<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Així serà la futura Llei Habitatge

  Així serà la futura Llei Habitatge

  Rep totes les novetats

  Coneix l'avantprojecte de llei pel dret a l'habitatge: conceptes introduïts per la normativa i mecanismes per a la contenció del preu dels lloguers.

  Ja coneixem la primera lectura de l'Avantprojecte de Llei pel dret a l'habitatge, una normativa que pretén dotar d'instruments efectius les administracions territorials competents per augmentar l'oferta d'habitatge a preu assequible.

  Mancant encara el text final que s'elevarà de nou al Consell de Ministres per a la seva aprovació i posterior remissió a les Corts Generals, a continuació fem un resum dels principals conceptes i mesures que planteja la futura Llei Habitatge.

  Conceptes introduïts per la Llei Habitatge

  La futura norma es recolza en una sèrie de conceptes nous que resumirem a continuació:

  Habitatge assequible incentivat

  Figura necessària per incrementar l'oferta a curt termini. Es tracta d'aquells habitatges destinats al lloguer amb rendes reduïdes als quals se'ls atorguen beneficis urbanístics o fiscals entre d'altres.

  Zones tensionades

  Les administracions competents en matèria d'habitatge podran declarar zones de mercat residencial tensionat aquelles regions on la renda del lloguer (o hipoteca) suposi el 30% o més dels ingressos mitjans dels ciutadans o que en els darrers 5 anys el preu del lloguer hagi pujat un 5% més que l'IPC.

  Grans propietaris

  Es defineixen com a grans propietaris aquelles persones físiques o jurídiques que posseeixin almenys deu immobles urbans d'ús residencial o que sumin una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats (excloent-ne garatges i trasters).

  Mecanismes de contenció i baixada dels lloguers

  De la mateixa manera, l'Avantprojecte de Llei pel Dret a l'Habitatge estableix una sèrie de mecanismes de contenció i baixada del preu dels lloguers d'habitatges a través de millores en el marc fiscal, pressupostari, gestió patrimonial i regulació en àrees declarades com a mercat tensionat per aconseguir assolir els objectius següents:

  - Incorporació de més habitatges al mercat de lloguer habitual per equilibrar el mercat.

  - Contenció i reducció de la renda.

  - Definició de mecanismes de caràcter excepcional i acotats en el temps per poder intervenir el mercat i esmorteir les situacions de tensió. A les zones declarades àrees de mercat tensionat s'activaran les mesures següents:
  • Habitatges arrendats: després de la finalització del contracte, l'arrendatari es pot acollir a una pròrroga extraordinària de caràcter anual per un període màxim de tres anys en els mateixos termes i condicions que el contracte en vigor.
  • Nous contractes d'arrendament: s'hauran d'acollir amb caràcter general a la renda establerta al contracte anterior amb el pertinent increment de l'IPC i es permetran certs increments addicionals màxims en determinats supòsits establerts a l'Avantprojecte de Llei.
  • Si l'arrendatari és una persona jurídica gran propietari: la renda dels nous contractes estarà limitada pel contracte anterior o pel límit màxim de preu aplicable segons el sistema d'índex de referència. S'estableix un període de 18 mesos des de l'aprovació de la Llei per aplicar aquesta limitació.

  *Per poder calcular el preu pel qual podries llogar un habitatge, pots sol·licitar una valoració professional online als nostres agents. Ells us guiaran per establir el preu de lloguer adequat en funció de les característiques de l'immoble i possibles normatives aplicables a la zona que limitin la renda mensual sol·licitada.

  >> Calcula el lloguer del teu habitatge <<

  Altres novetats de la Llei Habitatge

  L'Avantprojecte de Llei Habitatge també planteja una altra sèrie de mesures per al compliment del dret a un habitatge digne i adequat. Entre elles, destaquem les següents:

  Reduccions fiscals

  Es crearà un entorn fiscal favorable per aconseguir reduir el preu del lloguer dels immobles i incrementar l'oferta a preu assequible. Per a fer-ho, s'estableixen millores a la regulació de l'IRPF a través de la modulació de la reducció del rendiment net del lloguer d'habitatge habitual que quedarà definida pels criteris següents.

  90% Nous contractes signats a una zona de mercat residencial tensionat, amb una baixada d'almenys un 5% sobre la renda del contracte anterior.
  70%

  Primers contractes a zones de mercat residencial tensionat a joves d'entre 18 i 35 anys.

  Habitatges arrendats a l'Administració pública o entitat del tercer sector, o acolliment a algun programa públic d'habitatge que limiti la renda del lloguer.

  60% Rehabilitació o millora. En cas que s'hagin dut a terme obres de rehabilitació els dos anys anteriors.

  Definició d'habitatge buit i modulació del recàrrec de l'IBI

  Els Ajuntaments podran aplicar un recàrrec a l'IBI per a aquells habitatges buits durant més de dos anys, amb un mínim de quatre habitatges per propietari, llevat de causes justificades de desocupació temporal. Aquesta modulació de l'IBI serà del 50% i podrà assolir el 150% en funció del temps de desocupació i el nombre d'habitatges desocupats que tingui el propietari al terme municipal.

  Impuls de l'habitatge protegit

  El percentatge que s'haurà de destinar a habitatge protegit en sòl reservat per a aquest fi serà del 50%. Així mateix, es possibilita als Ajuntaments establir una reserva del 30% a habitatge protegit en sòl urbanitzable sempre que es pugui compensar als promotors per aquest fet. Es tracta d'una mesura molt semblant a la reserva del 30% per a habitatge social existent actualment a Barcelona.

   

  *Des de Vivendex seguirem molt de prop els propers passos del Govern i t'informarem sobre el text final que acabi per regular el Dret a l'Habitatge.

  De moment, et recordem que tenim disponible un servei online de valoració d'habitatges amb què podràs conèixer el preu pel qual llogar el teu habitatge en funció de les seves característiques, demandes del mercat i obeint possibles limitacions de preu existents a la zona.

  >> Calcula el lloguer del teu habitatge <<

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: