<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Particularitats en la regulació dels vicis ocults a Catalunya

  Particularitats en la regulació dels vicis ocults a Catalunya

  Rep totes les novetats

  Durant la compravenda d'un immoble, podria donar-se la situació que el venedor ocultés desperfectes o vicis que poguessin abaixar el preu pactat o que provoquessin que, finalment, no arribés a tancar-se l'operació. Quines serien les obligacions del venedor i comprador en aquest cas?

  En primer lloc, tots els contractes subscrits a Catalunya a partir de gener del 2018 han d'atendre La Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, la qual recull totes les novetats a tenir en compte en els contractes subscrits en aquesta comunitat autònoma. La mateixa llei, és la que s'encarrega de regular les obligacions del venedor i el comprador en cas de trobar vicis ocults en un bé.

  >> Guia de Compravenda <<

  En quins casos ha de respondre el venedor? 

  Tenint en compte el Codi Civil català, entre les obligacions del venedor destaquen:

  • Lliurar el bé i transmetre la seva titularitat, així com els seus accessoris

  • Facilitar la informació del bé al comprador, actuant conforme a la bona fe i honradesa dels tractes.

  • Lliurar el bé, els seus accessoris i la documentació relacionada amb l'habitatge.
  • Lliurar el bé sense dilació indeguda si no s'ha pactat un termini o si no pot determinar-se el moment de lliurament d'una altra manera.

  • Que l'objecte de la compravenda sigui conforme al contracte. A Catalunya, desapareix el concepte jurídic “sanejament per vicis ocults’’ i es reemplaça pel concepte de “conformitat en el contracte’’.

  Després de conèixer les seves obligacions, el venedor, per tant, haurà de respondre pels vicis ocults, encara que els desconegui, quan el ben lliurat compti amb una imperfecció o defecte greu que disminueixi la seva qualitat o utilitat. Així mateix, és important tenir en compte que aquest vici ocult havia d'existir en el moment en el qual es van signar les escriptures notarials de compravenda de l'immoble i aquest sigui reconeixible a simple vista.

  Què haurà de fer el comprador?  

  El comprador podrà optar al desistiment del contracte de compravenda, recuperant la totalitat del preu pagat al venedor mitjançant l'“acció redhibitòria’’ o aconseguir una rebaixa del preu en funció dels vicis existents en l'immoble adquirit mitjançant l'acció “quanti minoris’’. En cas de poder provar que el venedor coneixia els vicis i els va ocultar premeditadament, podria sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis.

  Cal destacar que, el venedor podria eximir-se de respondre davant la conformitat o defectes que el comprador conegués en el moment de subscriure el contracte de compravenda, exceptuant l'ocultació dolosa o negligència greu. Per a això, és important que el comprador s'encarregui d'examinar el bé lliurat durant el termini pactat o en el menor temps possible. Llavors, si el comprador percebés algun vici o defecte, hauria de notificar-l'hi al venedor en la major brevetat possible. En el cas de la compravenda, com a mínim, en un termini de 2 mesos.

  La legislació catalana, a diferència de la legislació estatal, intenta prioritzar que es compleixin els contractes, mentre que la primera esmentada, únicament permetia la rebaixa en el preu o la resolució contractual. Per això, en cas de percebre vicis ocults, s'haurà de recórrer a la reparació i solo si aquesta no és possible, recórrer a la resta de remeis.

  És important tenir en compte que una altra de les particularitats en la regulació dels vicis ocults a Catalunya és que, el venedor pot eximir-se de respondre davant vicis, defectes o faltes de conformitat en el contracte en cas que els esmentats es manifestessin 2 anys després del lliurament del bé. El comprador tindria de marge per a reclamar per les faltes de conformitat durant els dos primers anys següents a la compra.

   

  *Estàs pensant a comprar o vendre? A Vivendex, et recomanem consultar la nostra Guia de Compravenda, elaborada amb les recomanacions dels nostres Real Estate Consultants perquè puguis portar a terme la teva transacció immobiliària de forma satisfactòria i segura. 

  >> Guia de Compravenda <<

   

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: