<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  6 Canvis introduïts per la nova Llei d'Arrendaments Urbans

  6 Canvis introduïts per la nova Llei d'Arrendaments Urbans

  Rep totes les novetats

  El passat dia 18 de desembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 21/2018 que modifica la Llei d'Arrendaments Urbans. La reforma introdueix mesures urgents aplicables als nous contractes de lloguer, que no als vigents, amb la finalitat d'incrementar l'oferta d'habitatge i oferir més seguretat a l'arrendatari. La reforma legal afecta tant a la regulació normativa dels contractes d'arrendaments com a les mesures fiscals aplicables sobre els mateixos. I és d'aplicació supletòria a la voluntat de les parts, cal destacar, quan es tracta de contractes d'arrendaments d'immobles la superfície dels quals és superior a 300 m2 o en els que la renda inicial en còmput anual excedeixi 5,5 vegades el salari mínim interprofessional. També queden fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei d'Arrendaments Urbans els anomenats habitatges d'ús turístic.

  Les modificacions introduïdes són les següents:

  1- S'amplia la durada obligatòria del contracte

  Els contractes tindran una durada mínima de cinc anys si l'arrendador és persona física, o set anys si és persona jurídica.

  2-Igualment s'amplia la pròrroga tàcita del contracte

  Un cop transcorreguts els cinc anys si cap de les parts notifica a l'altra la seva voluntat de no renovar, el contracte es prorroga durant tres anys més en comptes d'un com abans.

  3- Apareix una nova modalitat contractual

  Els contractes d'arrendament de renda reduïda. Són aquells les rendes dels quals es troben per sota de l'establerta per al conjunt de l'Estat. En aquest supòsit l'actualització anual de la renda no podrà excedir l'últim IPC publicat a data de la revisió.

  4- Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte

  Estaran a càrrec de l'arrendador, sempre que aquest sigui persona jurídica. No obstant, l'arrendador en cap cas haurà de pagar els serveis que hagin estat contractats per iniciativa directa de l'arrendatari.

  5- Es fixa en dos mensualitats la quantia màxima de les garanties addicionals

  Aquestes són les garanties addicionals a la fiança que poden exigir-se-li a l'arrendatari, ja sigui a través de dipòsit o d'aval bancari, i llevat que es tracti de contractes de llarga durada.

  6- La llei modifica també el procediment de desnonament

  Aquest podrà aturar-se en cas que el demandat informi als serveis d'una situació de vulnerabilitat.

  Pel que fa a les noves mesures fiscals introduïdes, la subscripció dels contractes d'arrendaments d'habitatge per a ús estable i permanent serà exempt d'ITP; En cas d'arrendaments socials queda suprimida l'obligació de repercutir l'IBI a l'arrendatari; I, finalment, els ajuntaments poden establir una bonificació de fins al 95% en la quota íntegra de l'IBI en el cas de lloguer d'habitatges amb renda limitada.

  Vols llogar un pis a Barcelona? Descobreix com treballem a Vivendex en aquest article. Ja saps, per exemple, com garantir el pagament del lloguer?

  Posa't en mans d'experts que et facilitaran el procés! 93 418 49 48

  Us ha informat Vivendex solucions immobiliàries

  30-de desembre-2018 | Etiquetas: llogar pis

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: