<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Claus de la nova llei hipotecària

  Claus de la nova llei hipotecària

  Rep totes les novetats

  El Govern té a punt l'avantprojecte de llei que regularà en el futur el mercat hipotecari, per això Vivendex vol fer-te un petit resum dels avantatges que pot suposar per al client aquest canvi. Cal destacar que es tractarà d'avantatges per als nous préstecs, ja que la llei no tindrà efectes retroactius.

  Aquí teniu doncs el sumari de les principals novetats que ha avançat el Ministeri d'Economia i que afectaran, com dèiem, a les hipoteques que es signin des de la seva aprovació, així com a les novacions dels préstecs actuals.

  Les grans millores seran:

  1- El consumidor guanyarà molt en transparència, el que hauria de protegir el seus interessos.

  La clau per comprar de forma segura és, tots ho sabem, la informació. Saber què és el que estem consumint. En aquest sentit, els signants de noves hipoteques disposaran d'un model estàndard de contracte que podran comparar amb el que els proposen les diferents entitats financeres amb què tractin. A més, se'ls facilitarà una llista de clàusules problemàtiques, les quals, en cas d'aparèixer a la proposta d'hipoteca, el notari podrà sol·licitar que es retirin del contracte. I parlem de notaria perquè, d'altra banda, un cop el banc lliuri al client tota la documentació, aquest haurà d'acudir al notari perquè sigui ell qui, com a expert, verifiqui que les condicions del contracte s'ajusten a la legalitat. La visita, per cert, serà gratuïta i ens ajudarà a aclarir dubtes i comprendre tecnicismes. Tots aquells notaris i registradors que no exerceixin les seves tasques d'informació i supervisió, de fet, són susceptibles de sanció.

  2- El producte haurà de beneficiar al client i hi haurà major claredat en la regulació

  Es tracta de prevenir buits legals i d'assegurar-se que els bancs no et deneguin el préstec en el cas que no contractis altres productes addicionals com podrien ser assegurances. Aquesta pràctica haurà d'abandonar-se i només es podran oferir productes que veritablement suposin un benefici per al client.

  D'altra banda, si hi ha demora del pagament, els bancs no podran cobrar un interès qualsevol que hagin pactat amb el client. La normativa obliga a que com a molt sigui igual a tres vegades el preu legal del diner, que actualment se situa entorn del 3% (9%).

  La nova llei hipotecària endureix, també, la clàusula de venciment anticipat, que consisteix en donar per vençut la totalitat del préstec abans del termini acordat en el moment en què el deutor incompleix la seva obligació de pagament durant 3 mesos. La durada del contracte es dividirà en dues parts d'ara en endavant i a cadascuna d'elles se li aplicarà un llindar diferent. Durant la primera meitat serà necessari l'impagament d'almenys el 2% de l'import prestat per activar aquesta clàusula (l'impagament no pot superar les nou mensualitats), mentre que en la segona meitat el mínim passarà a ser del 4% (o un impagament màxim de 12 mensualitats).

  3- Reducció del cost d'amortizació

  Sembla lògic pensar que si tornes abans els diners a l'entitat aquesta podrà utilitzar-los abans també per a altres fins i, per tant, hauria d'alegrar-se'n. No obstant això, la financera calcula que amortitzar suposa per a ella un cost o, dit d'una altra manera, una pèrdua dels beneficis pactats. Per això cobra comissions per cancel·lació anticipada. Gràcies a la nova llei aquestes es reduiran: en el cas de les hipoteques variables, la comissió serà del 0,5% si s''amortitza els tres primers anys, percentatge que es redueix a la meitat entre els tres i cinc anys i que desapareix a partir del cinquè. Per a les hipoteques fixes, i com a compensació per les assegurances que contracten les entitats per no perdre diners amb aquest tipus d'operacions, el cost de la cancel·lació serà del 4% els 10 primers anys. A partir d'aleshores, l'hipotecat haurà de pagar un 3% si cancel·la anticipadament.

  També es reduirà el cost de canviar una hipoteca variable per una de fixa: la comissió de reemborsament que pot cobrar un banc a manera de compensació serà del 0,25% com a màxim i només es podrà cobrar durant els tres primers anys de vida de la hipoteca que es vol canviar.

  Tens dubtes sobre la nova llei hipotecària o altres temes relacionats? Estàs pensant en comprar-te un immoble i busques el teu préstec? O potser ja estàs a la recerca del teu pis o casa ideal?

  Posa't en contacte amb Vivendex! 93 418 49 48

  Us ha informat Vivendex solucions immobiliàries

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: