<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sitges

  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sitges

  Rep totes les novetats

  T'expliquem les bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sitges a les que pots accedir a l'hora d'heretar un habitatge i et facilitem una Plantilla d'Excel per a què puguis calcular quant hauràs de pagar de manera automàtica.

  Un dels costos més elevats a l'hora de transmetre una propietat és l'Impost de la Plusvàlua Municipal, un tribut que cal abonar si hem obtingut cert benefici econòmic amb la venda, herència o donació del nostre immoble i que pot arribar a suposar una important quantitat de diners.

  Per aquest motiu, les bonificacions que cada ajuntament estableix per poder reduir la quantitat a abonar són una de les informacions que més ens consulten els nostres clients quan volen procedir a la venda o herència d'una propietat.

  En aquest article ens centrarem en el municipi de Sitges, una de les zones en què treballem, per explicar les bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Sitges establertes pel seu ajuntament.

  Descarrega't la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal de Sitges per calcular de manera automàtica el que hauràs d'abonar per aquest tribut i continua llegint aquest article per accedir a tota la informació sobre les possibles bonificacions al teu abast.

  Nueva llamada a la acción

  Bonificacions a la Plusvàlua de Sitges

  Els descendents de fins a primer grau de consanguinitat, adoptats, cònjuges i ascendents de fins a primer grau de consanguinitat i adoptants, podran gaudir d'una bonificació del 90% en la transmissió d'un habitatge habitual en cas d'herència.

  Per poder optar a aquesta bonificació a la plusvàlua de Sitges, s'han de tenir en compte les següents consideracions.

  Condició d'habitatge habitual

  S'entén per habitatge habitual aquell que figuri al padró d'habitants com a residència habitual del difunt. No perdrà la seva condició d'habitual a efectes d'aquesta bonificació quan la baixa al padró d'habitants hagi estat motivada per causes de salut acreditades.

  També es pot considerar com a habitatge habitual un traster i fins a dues places de garatge sempre que es trobin situades al mateix edifici o complex urbanístic.

  Condició de mantenir l'habitatge

  A més, per tenir dret a la bonificació a la Plusvàlua Municipal de Sitges, l'hereu ha de mantenir l'habitatge heretat durant al menys els tres anys següents a produir-se la defunció del causant.

  Si s'incompleix aquesta condició, l'hereu haurà d'ingressar els diners que en el seu moment se li van bonificar més els interessos de demora que corresponguin a partir de la data de la transmissió de l'immoble.

  Com calcular l'impost de la Plusvàlua a Sitges

  Per calcular el que haurem de pagar per l'Impost de la Plusvàlua Municipal a Sitges haurem de començar multiplicant el valor cadastral del sòl (que trobarem a l'última factura de l'IBI) pels anys de possessió de l'habitatge. A aquesta xifra li haurem d'aplicar el percentatge d'increment que correspongui en funció dels anys en què el difunt o el venedor hagin estat propietaris de l'habitatge.

  Els coeficients d'increment a la Plusvàlua Municipal de Sitges vénen definits de la següent manera:

  increment

  A partir dels 20 anys la Plusvàlua Municipal ja no augmenta.

  A l'import resultant li haurem d'aplicar el tipus impositiu corresponent en funció del nombre d'anys en què hàgim estat propietaris de l'habitatge a transmetre:

  • Fins a 5 anys: 30%
  • Fins a 10 anys: 26,50%
  • Fins a 15 anys: 12%
  • De 15 a 20 anys: 12%

  Per ajudar a totes aquelles persones que tinguin pensat vendre un habitatge a Sitges o que acabin d'heretar-ne un en aquest municipi, a Vivendex hem preparat una calculadora de la Plusvàlua Municipal amb la qual podràs calcular quant hauràs d'abonar per aquest impost de manera automàtica.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  Si vols vendre un habitatge i necessites ajuda per calcular quant hauràs de pagar en el teu cas concret i per saber les bonificacions existents en funció de les característiques de la teva transacció, posa't en contacte amb la nostra oficina immobiliària a Sitges.

  ricard-gallardo

  Ricard Gallardo

  Sales Manager Sitges

  r.gallardo@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  También te puede interesar: