<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Moratòria d'hipoteques: procediment, terminis i requisits

  Moratòria d'hipoteques: procediment, terminis i requisits

  Rep totes les novetats

  No són temps fàcils per a ningú. No ho són per als milions de persones que ens veiem obligats a viure confinats a casa nostra. Ni per als sanitaris, caixeres, transportistes i la resta de personal que treballa dia rere dia en primera línia. Tampoc ho són, no cal dir-ho, per a totes aquelles persones que es troben en aquests moments lluitant contra la malaltia o preocupades perquè algú proper ho està fent.

  El coronavirus ataca tothom per igual sense importar la raça, religió o posició econòmica. On sí que podrem trobar diferències, en canvi, és en l'impacte econòmic que aquesta crisi sanitària tindrà entre la població.

  Per intentar pal·liar els estralls del coronavirus entre la població més vulnerable econòmicament, el Govern aprovava el 17 de març un Reial Decret de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.

  Una d'aquestes mesures és la moratòria en el pagament de les hipoteques per a les famílies amb més dificultats. A continuació, intentarem explicar quin és el procediment a seguir, quins requisits s'han de complir i de quins terminis disposa la ciutadania per sol·licitar la moratòria de la seva hipoteca.

  Requisits per a la moratòria d'Hipoteques

  Per poder sol·licitar una moratòria de la hipoteca, el deutor hipotecari haurà de passar a situació d'atur o, en cas de ser empresari o professional, patir una pèrdua substancial dels seus ingressos o de les seves vendes. En el cas de les famílies, el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar en el mes anterior a la moratòria, no haurien de superar el següent:

  • Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM).
  • Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental.
  • Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • Aquest límit també s'ampliarà en el cas que el deutor hipotecari posseeixi algun tipus de discapacitat declarada superior a l'33%.
  • Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
  • Que, com a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves possibilitats econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge, en els següents termes:

  a) Que l'alteració econòmica i l'esforç que representa la càrrega hipotecària sobre la renda familiar, s'hagi multiplicat almenys per 1,3.

  b) Que s'hagi produït una caiguda substancial de les vendes mínima de l'40%.

  CoM sol·Licitar la moratÒria de l'hipoteca?

  Per poder sol·licitar una moratòria de la hipoteca, haurà d'aportar la següent documentació:

  Per a treballadors per compte d'altri

  Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

  Per a treballadors per compte propi

  Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

  * En el cas de les famílies, s'ha de justificar el nombre de persones que viuen en l'habitatge mitjançant el llibre de família i certificat d'empadronament. També caldrà justificar la titularitat dels béns mitjançant una nota simple sol·licitada a el Registre de la Propietat i les Escriptures tant de l'habitatge com del préstec hipotecari.

  De quIN TERMINI DISPOSO PER SOL·LICITAR LA MORATÒRIA?

  Les persones que compleixin amb els requisits per a sol·licitar la moratòria de la seva hipoteca, podran fer-ho des del 19 de març de 2020, fins a quinze dies després de la fi de vigència del reial decret, el que en principi es tradueix fins al 3 de maig.

  * Et recordem que a Vivendex seguim al peu del canó i que, encara que totes les nostres oficines estan tancades, seguim treballant des de casa per oferir-te el millor assessorament i poder respondre a tots els dubtes sobre el procés de compravenda.

   

  30-de març-2020 | Etiquetas: documentació vendre pis, ajudes habitatge, hipoteques

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: