<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quant hauré de pagar per l'IBI del meu habitatge a Sant Cugat?

  Quant hauré de pagar per l'IBI del meu habitatge a Sant Cugat?

  Rep totes les novetats

  Descobreix quant hauràs de pagar per l'IBI del teu habitatge a Sant Cugat del Vallès i els beneficis fiscals existents al municipi.

  Si ets propietari d'un bé immoble a Sant Cugat (habitatge, local, oficina, garatge, terreny...) l'IBI és una de les despeses fixes a les quals hauràs de fer front de manera anual.

  Però, què és l'IBI?

  L'IBI és un tribut directe de caràcter obligatori que grava la titularitat dels drets de propietat, usdefruit, superfície i concessió administrativa sobre immobles ja siguin urbans, rústics o de característiques especials.

  Conèixer la data de pagament de l'IBI així com la seva quantia et permetrà incloure aquest concepte al teu pla de despeses anual i evitar així que incorris en sancions tributàries.

  Tipus de gravamen de l'IBI a Sant Cugat del Vallès

  La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen corresponent en funció del tipus d'immoble:

  • Bens urbans: 0,528%.
  • Bens de naturalesa rústica: 0,90%.
  • Bens immobles de característiques especiales: 1,30%. A excepció de les destinades a producció energètica elèctrica de baix impacte, com ara centrals solars, de biomassa o eòliques, que se'ls aplicarà el gravamen mínim del 0,6%.

  Compte! L'Ajuntament de Sant Cugat estableix un recàrrec del 50% sobre els béns immobles d'ús residencial que estiguin desocupats amb caràcter permanent.

  L'IBI a Sant Cugat és una mica més reduït que el tipus de gravamen que regula l'IBI Barcelona, el qual se situa per a béns urbans en el 0,66%.

  Beneficis fiscals a l'IBI de Sant Cugat del Vallès

  L'Ajuntament de Sant Cugat estableix una sèrie de beneficis fiscals per reduir la quota final a desemborsar per l'IBI:

  De concessió obligatòria i quantia fixa

  Estaran exempts del pagament de l'IBI els subjectes passius dels béns especificats a l'apartat 4.1 de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles a Sant Cugat.

  De concessió potestativa i quantia variable

  1. Els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat d'empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat podran accedir a una bonificació del 50%.

  2. Durant els exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació de concessió obligatòria per a habitatges de protecció oficial:

  • Bonificació del 10%: mentre duri la qualificació com a habitatge de protecció oficial.
  • Bonificació del 50%: habitatges de protecció oficial destinats a joves.
  • Bonificació del 50%: habitatges de protecció oficial destinats al lloguer.

  3. Famílies nombroses en funció dels ingressos declarats per la unitat familiar, seguint el quadre següent:

  blog vivendex4. Gaudiran d'una bonificació màxima del 50% de la quota íntegra els béns immobles on s'hagin instal·lat un sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol.

  5. Bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en què es desenvolupin activitats econòmiques declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació.

  6. Als immobles d'organismes públics de recerca i els d'ensenyament universitari.

  Altres impostos en habitatge a Sant Cugat

  L'IBI és un impost que cal abonar anualment pel fet de tenir un habitatge o qualsevol altre tipus d'immoble en propietat. No obstant, hi ha un altre tipus d'impostos que intervenen sempre que es produeix una compravenda.

  Impostos en vendre un habitatge a Sant Cugat

  • IRPF: si es ven per un preu superior al que es va comprar experimentant un guany patrimonial real, cal tributar per l'IRPF.
  • Plusvàlua Municipal: de la mateixa manera, si es ven per un preu superior al que es va comprar experimentant un guany patrimonial real, també caldrà abonar la Plusvàlua Municipal corresponent. Si vols saber quant et tocarà pagar en el teu cas, pots fer ús de la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal de Sant Cugat.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  Impostos per comprar un habitatge a Sant Cugat

  • IVA: grava la compra d´'habitatges d´'obra nova.
  • Impost de Transmissions Patrimonials: grava la compra d'habitatges de segona mà.
  • Actes Jurídics Documentats: grava els documents notarials, mercantils i administratius associats a la compravenda d'un habitatge.

   

  *Si voleu comprar o vendre un habitatge a Sant Cugat, la nostra recomanació és que feu sempre una previsió d'impostos i altres despeses a assumir amb la vostra transacció per evitar ensurts imprevistos. Des de Vivendex ens comprometem a fer un estudi de despeses gratuït a tots els qui decideixen comprar o vendre amb nosaltres.

  3-de març-2022 | Etiquetas: Consells comprador, vendre pis a Sant Cugat

  josep-maria-balcells

  Josep María Balcells

  Sant Cugat Business Partner

  jm.balcells@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: