<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Reus

  Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Reus

  Rep totes les novetats

  Coneix les bonificacions a la Plusvàlua Municipal a les que poden accedir els habitants de Reus i calcula quant hauràs de pagar per aquest impost de manera automàtica.

  La Plusvàlua Municipal és una taxa depenent de cada ajuntament que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana durant el període de temps en què hàgim estat els seus propietaris.

  A les compravendes d'habitatges aquest impost ha de ser abonat pel venedor en un termini de 30 dies hàbils. En cas d'herència o donació, l'impost serà abonat pel receptor o beneficiari, una acció per la qual disposa d'un termini de sis mesos o 30 dies respectivament.

  Atès que es tracta d'un impost que probablement acabarà creuant-se en el teu camí en algun moment, a continuació, t'expliquem les bonificacions que tenen al seu abast els habitants de Reus per poder reduir la quantitat a abonar.

  Bonificacions a la Plusvàlua de Reus

  Els descendents, adoptats, cònjuges, ascendents, adoptants i parelles de fet, podran gaudir de la següent bonificació a la Plusvàlua Municipal de Reus per aquells terrenys que es corresponguin amb l'habitatge del subjecte passiu:

  • Un 80% de bonificació si el valor cadastral del sòl corresponent a l'habitatge és inferior a 29.000 euros.
  • Un 50% de bonificació si el valor cadastral del sòl corresponent a l'habitatge és superior a 29.000 euros.

  Algunes consideracions a tenir en compte per poder accedir a la bonificació a la Plusvàlua Municipal de Reus:

  Habitatge habitual

  S'entendrà per habitatge de subjecte passiu el que coincideixi amb el del padró d'habitants i hagi estat el seu domicili habitual durant al menys els dos anys anteriors a l'hora de la meritació de l'impost.

  La bonificació queda condicionada al manteniment de l'habitatge transmès durant almenys els tres anys posteriors a la mort del causant.

  Parelles de fet

  Perquè les parelles de fet puguin gaudir d'aquesta bonificació, caldrà que estiguin inscrites al registre oficial o haver formalitzat la seva relació en una escriptura pública. També s'haurà d'acreditar un mínim de dos anys de convivència o descendència comuna.

  Termini de sol·licitud

  Es disposarà d'un termini de sis mesos, prorrogables a sis més des de la data de la meritació de l'impost, per sol·licitar la bonificació a la Plusvàlua Municipal de Reus.

  Com calcular l'impost de la Plusvàlua a Reus

  El Reial decret llei 26/2021, del 8 de novembre aprovat pel Consell de Ministres planteja dos mecanismes diferents a l'hora de calcular la Plusvàlua Municipal a Reus:

  • Mètode Objectiu: estableix una sèrie de coeficients de multiplicació sobre el valor cadastral del sòl segons el nombre d'anys que s'hagi estat propietari de l'habitatge. Aquesta operació ens donarà com a resultat la base imposable de l'impost sobre la qual aplicar el tipus impositiu establert per l'Ajuntament de Reus.
  • Plusvàlua Real: té en compte el guany patrimonial real experimentat pel propietari amb la transmissió de la propietat, és a dir, la diferència existent entre el preu d'adquisició i el preu de transmissió. Sobre aquest s'aplicarà el tipus impositiu que correspongui.

  *L'ajuntament de Reus estableix una tarifa fixa del 30% al Tipus Impositiu de la Plusvàlua Municipal.

  Per calcular l'impost de la Plusvàlua a Reus, cal tenir en compte que, després de l'entrada en vigor del nou Reial decret, les transmissions en què no s'hagi produït un guany patrimonial real, és a dir, aquelles amb què el contribuent experimenti pèrdues, no estaran subjectes a tributació. D'altra banda, sí que estaran subjectes a tributació les plusvàlues produïdes fa menys d'un any, cosa que no passava amb la normativa anterior.

   

  *Per poder calcular quant hauràs de pagar per la Plusvàlua al municipi de Reus, a Vivendex posem a la teva disposició la calculadora de la Plusvàlua Municipal de Reus. Una plantilla d'Excel que podràs emplenar amb les dades relatives al teu immoble i calcular de manera automàtica quant hauràs d'abonar per aquest tribut.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  Si vols vendre un habitatge i necessites ajuda per calcular quant hauràs de pagar en concepte de Plusvàlua o desitges més informació sobre el tipus de deduccions a les quals podràs accedir, no dubtis a posar-te en contacte amb la nostra oficina immobiliària de Reus.

  *Contingut actualitzat d'acord amb la normativa vigent a la data de publicació de l'article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contacta amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.

  antón-gil

  Antón Gil

  Sales Manager Reus

  a.gil@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: