<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quant hauré de pagar per l'IBI del meu habitatge a Reus?

  Quant hauré de pagar per l'IBI del meu habitatge a Reus?

  Rep totes les novetats

  Reus és el municipi de més de 50.000 habitants amb l'IBI més alt d'Espanya. T'expliquem quant hauràs de pagar per l'IBI del teu habitatge a Reus i les bonificacions a les que podràs accedir.

  Quan compra un habitatge, a més dels impostos i d'altres despeses inherents a la transacció, el nou propietari ha de tenir en compte la resta de despeses fixes a les quals haurà de fer front de manera periòdica després de comprar el seu pis: comunitat de veïns, quota hipotecària (si n'hi ha), subministraments...

  Dins d'aquest grup de despeses fixes podríem fer-hi cabre l'IBI, un tribut municipal encarregat de gravar el valor dels béns immobles urbans, rústics i de característiques especials.

  Però, quant costa l'IBI i a quines deduccions poden accedir els habitants de Reus per veure reduïda la quantitat a pagar?

  Coeficient de l'IBI a Reus

  Segons la normativa municipal, els coeficients de l'IBI a Reus a aplicar per als béns situats en aquest municipi es classifiquen de la següent manera:
  • Béns immobles urbans: 1,0476%
  • Béns immobles rústics: 0,9%
  • Béns immobles de característiques especials: 1,3%

  Segons les estadístiques fetes públiques pel Ministeri d'Hisenda, l'IBI a Reus actualment és el més car d'Espanya per a municipis amb més de 50.000 habitants.

  L'any 2020 aquest impost va experimentar una pujada del 9,7%. L'ajuntament justifica la decisió pels «increments de l'IPC dels últims 8 anys (7,7%) més un augment del 2% per garantir la continuïtat dels serveis». No obstant, la ciutadania de Reus considera que actualment no és el millor moment per assumir una càrrega impositiva extra a causa dels grans inconvenients que ha causat la pandèmia en algunes famílies.

  Bonificacions a l'IBI de Reus

  L'ajuntament de Reus també estableix una sèrie de bonificacions per a reduïr la quota als grups de població més vulnerables. Les principals bonificacions que podem trobar actualment a l'IBI de Reus són les següents:

  Habitatge habitual de famílies nombroses

  Les famílies nombroses podran gaudir de la següent bonificació en el pagament de l'IBI del seu habitatge habitual:

  • Valor cadastral de l'immoble fins a 30.000,00 euros: 75%.
  • Valor cadastral de l'immoble de més de 30.000,00 euros i fins a 50.000,00 euros: 50%.
  • Valor cadastral de l'immoble de més de 50.000,00 euros i fins a 75.000,00 euros: 45%.
  • Valor cadastral de l'immoble de més de 75.000,00 euros i fins a 100.000,00 euros: 30%
  • Valor cadastral de l'immoble de més de 100.000,00 euros i fins a 200.000,00 euros: 25%
  • Valor cadastral de l'immoble de més de 200.000,00 euros: 10%

  Habitatges de protecció oficial

  Gaudiran d'una bonificació en el rebut de l'IBI pels percentatges i els períodes impositius següents:

  • Període impositiu 1er al 6è any: 50%
  • Període impositiu 7è al 8è any: 30%.

  Urbanització, construcció i promoció immobiliària

  Els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i que no figurin entre l'immobilitzat, gaudiran d'una bonificació del 85% de la quota íntegra de l'impost.

  Altres impostos per habitatge

  A més de l'IBI ha una altra sèrie d'impostos que intervenen en la compravenda d'un habitatge a Reus:

  Impostos per vendre habitatge a Reus

  •  IRPF: es tributarà a la Declaració de la Renda si l'habitatge es ven per un import superior a l'import pel qual es va comprar en el seu dia.
  • Plusvàlua Municipal: grava l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Per saber el que hauràs de pagar per la Plusvàlua del teu habitatge a Reus, pots fer ús de la nostra calculadora:

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  Impostos per comprar habitatge a Reus

  • IVA: grava la compra d'habitatges d'obra nova.
  • Impost de Transmissions Patrimonials: grava la compra d'habitatges de segona mà.
  • Actes Jurídics Documentats: grava els documents notarials, mercantils i administratius associats a la compravenda d'un habitatge.

   

  *Si vols comprar o vendre un habitatge en aquest municipi, pots posar-te en contacte amb el nostre equip de Reus. Ells t'assessoraran sobre despeses, impostos, documentació i d'altres tràmits a més d'ajudar-te a comprar o vendre amb les millors condicions.

  antón-gil

  Antón Gil

  Sales Manager Reus

  a.gil@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: