<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Què faig amb la hipoteca del pis que tinc en venda?

  Què faig amb la hipoteca del pis que tinc en venda?

  Rep totes les novetats

  "Som propietaris d'un immoble a Barcelona que volem vendre. Com a propietaris, tenim aquesta potestat sobre d'un bé del que som propietaris. Però,

  Què passa quan hi ha un préstec viu sobre el bé que es vol vendre?

  En el cas de l'habitatge, el préstec hipotecari és el mètode de finançament més habitual.

  A causa del valor de la propietat immobiliària, solen ser préstecs a llarg termini, per períodes de 20, 30 o fins i tot 40 anys.

  Durant la vida del préstec, abans de la seva amortització completa, és possible que el propietari de l'immoble vulgui desfer-se'n. És a dir, volem vendre un bé sobre el que tenim un deute.

  Si no s'esmena el deute, al Registre de la Propietat continuarà figurant una càrrega sobre la finca, fàcilment identificable sol·licitant una Nota Simple Registral.

  Revisió de l'escriptura de constitució d'hipoteca

  Convé consultar l'escriptura de compra de l'immoble, ja que en el cas que s'hagi adquirit amb una hipoteca, podem trobar-nos amb 1 clásula com aquesta:

  "La part prestatària pot alienar la finca hipotecada en qualsevol moment, excepte si l'alienació comporta la subrogació del present préstec que haurà de ser autoritzada expressament pel banc o caixa." 

  Segons el Tribunal Suprem aquesta clàusula infringeix les normes de defensa de consumidors i usuaris. L'ordenament jurídic espanyol indica que no hi ha d'haver prohibicions a l'hora d'alienar els béns dels quals s'és propietari.

  Feta aquesta excepció jurídica, la transmissió del préstec per part del deutor o prestatari, s'ha de fer amb el consentiment del creditor o prestador.

  El nou propietari és el responsable del bé hipotecat d'acord amb la hipoteca assumida.

  Situacions en funció de l'import de la hipoteca pendent d'amortitzar

  La hipoteca és més gran que el valor de mercat de l'immoble

  Aquesta situació és anòmala. Es produeix quan el cicle econòmic fa que els preus dels immobles estiguin en tendència negativa.

  Si el valor de l'immoble és inferior al moment en què es va realitzar la compra i la hipoteca està tot just amotizada, podem trobar-nos en aquesta situació.

  La hipoteca és inferior al valor de mercat de l'immoble

  És més habitual aquesta situació, en la qual el propietari pot cancel·lar rl deute amb la seva entitat financera o intentar subrogar-lo al nou propietari.

  La cancel·lació de la hipoteca

  Aquest cas seria el més clar i net a l'hora de transmetre un immoble: 

  - es negocia amb l'entitat prestamista el pagament de l'import pendent del préstec,

  - es paga la comissió per cancel·lació.

  Això suposa tenir el bé immoble disponible sense càrregues, demostrable davant de Notari i amb un certificat de "deute zero". 

  En Notaria ja podràs signar l'escriptura pública de cancel·lació.

  Dos passos més que cal donar:

  - sol·licitar l'Impost d'Actes Jurídics Documentats, gestionat per la Generalitat de Catalunya (models 600; anar a la seu electrònica)

  - formalitzar la cancel·lació en el Registre de la Propietat on estigui inscrita.

  La subrogació de la hipoteca

  En aquest cas, es transmet el deute hipotecari a una altra persona, amb l'autorització prèvia de l'entitat prestadora (i la corresponent comissió).

  Si és una hipoteca de 2005 en endavant, el valor de l'immoble serà probablement inferior; si és més antiga, el deute possiblement sigui menor que el valor de l'immoble.

  Les despeses per subrogació es fonamenten en:

  - La Comissió de subrogació, és la que s'imputa pel traspàs. Sol establir-se cap al 0,50%.

  - Despeses de notaria: entre el 0,2% i el 0,5% del capital pendent d'amortització.

  - Despeses de gestoria: aquestes despeses poden rondar els 150 €.

  - Despeses del registre de la propietat: se li imputen més o menys unes despeses que es corresponen amb el 50% les despeses del notari.

  Com veus, hi ha diversos tràmits que és necessari realitzar; el nostre consell és que consultis amb un assessor especialista en transmissions d'immobles, ja que coneixen el procés i saben com anticipar possibles problemes.

   A més, et poden fer un estudi de les despeses i dels impostos que es produeixen durant la venda de l'immoble a Barcelona.

  Nueva llamada a la acción

  26-de gener-2018 | Etiquetas: Comprar local comercial

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: