<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quant costa mantenir un habitatge turístic?

  Quant costa mantenir un habitatge turístic?

  Rep totes les novetats

  El nombre de pisos turístics a Barcelona, ha crescut de manera exponencial en els últims anys. La por a la morositat, la possibilitat de comptar amb un habitatge per a ús i gaudi personal quan es necessiti o les rendes cada vegada més altes que es perceben per aquest tipus d'arrendament, són alguns dels seus múltiples atractius.

  No obstant això, segons un 'Estudi Comparatiu sobre el lloguer turístic vs residencial' en ciutats com Barcelona és necessària una ocupació mínima del 60% perquè aquest tipus de negoci sigui rendible.

  Els costos cada vegada més alts als quals han d'enfrontar-se els seus propietaris, obliguen a una ocupació mínima de 200 dies per a poder gaudir de cert benefici.

  Però, quines despeses suposa el lloguer turístic a Barcelona? Quins són els costos dels habitatges vacacionals a què han d'enfrontar-se els seus propietaris?

  Taxa de l'habitatge turístic a Barcelona

  Per poder regularitzar la situació d'un pis turístic a Barcelona, serà necessari sol·licitar una llicència a l'ajuntament indicant l'obertura de la nostra activitat. Podeu descarregar l'imprès a presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania per a la sol·licitud de la vostra llicència a través de Vivendex.

  Llicència d'habitatge d'ús turístic a Barcelona

  L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, tramitarà la nostra sol·licitud i generarà l'autoliquidació de la taxa corresponent, una taxa que actualment té un cost de 227 euros.

  Cèdula d'habitabilitat

  Juntament amb el document abans esmentat, caldrà incloure un informe PEAUT (Pla Especial d'Allotjaments Turístics) favorable. Aquest informe, només serà atorgat a habitatges amb cèdula d'habitabilitat en vigor.

  Per a la sol·licitud d'una cèdula d'habitabilitat a Barcelona, caldrà abonar els honoraris de l'arquitecte qualificat encarregat de la seva emissió (uns 110 euros més IVA) més la taxa a l'administració corresponent (19,65 euros).

  Servei de Recollida de Residus Comercials i Industrials

  Segons indica l'oficina virtual de l'ajuntament de Barcelona, totes les persones físiques i jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica, han de donar-se d'alta al padró d'aquest servei i fer efectiva l'autoliquidació de l'any d'inici.

  El preu d'aquesta taxa, estarà determinat per la superfície de l'habitatge turístic corregida pel coeficient de la tarifa de servei en funció del tipus d'activitat.

  servicios-pisos-turisticos-barcelona

  Gestió del lloguer

  Gestionar un pis turístic a Barcelona és una tasca que requereix molt de temps. L'alta professionalització d'aquest servei a la nostra ciutat, obliga a bona part dels propietaris a contractar empreses especialitzades encarregades de tasques com el check in, check out o serveis de neteja.

  Aquestes empreses, solen cobrar un 20% del preu de l'estada amb un mínim de 70 euros, tot i que el preu pot variar en funció de les empreses i els serveis contractats.

  Difusió de l'habitatge

  Com hem comentat a l'inici d'aquest post, serà necessari disposar d'un 60% d'ocupació per poder obtenir certa rendibilitat amb el nostre pis turístic. A tal fi, molts propietaris decideixen decantar-se per plataformes d'economia col·laborativa destinades a la difusió d'habitatges d'ús vacacional.

  Aquestes plataformes, o bé cobren una subscripció anual pels serveis prestats (uns 229 euros) o bé es queden amb un 5% de cada servei.

  Hisenda

  Els lloguers turístics no se'n lliuren de la declaració de la renda, però, la manera de declarar els beneficis obtinguts varia de manera considerable en funció dels serveis prestats.

  Si bé un pis turístic a Barcelona que ofereixi serveis propis de la indústria hotelera com restaurant, neteja o bugaderia haurà de tributar com 'Activitat Econòmica', els beneficis obtinguts per un pis turístic convencional, tributaran com 'Rendiments del Capital Immobiliari'.

  A més, si s'ofereixen aquests serveis, caldrà repercutir-los l'IVA.

  Cal tenir en compte, que els pisos turístics no gaudeixen del 60% de reducció del rendiment net de les rendes procedents del lloguer d'habitatge habitual que sí que gaudeixen els habitatges que es lloguen com a lloguer tradicional.

  Consums i Subministraments

  Mentre que el més habitual en un lloguer tradicional és atribuir els consums i subministraments a l'inquilí (gas, aigua, llum ...), en un pis turístic, aquestes despeses hauran de ser assumides al complet pel seu propietari.

  Comunitat de Veïns

  Igual que passa amb els consums i subministraments, la taxa de la comunitat de veïns en un pis turístic repercuteix directament sobre el seu propietari. Aquesta despesa, sol ser assumida pels inquilins en els lloguers tradicionals.

  A més, cal tenir en compte que certes comunitats de veïns estableixen quotes mensuals més altes per als habitatges que alberguen pisos turístics al seu interior.

  Com podeu comprovar, tot i que les rendes obtingudes d'un pis turístic a Barcelona són cada vegada més altes, també ho són els costos a què han de fer front els seus propietaris.

  A dia d'avui, l'estabilitat i els beneficis fiscals obtinguts pel lloguer tradicional, són avantatges que difícilment poden igualar els pisos turístics.

  25-de març-2019 | Etiquetas: cèdula d'habitabilitat

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: