorn de l’immoble, més les despeses corrents que justifiqui haver assumit l’arrendador.

  El preu de lloguer d’un habitatge no és una cosa que puguem establir a la lleugera. A més de realitzar un estudi de mercat per a valorar aspectes com: la situació del mercat actual, la zona en la qual es troba, l’estat de l’immoble…

  Per a ajudar-te a conèixer el preu al qual hauries de llogar el teu habitatge, sol·licita una valoració professional i gratuïta amb el nostre equip. Comença a rendibilitzar la teva propietat des del primer moment.

  Sol·licita una valoració professional