<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com calcular la Plusvàlua Municipal a Sitges

  Com calcular la Plusvàlua Municipal a Sitges

  Rep totes les novetats

  T'expliquem com calcular la Plusvàlua Municipal a Sitges pas a pas i et facilitem una calculadora per a què puguis calcular aquest impost de manera automàtica.

  Si vols vendre un pis a Sitges una de les despeses de venda a què hauràs de fer front és el pagament de la Plusvàlua Municipal. Després del Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre, aprovat pel Consell de Ministres, la Plusvàlua Municipal introdueix una sèrie de novetats en el càlcul de l'impost. Tot seguit t'expliquem totes aquestes novetats i t'expliquem com pots calcular tu mateix aquesta taxa de manera manual.

  Plusvàlua Municipal a Sitges, pas a pas

  T'informem que ja hem actualitzat la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal a Sitges, un document d'Excel amb què pots calcular de manera automàtica quant hauràs de pagar per la Plusvàlua del teu habitatge en aquest municipi.

  Nueva llamada a la acción

  No obstant, i per tal que puguis calcular aquest impost de manera manual si així ho desitges, a continuació t'expliquem les novetats introduïdes per la nova normativa i t'expliquem les diferents possibilitats que tenen els ciutadans de Sitges a l'hora de calcular l'impost.

  Novetats a la Plusvàlua introduïdes pel Reial decret

  • Només estaran subjectes a liquidació les transmissions d'immobles en què s'hagi produït un guany patrimonial real, és a dir, en què el preu de transmissió sigui superior al preu d'adquisició. La resta de transmissions estaran exemptes.
  • A diferència del que passava amb la normativa anterior, les plusvàlues produïdes en menys d'un any sí que hauran de tributar.
  • Els contribuents podran triar entre dos sistemes diferents a l'hora de calcular la base imposable de l'impost: el Mètode Objectiu i la Plusvàlua Real.
  • Els Ajuntaments disposaran de 6 mesos per traslladar la nova normativa a les seves ordenances municipals. Mentrestant, la normativa vigent serà l'estatal amb els coeficients màxims que veurem a continuació.
  • Els Ajuntaments també podran rebaixar fins a un 15% els valors cadastrals del sòl dels seus immobles únicament a efectes d'aquest impost.

  Plusvàlua a Sitges: Mètode Objectiu

  Un dels sistemes a què podran optar els contribuents a l'hora de calcular la Plusvàlua Municipal a Sitges és el Mètode Objectiu, sistema basat en l'aplicació d'una sèrie de coeficients sobre el valor cadastral del sòl en funció dels anys transcorreguts entre l'adquisició i la transmissió. Això ens donarà la base imposable sobre la qual aplicarem el tipus impositiu que correspongui.

  A continuació us mostrem els coeficients màxims que preveu la normativa estatal en funció del nombre d'anys que hem tingut l'habitatge en propietat. Els Ajuntaments disposaran de sis mesos des de l'entrada en vigor de la normativa per adequar aquests coeficients, si així ho consideren, a la realitat immobiliària del seu municipi.

  imatge

  Cas Pràctic Mètode Objectiu

  Imaginem que vam comprar un habitatge a Sitges fa 6 anys el valor cadastral del sòl del qual és 108.000 euros. Per calcular la Plusvàlua Municipal a Sitges mitjançant el Mètode Objectiu realitzarem el següent:

  1. Calcular a Base Imposable: per això multipliquem els 108.000 euros per 0,16%, coeficient de multiplicació per a un període de temps de 6 anys. Això ens donarà una base imposable de 17.280 euros.
  2. Calcular la quota Tributària: sobre la base imposable de 17.280 euros apliquem un tipus impositiu del 26%, valor a aplicar a Sitges per a períodes de transmissió de 6 anys. Això ens donarà com a resultat una Quota Tributària final a desemborsar de 4.492,80 euros.

  Si optem pel Mètode Objectiu, haurem de pagar 4.492,80 euros per la Plusvàlua Municipal del nostre habitatge a Sitges.

  Plusvàlua a Sitges: Plusvàlua Real

  El segon dels sistemes pel qual el contribuent pot optar a l'hora de calcular la Plusvàlua Municipal a Sitges és la Plusvàlua Real, sistema que té en compte el guany patrimonial real experimentat amb la transmissió per calcular la Base Imposable sobre la qual s'aplicarà el Tipus Impositiu que correspongui.

  Cas pràctic Plusvàlua Real

  Seguint amb el mateix exemple que hem emprat per calcular la Plusvàlua Municipal mitjançant el Mètode Objectiu, calcularem ara el que ens tocaria pagar si optem pel sistema de la Plusvàlua Real. Per això, haurem de realitzar les operacions següents:

  1. Calcular el Guany Patrimonial: si fa 6 anys vam comprar l'habitatge per 200.000 euros i ara l'hem venut per 230.000 euros, haurem experimentat un guany patrimonial de 30.000 euros.
  2. Calcular la base imposable: multipliquem els 30.000 euros de guany patrimonial per 60%, percentatge que en aquest cas representaria el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total de limmoble. Això ens dóna una base imposable de 18.000 euros.
  3. Calcular la Quota Tributària: per acabar, ja només ens quedarà aplicar a la base imposable el tipus impositiu corresponent a un període de temps de 6 anys, és a dir, aplicar un 26% als 18.000 euros que acabem d'obtenir. Això ens dóna com a resultat una quota tributària final de 4.680 euros.

  Si optem per la Plusvàlua Real, haurem de pagar 4.680 euros per la Plusvàlua Municipal del nostre habitatge a Sitges.

  Amb quin sistema estalviem més?

  En la transmissió que hem posat d'exemple al nostre article, estalviem més si optem pel Mètode Objectiu en comptes de per la Plusvàlua Real, però tot dependrà del guany patrimonial obtingut i dels anys transcorreguts entre la data d'adquisició i la data de transmissió.

  Cal recordar que cada ajuntament estableix les seves bonificacions per veure reduïda la quantitat a pagar per aquest impost. En el nostre article Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sitges podeu explorar-les totes elles.

   

  Ara que ja coneixes el mecanisme per calcular la Plusvàlua Municipal a Sitges, potser t'interessi fer aquest càlcul de manera més senzilla. Descarrega't la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal a Sitges i calcula quant hauràs d'abonar en concepte de Plusvàlua de manera automàtica atenent a les darreres novetats introduïdes pel Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre aprovat pel Consell de Ministres.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  * Contingut actualitzat sobre la base de la normativa vigent a data de publicació de l'article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contacteu amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.

  ricard-gallardo

  Ricard Gallardo

  Sales Manager Sitges

  r.gallardo@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: