<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Intercanviar el meu pis per un altre: permuta d'habitatges a Barcelona

  Intercanviar el meu pis per un altre: permuta d'habitatges a Barcelona

  Rep totes les novetats

  No és comú que dues persones que necessitin vendre el seu habitatge per comprar-ne un de nou tinguin necessitats recíproques que puguin complementar-se entre si, però és una possibilitat com una altra qualsevol que existeix i no hem de descartar.

  Quan això passa, una de les alternatives disponibles és una permuta d'habitatges. T'expliquem en què consisteix aquest tipus de transacció i com has afrontar-la.

  La permuta immobiliària

  Segons el Codi Civil, una permuta és un tipus de contracte en el qual cada un dels contractants es compromet a donar una cosa per rebre'n una altra. Traslladant aquest concepte al món de l'habitatge:

  Una permuta immobiliària és un contracte en el qual cadascuna de les parts intercanvia un immoble de la seva propietat

  Podria considerar-se aquesta transacció com un intercanvi, encara que normalment les valoracions dels immobles que s'intercanvien no solen ser idèntiques, de manera que una de les parts hauria d'aportar una mica de diners.

  Permuta d'habitatges si no hi ha hipoteca

  La permuta és una transacció relativament senzilla quan cap dels immobles té una hipoteca al seu favor. Tots dos propietaris pactarien el valor per a cada un dels seusimmobles agafant com a referència el valor de taxació o el valor de mercat establert per un agent immobiliari qualificat.

  Per fer-vos una idea del valor de mercat que podria assolir el vostre pis podeu fer ús del nostre valorador d'habitatges online. Tan sols heu d'escriure les dades bàsiques de l'immoble i l'eina calcularà el preu de mercat en funció del preu pel qual s'ofereixen els habitatges de característiques similars a la zona.

  valora el teu pis

  Un cop acordat el preu dels dos immobles es signarà davant notari una escriptura de permuta i es transmetrà la titularitat dels béns.

  Permuta d'habitatges si hi ha hipoteca

  Si un o els dos pisos posseeix una hipoteca a favor seu, s'ha d'optar per una d'aquestes tres vies:

  • Aprovar una nova hipoteca amb el mateix banc
  • Aprovar una nova hipoteca amb un altre banc
  • Novació amb canvi de titular

  Al canviar la titularitat dels béns, el banc mantindria la hipoteca però modificant la seva titularitat. L'entitat bancària hauria de realitzar un estudi de solvència de el nou titular abans d'aprovar l'operació.

  Despeses de la permuta immobiliària

  Com en tota transacció immobiliària, una permuta té associades una sèrie de despeses de l'operació. Ens estaríem referint a:

  • Despeses de Notaria i Registre de l'escriptura de permuta
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials, com en qualsevol altra compra d'habitatge. Recordem que, a Catalunya, el percentatge a aplicar sobre el valor cadastral és del 10%.
  • Plusvàlua Municipal: convé consultar la normativa específica de cada municipi per calcular la quota tributària final a abonar.
  • Guany patrimonial: per al seu càlcul, es tindrà en compte el valor pel qual l'habitatge va ser adquirit en el seu dia i el valor acordat a l'efecte de la permuta. En aquesta operació, es podran incloure les despeses de les dues operacions (compra i permuta).

  Com hem comentat a l'inici d'aquest post, una permuta immobiliària a Barcelona no és una transacció molt comú, pel que pot generar inquietuds a cadascuna de les parts intervinents. Per dur a terme aquesta operació de manera segura i garantir els interessos de tots dos propietaris, el millor és acudir a un agent immobiliari especialitzat.

  A més de conèixer els processos, un agent immobiliari ens assegurarà que els preus de permuta per a tots dos immobles s'ajusten a la realitat, tant de les característiques de l'immoble en si, com del mercat immobiliari de la regió.

   

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: