<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  La clàusula resolutòria després del sisè llibre del Codi Civil

  La clàusula resolutòria després del sisè llibre del Codi Civil

  Rep totes les novetats

  Analitzem com ha afectat el sisè llibre del Codi Civil de Catalunya a la clàusula resolutòria en les compravendes amb pagament ajornat. Quines són les principals novetats?

  La compra d'un immoble és un desemborsament important, encara més en una ciutat com Barcelona on el preu per metre quadrat se situa entorn els 3.382 euros per metre quadrat (dades Tinsa 3r trimestre de 2018).

  * Coneix els detalls sobre l'evolució del preu de l'habitatge a Barcelona descarregant l'informe immobiliari a continuació:

  Descarregar Informe immobiliari 3er trimestre

  Davant d'aquesta situació, molts compradors es veuen obligats a pactar amb el venedor el pagament ajornat de l'immoble, una circumstància on la condició resolutòria adquireix un paper important.

  Què és la clàusula resolutòria?

  La clàusula resolutòria, suposa una garantia per al venedor quan en la compravenda s'ha acordat una forma ajornada de pagament del mateix. La inclusió d'aquesta clàusula en la transacció, indica la resolució de la compravenda en cas d'incompliment del pagament del preu de l'immoble o d'algun dels seus terminis per part del comprador.

  L'entrada en vigor l'1 de gener de 2018 del Sisè Llibre del Codi Civil a Catalunya ha suposat canvis substancials en la resolució de la clàusula resolutòria per als ciutadans d'aquesta comunitat.

  A continuació detallarem les principals novetats que el Nou Contracte de Compravenda a Catalunya comportarà per aquells compradors i venedors catalans que hagin formalitzat la seva transacció mitjançant una escriptura pública inscrita en el Registre de la Propietat.

  Novetats de la clàusula resolutòria a Catalunya

  1º.  La part impagada del preu ajornat, per començar, amb la resolució del contracte de compravenda haurà de ser superior al 15% (inclosos interessos pactats si s'escau).

  2º. En cas de pactar interessos, en l'Escriptura de Compravenda s'haurà d'incloure obligatòriament un quadre d'amortització. De la mateixa manera, el tipus d'interès ha de ser sempre fix.

  3º. La part venedora no podrà fer seves més del 50% de les quantitats ja pagades pel comprador, no podent reclamar en cap cas quotes futures no vençudes.

  4º Per poder resoldre el contracte i recuperar l'immoble, el venedor haurà d'efectuar un requeriment notarial al comprador de manera prèvia i concedint-li un termini màxim de 20 dies per pagar les quantitats endarrerides. El venedor haurà d'advertir al comprador que, en cas de no pagar en els 20 dies concedits, es procedirà amb la resolució de la compravenda.

  Com procedir amb la resolució de la compravenda?

  Per procedir amb la resolució del contracte de compravenda s'ha de dur a terme el procediment notarial de la següent manera:

  - El notari ha de sol·licitar al Registre de la Propietat un certificat de domini i càrregues de la finca, dades que es fan constar en una nota simple.

  - La manca d'oposició per part del comprador o si aquest es limita a la liquidació practicada pel venedor, (en aquest cas, l'acta notarial de resolució), servirà com a títol per tornar a inscriure l'immoble a nom del venedor en el Registre de la Propietat.

  * important! És primordial destacar que l'ajornament del pagament no està subjecte a la condició resolutòria. Caldrà incloure-ho en l'escriptura pública de compravenda i inscriure-ho en el Registre de la Propietat per a poder fer-lo vàlid. D'aquesta manera, el venedor queda protegit davant de possibles transmissions, gravàmens o drets o el que pugui fer el comprador sobre el mateix.

  T'ha resultat útil? Apunta't a la nostra Newsletter i estigues informat de les últimes notícies sobre el mercat immobiliari a Barcelona.

  Apunta't a la Newsletter

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: