<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  7 passos per vendre un pis heretat quan no hi ha testament

  7 passos per vendre un pis heretat quan no hi ha testament

  Rep totes les novetats

  Et presentem els tràmits necessaris per vendre un pis heretat a Barcelona, quan no hi ha testament.

  Gestionar una herència sempre es converteix en un procés una mica més complicat quan no hi ha testament que reflecteixi les últimes voluntats del mort pel que fa al repartiment dels seus béns.

  La principal diferència en la tramitació de les herències sense testament, rau en la necessitat de fer una declaració davant notari per a la legitimació dels hereus, un pas que ens podrem estalviar si el difunt en el seu dia va redactar un testament exposant les seves voluntats.

  Si necessites gestionar una herència sense testament a Barcelona, pren nota d'aquests 7 passos perquè no et passis per alt cap detall:

  1. Documentació necessària

  Abans que res, hauràs de recopilar la següent informació:

  • Certificat de defunció (s'ha de sol·licitar al registre civil).
  • Certificat d'últimes voluntats (s'ha de sol·licitar a l'oficina virtual de l'ajuntament de Barcelona).
  • Certificats de naixement de tots els hereus.
  • Certificat de defunció de les persones amb dret a heretar però que hagin mort amb anterioritat al difunt.
  • Llibres de família o certificats on s'acrediti la relació entre els hereus i el difunt.

  2. Comprovació de les últimes voluntats

  Per assegurar-te que no hi ha testament, caldrà acudir al certificat d'últimes voluntats.

  3. Declaració d'hereus

  La declaració d'hereus és un procediment que determina les persones destinades a heretar els béns del difunt. Des que va entrar en vigor la nova Llei de Jurisdicció Voluntària al juliol de 2015, aquest tràmit es pot realitzar davant de notari, agilitzant el procés.

  L'acta notarial haurà d'incloure els noms i adreces de les persones considerades amb dret a herència i haurà d'estar signat per les persones interessades. Per a la firma, seran necessaris dos testimonis sense interès directe en l'herència i aportar tota la documentació detallada en el primer punt de la llei.

  Si no hi ha testament, caldrà acudir al Codi Civil de Catalunya per determinar l'ordre de les persones que tenen dret a l'herència.

  4. Escriptura Pública d'acceptació d'herència

  El notari haurà de comprovar les identitats de les persones amb dret a declarar. En cas de trobar-se amb dificultats, podrà sol·licitar l'ajuda de qualsevol organisme competent.

  Un cop comprovada tota la documentació, es procedirà a redactar l'escriptura pública d'acceptació de l'herència en la qual s'especificarà el repartiment dels béns. Aquesta escriptura haurà de signar-se a la notaria i podrà recollir-se en un termini d'entre 2 i 3 setmanes.

  5. Liquidació de l'Impost de Successions

  Es tracta d'un impost que ha de abonar-se a la Generalitat de Catalunya. Per fer-ho, els hereus tindran un termini de 6 mesos des de la data de la defunció, però es pot prolongar fins a l'any. Per calcular l'Impost de Successions a Catalunya, es valoraran aspectes com el valor total de l'herència, el grau de parentiu entre els hereus i el mort o el patrimoni d'aquest.

  La comunitat catalana estableix un seguit de reduccions en la quota final a desemborsar per a grups de població específics.

  6. Liquidació de la Plusvàlua Municipal

  En aquest cas, la Plusvàlua Municipal és un impost que depèn de l'ajuntament on es trobi l'immoble a heretar. La Plusvàlua Municipal ha de liquidar-se sempre que un habitatge es transmeti d'uns propietaris a uns altres, de manera que les vendes o les donacions també hauran de fer front a aquest tribut.

  Per calcular la Plusvàlua Municipal a Barcelona hauràs de tenir en compte factors com ara:

  • Els anys de possessió de l'habitatge
  • El seu valor cadastral 
  • El percentatge d'increment i tipus impositiu establert a l'ajuntament.

  7. Inscripció en el Registre de la Propietat

  Un cop els hereus hagin estat identificats i s'hagi procedit a la liquidació dels impostos, caldrà inscriure l'acceptació de l'herència, i, per tant, fer el canvi de titularitat de l'immoble en el registre de la propietat. Aquest procediment pot trigar un màxim de 15 dies.

  La documentació a presentar al registre és diferent en funció del nombre d'hereus i l'existència o no de testament. Consulta la documentació que has d'aportar en cada cas a la nostra infografia Registrar un pis heretat.

  Registrar un pis heretat

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: