<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Fraccionar el pagament de l'ITP (Impost de Transmissions Patrimonials)

  Fraccionar el pagament de l'ITP (Impost de Transmissions Patrimonials)

  Rep totes les novetats

  Vostè pot fraccionar el pagament de l'ITP (Impost sobre Transmissions Patrimonials) del seu habitatge, si aquest compleix determinats requisits.

  L'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, més conegut com a ITP, és un tribut directe que grava tres fets imposables:

  1. Transmissions de béns o cessions de drets d'ús de béns inter vivos, com un cotxe o una casa.
  2. Operacions de constitució de societats, d'ampliació o de reducció de capital i fusió, entre d'altres operacions empresarials habituals.
  3. Actes jurídics documentats.

  Requisits per fraccionar el pagament de l'ITP

  Hi ha uns certs requisits que permeten fraccionar el pagament de l'ITP per a la compra d'un habitatge.

  *Per aprofundir sobre la liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i la manera de fraccionar-ne el pagament, podeu descarregar-vos la Guia Pràctica de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats de l'Agència Tributària de Catalunya.

  >> Guia Transmissions Patrimonials <<

  L'article 113 del Reial decret 828/1995, del 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, preveu la possibilitat de fraccionar aquest impost en tres anualitats, sempre que l'habitatge no superi els 120 m2. Però s'han de complir una sèrie de condicions:

  • El comprador ha de sol·licitar l'ajornament dins del termini que té per liquidar i pagar aquest impost. Normalment, el termini és de 30 dies hàbils des de la data d'adquisició, a excepció de les comunitats autònomes que tinguin establert un termini diferent.
  • Els pagaments s'hauran de domiciliar a un compte bancari i es presentarà la sol·licitud mitjançant el model 724.
  • L'acció ha de consistir en l'adquisició d'un habitatge destinat a ser el domicili habitual i permanent de linteressat.
  • La superfície útil de l'habitatge no pot excedir mai els 120 metres quadrats.
  • El pagament de l'ITP es pot fraccionar en tres anualitats com a màxim i es meriten interessos de demora a favor d'Hisenda (el 3,75% per al 2016).
  • Cal tenir en compte que els fraccionaments concedits quedaran sense efecte, quan s'alieni l'habitatge adquirit o quan el contribuent deixi de satisfer qualsevol dels imports fraccionats en un termini màxim dels quinze dies següents al venciment.
  • En relació als habitatges transmesos, l'Administració tindrà preferència sobre qualsevol creditor i fins i tot sobre el tercer adquirient, encara que hagi inscrit el seu dret al Registre de la Propietat, per al cobrament de l'import del deute tributari fraccionari, dels interessos de demora i del recàrrec de constrenyiment.

  Si necessiteu comprar un immoble, ja sigui un habitatge, un local comercial o un edifici, us podeu posar en contacte amb l'equip de Vivendex. Des de la nostra immobiliària no només t'ajudarem a trobar la propietat que s'adapti millor a les teves necessitats sinó que també t'ajudarem a gestionar tots els tràmits previs i posteriors que necessita la teva transacció.

  >> Contactar <<

  12-de gener-2022 | Etiquetas: impostos de locals, gestió patrimonial

  joaquin-martín

  Joaquín Martín

  Retail Business Partner

  j.martin@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: