<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sitges

  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sitges

  Rep totes les novetats

  T'expliquem les bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sitges a les que pots accedir a l'hora d'heretar un habitatge i et facilitem una Plantilla d'Excel per a què puguis calcular quant hauràs de pagar de manera automàtica.

  Un dels costos més elevats a l'hora de transmetre una propietat és l'Impost de la Plusvàlua Municipal, un tribut que cal abonar si hem obtingut cert benefici econòmic amb la venda, herència o donació del nostre immoble i que pot arribar a suposar una important quantitat de diners.

  Per aquest motiu, les bonificacions que cada ajuntament estableix per poder reduir la quantitat a abonar són una de les informacions que més ens consulten els nostres clients quan volen procedir a la venda o herència d'una propietat.

  En aquest article ens centrarem en el municipi de Sitges, una de les zones en què treballem, per explicar les bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sitges establertes pel seu ajuntament.

  Descarrega't la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal de Sitges per calcular de manera automàtica el que hauràs d'abonar per aquest tribut i continua llegint aquest article per accedir a tota la informació sobre les possibles bonificacions al teu abast.

  Nueva llamada a la acción

  Bonificacions a la Plusvàlua de Sitges

  Els descendents de fins a primer grau de consanguinitat, adoptats, cònjuges i ascendents de fins a primer grau de consanguinitat i adoptants, podran gaudir d'una bonificació del 90% en la transmissió d'un habitatge habitual en cas d'herència.

  Per poder optar a aquesta bonificació a la plusvàlua de Sitges, s'han de tenir en compte les següents consideracions.

  Condició d'habitatge habitual

  S'entén per habitatge habitual aquell que figuri al padró d'habitants com a residència habitual del difunt. No perdrà la seva condició d'habitual a efectes d'aquesta bonificació quan la baixa al padró d'habitants hagi estat motivada per causes de salut acreditades.

  També es pot considerar com a habitatge habitual un traster i fins a dues places de garatge sempre que es trobin situades al mateix edifici o complex urbanístic.

  Condició de mantenir l'habitatge

  A més, per tenir dret a la bonificació a la Plusvàlua Municipal de Sitges, l'hereu ha de mantenir l'habitatge heretat durant al menys els tres anys següents a produir-se la defunció del causant.

  Si s'incompleix aquesta condició, l'hereu haurà d'ingressar els diners que en el seu moment se li van bonificar més els interessos de demora que corresponguin a partir de la data de la transmissió de l'immoble.

  Com calcular l'impost de la Plusvàlua a Sitges

  A l'hora de calcular l'impost de la Plusvàlua a Sitges, el contribuent disposa de dos mecanismes: el Mètode Objectiu i la Plusvàlua Real:

  • Mètode Objectiu: es basa en l'aplicació d'una sèrie de coeficients sobre el valor cadastral del sòl en funció dels anys transcorreguts entre l'adquisició i la transmissió. Aquesta operació donarà com a resultat la base imposable sobre la qual aplicar el tipus impositiu que correspongui.
  • Plusvàlua Real: es basa en el guany patrimonial real que experimenta el contribuent en transmetre l'habitatge. Aquest guany serà pres com a base imposable sobre la qual aplicar el tipus impositiu que correspongui.

  A l'hora de calcular la Plusvàlua Municipal a Sitges cal tenir en compte una sèrie de qüestions. 

  D'una banda, el Tipus Impositiu a Sitges varia en funció dels anys en què hem estat propietaris de l'habitatge seguint la taula següent:

  tipus-impositiu-sitges

  D'altra banda, després del Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre, aprovat pel Consell de Ministres, només estaran subjectes a tributació les transmissions d'immobles en què s'hagi produït un guany patrimonial real, és a dir, aquelles en les que el preu de la transmissió sigui superior al preu d'adquisició.

  I, per acabar, cal tenir en compte que a diferència del que passava amb la normativa anterior, les plusvàlues produïdes fa menys d'un any sí que han de tributar.

  Per ajudar a totes aquelles persones que tenen pensat vendre un habitatge a Sitges o que acaben d'heretar-ne un, a Vivendex hem preparat una calculadora de la Plusvàlua Municipal d'aquest municipi amb la qual calcular quant hauran d'abonar per aquest impost de manera automàtica.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  Si vols vendre un habitatge i necessites ajuda per calcular quant hauràs de pagar en el teu cas concret i per saber les bonificacions existents en funció de les característiques de la teva transacció, posa't en contacte amb la nostra oficina immobiliària a Sitges.

  *Contingut actualitzat d'acord amb la normativa vigent a la data de la publicació de l'article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contacta amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.

  ricard-gallardo

  Ricard Gallardo

  Sales Manager Sitges

  r.gallardo@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: