<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Exempcions i Bonificacions al pagament de la Plusvàlua de locals

  Exempcions i Bonificacions al pagament de la Plusvàlua de locals

  Rep totes les novetats

  Els supòsits de no subjecció més importants que es donen a l'impost de la plusvàlua són els següents:

  Exempcions i Bonificacions al pagament de l'impost de la Plusvàlua Municipal

  Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i al seu pagament i les transmissions que es facin els cònjuges com a pagament dels seus havers comuns.

  Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a conseqüència de l'acompliment de sentències en els casos de nul·litat o divorci matrimonial.

  En la posterior transmissió dels terrenys que descriuen els apartats anteriors, es considera que no s'ha interromput el còmput dels anys, pel que fa al càlcul de la plusvàlua. Per exemple, uns cònjuges compren un habitatge l'any 1990 i es divorcien l'any 1995, i l'habitatge queda per a un dels cònjuges segons sentència judicial. Posteriorment (any 2000), aquest habitatge es ven, i la plusvàlua que s'ha de pagar és la referida al període de 1990 a 2000: no es té en compte la transmissió de l'any 1995.

  Abans de passar a analitzar les exempcions al pagament d'aquest impost, et facilitem una calculadora de la Plusvàlua Municipal de Barcelona perquè puguis calcular quant et tocarà pagar per aquest impost en el cas de vendre un local comercial a la ciutat comtal.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  Exempcions:

  Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten a conseqüència de:

  A la sol·licitud d'exempció, s'ha d'adjuntar la prova documental acreditativa de compliment de les condicions assenyalades i, en cas que no existeixi o de ser insuficient, la que es consideri adequada en substitució o com a complement de la mateixa.

  Primera. Que les obres s'hagin dut a terme en els anys durant els quals s'hagi posat de manifest l'increment de valor, prèvia obtenció de la corresponent llicència municipal i de conformitat amb les normes reguladores del règim de protecció d'aquesta classe de béns.

  Segona. Que l'import total de les obres d'acord amb el pressupost o els pressupostos presentats a l'efecte de la concessió de la llicència, cobreixin com a mínim l'increment de valor.

  Tercera. Que les rendes brutes de l'immoble per tots els conceptes i sense excepció no excedeixin el percentatge, en relació al valor cadastral, igual a l'interès legal del diners més un punt en el moment de l'acreditació.

  Quarta. Les transmissions realitzades en ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o el seu garant, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

  Així mateix, estaran exemptes les transmissions d'habitatges en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

  No és aplicable aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l'alienació de l'habitatge.

  A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si l'esmentat termini és inferior als dos anys.

  Pel que fa al concepte d'unitat familiar, se seguirà el que disposa la Llei 35/2006, del 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

  Persones físiques i entitats

  També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents quan la condició de subjecte passiu recau sobre les persones o les entitats següents:

  1. L'Estat i els seus organismes autònoms.
  2. Les comunitats autònomes i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms de l'Estat.
  3. El municipi de Barcelona i les entitats locals que estan integrades o en què s'integri, així com les seves respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de l'Estat.
  4. Les entitats sense ànim de lucre que compleixin els requisits establerts a la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
  5. Les institucions que tenen la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.
  6. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades pel text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, Reial Decret Legislatiu 6/2004, del 29 d'octubre.
  7. Les persones o entitats a favor de les quals s'ha reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals.
  8. Els titulars de concessions administratives revertibles pel que fa als terrenys afectes a aquestes concessions.
  9. La Creu Roja Espanyola.

  Bonificacions

  En el cas d'herències, si es tracta de l'habitatge habitual del difunt, considerant com a tal l'habitatge, un traster i fins a dues places d'aparcament sempre que estiguin situades al mateix edifici, i si la persona adquirent és el cònjuge o els descendents o ascendents per naturalesa o adopció, es pot sol·licitar una bonificació. L'import de la bonificació és del 95%. En cas que no hi hagi relació de parentiu, la bonificació afecta també als que rebin de l'ordenament jurídic un tracte similar per a la continuació en l'ús de l'habitatge per raó de convivència amb el causant durant els dos anys anteriors a la seva mort.

  Es manté la consideració d'habitatge habitual encara que el causant hagi residit en un altre lloc, del qual no era titular, fins a deu anys abans de la defunció o que s'hagi cedit a tercers a través del pagament d'un lloguer social per mitjà de la Borsa d'habitatge de lloguer de Barcelona i sempre que no s'hagi cedit a tercers a través de contraprestació en el període de temps esmentat.

  Perquè aquesta bonificació sigui definitiva la persona adquirent ha de mantenir el bé, en el seu patrimoni, durant els tres anys següents a la mort del causant, només hi ha una excepció i és que la persona adquirent mori dins d'aquest termini (en aquest cas la bonificació és definitiva encara que només hagin passat per exemple dos anys).

  Bonificacions a la Plusvàlua de locals comercials

  Pel que fa a les bonificacions a la plusvàlua de locals comercials afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, pot bonificar-se fins al 95% al cònjuge, a descendents o ascendents per naturalesa o adopció.

  No es consideraran locals afectes a activitat, els béns immobles objecte de les activitats de lloguer o venda d'immobles.

  Per a què aquesta bonificació sigui definitiva la persona adquirent ha de mantenir el bé, en el seu patrimoni, així com l'exercici d'una activitat durant els cinc anys següents a la mort del causant, només hi ha una excepció i és que la persona adquirent mori dins d'aquest termini (en aquest cas la bonificació és definitiva encara que només hagin passat per exemple dos anys).

  L'obligat tributari, en el termini de sis mesos prorrogables a sis més, comptats des de la data de defunció del causant, ha de sol·licitar la bonificació i practicar l'autoliquidació amb aplicació provisional de la bonificació, o si s'escau, presentant la corresponent declaració.

  Les sol·licituds que es presentin fora de termini, quan s'hagi notificat l'inici de les actuacions inspectores per no haver practicat l'autoliquidació, o si s'escau, la corresponent declaració, es consideraran extemporànies i per tant no admissibles.

  Si vols vendre un local comercial et facilitem una Guia de venda on trobaràs els passos que has de seguir per a fer-ho i consells per realitzar-ho de manera segura i rendible.

  Guia de venda de Locals Comercials

  Si s'incompleixen els requisits, tant en el cas de l'habitatge habitual com en el del local afecte a activitat, l'obligat tributari ha d'autoliquidar, en el termini d'un mes des de la data de venda de l'habitatge o local, la quantitat que en el seu dia es va bonificar, i per tant va deixar d'ingressar; més els interessos de demora.

  Si tens dubtes i vols que t'assessorem, pots contactar-nos o deixar-nos les teves dades. Així mateix, et pot interessar el nostre blog sobre els impostos que has de pagar si vols vendre un local comercial o els tràmits que has de realitzar després de l'escriptura pública de compravenda.

  Amb la nostra experiència i coneixement podem ajudar-te a aconseguir els millors resultats de la gestió del teu patrimoni.

  *Recorda que pots descarregar-te la calculadora de la Plusvàlua Municipal de Vivendex Business & Retail per saber quant et tocarà pagar per aquest impost a l'hora de transmetre un immoble a Barcelona.

  Nuevo llamado a la acción

  6-de setembre-2021 | Etiquetas: locals comercials, gestió patrimonial

  joaquin-martín

  Joaquín Martín

  Retail Business Partner

  j.martin@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: