<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quant hauré de pagar per l'IBI del meu habitatge a Sitges?

  Quant hauré de pagar per l'IBI del meu habitatge a Sitges?

  Rep totes les novetats

  Descobreix el preu de l'IBI a Sitges i les bonificacions a què podran accedir els habitants d'aquest municipi.

  L'IBI és un tribut municipal que grava la titularitat dels drets reals sobre qualsevol bé immoble localitzat en un municipi concret. Per facilitar el pagament d'un impost que actualment al municipi de Sitges recau sobre poc més de 16.000 contribuents, l'ajuntament ha establert que tots aquells que tinguin domiciliat el rebut de l'IBI passaran de liquidar-lo en tres fraccions a fer-ho en sis.

  Però, quant costa l'IBI i a quines deduccions poden accedir els habitants de Sitges per veure reduïda la quantitat a pagar?

  Coeficient de l'IBI a Sitges

  Segons la normativa municipal, els coeficients de l'IBI a Sitges a aplicar per als béns situats en aquest municipi es classifiquen de la següent manera:
  • Béns immobles urbans: 0,49%
  • Béns immobles rústics: 0,45%
  • Béns immobles de característiques especials: 1,3%

  Ull! L'ajuntament de Sitges exigeix un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost a aquells immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent.

  Bonificacions a l'IBI de Sitges

  Per reduir la quota final a liquidar d'alguns grups de població, l'ajuntament de Sitges estableix una sèrie de bonificacions. Les principals bonificacions que afecten a l'habitatge residual són les següents:

  Urbanització, construcció i promoció immobiliària

  Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota de l'impost els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

  Habitatges de protecció oficial

  Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50% sobre la quota íntegra durant els sis primers anys comptats des de l'atorgament de la qualificació definitiva. Aquesta bonificació no serà compatible amb la bonificació per família nombrosa.

  Famílies nombroses

  Les famílies nombroses tindran dret a una bonificació d'entre el 10% i el 90% sobre la quota íntegra del seu habitatge habitual. Aquesta bonificació s'establirà en funció del valor cadastral de l'immoble i la capacitat econòmica de la unitat familiar.

  Habitatges amb sistemes d'aprofitament d'energia solar

  Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost aquells habitatges en què s'hagi instal·lat algun tipus de sistema per a l'aprofitament de l'energia provinent del sol durant els tres períodes impositius següents a la seva instal·lació

  Habitatges de lloguer amb renda limitada

  S'estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost a aquells béns immobles d'ús residencial destinats a lloguer d'habitatge amb renda limitada per una norma jurídica.

  Per conèixer a fons totes les bonificacions existents de l'IBI de Sitges així com la resta d'ordenances fiscals que afecten el municipi, pots fer una ullada al Document d'Ordenances Fiscals 2021 publicat per l'ajuntament de Sitges.

  Altres impostos per habitatge

  A continuació farem un repàs per la resta d'impostos per habitatge relacionats amb la compravenda d'una propietat.

  Impostos per la venda d'habitatge a Sitges

  • IRPF: si es ven per un preu superior del que es va comprar experimentant un guany patrimonial real, caldrà tributar a l'IRPF.
  • Plusvàlua Municipal: de la mateixa manera, si es ven per un preu superior al que es va comprar experimentant un guany patrimonial real, també caldrà abonar la plusvàlua municipal corresponent. Si vols saber el que et tocarà pagar en el teu cas, pots fer ús de la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal de Sitges.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  Impostos a l'comprar habitatge a Sitges

  • IVA: grava la compra d'habitatges d'obra nova.
  • Impost de Transmissions Patrimonials: grava la compra d'habitatges de segona mà.
  • Actes Jurídics Documentats: grava els documents notarials, mercantils i administratius associats a la compravenda d'un habitatge.

   

  * Si vols comprar o vendre un habitatge a Sitges, el millor és que et posis en mans de professionals. A la nostra oficina de Sitges podràs trobar l'assessorament que necessites sobre despeses, impostos, documentació i altres tràmits a més d'ajudar-te a comprar o vendre en les millors condicions.

  ricard-gallardo

  Ricard Gallardo

  Sales Manager Sitges

  r.gallardo@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: